UKTA

2017

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal

I Tjänsteinnehavarnas löner

§ 1 Uppgiftsrelaterad lön för rektorer och biträdande rektorer

mom. 1

Uppgiftsrelaterad lön (se lönebilagan) för rektorer (4 08 01 00 2).

mom. 2

Uppgiftsrelaterad lön (se lönebilagan) för biträdande rektorer (4 08 02 00 5).


Tillämpningsanvisning

Angående användning av löneskalan se del A § 6.


§ 2 Lönepunkter och grundlön (se lönebilagan) för lärare som ger grundundervisning i musik

4 08 04 01 2

Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

4 08 04 01 4

Lämplig yrkeshögskoleexamen, påbyggnadsexamen vid konservatorium eller tidigare lektorsbehörighet

4 08 04 01 3

Annan lämplig examen eller tidigare behörighet som lärare eller ackompanjatör

§ 3 Lönepunkter och grundlön för lärare inom yrkesutbildningen (II stadiet)

Lönen för lektorer (4 08 04 00 8) i dyrortsklass I och dyrortsklass II, se lönebilagan.


Anmärkning

På yrkesutbildning tillämpas del C § 12 mom. 1. (handledning vid arbetsplatsförlagd utbildning).

Yrkesutbildningen på yrkeshögskolenivå har till största delen överförts till yrkeshögskolorna. På lärare som har tjänst som överlärare vid ett konservatorium tillämpas bestämmelserna för överlärare i UKTA 2001–2002.


§ 4 Årsbundet tillägg

Den tid som berättigar till årsbundet tillägg för undervisningspersonal och uträkningen av den bestäms enligt del A § 12–18. Antalet år som berättigar till årsbundet tillägg och procenttalen är följande:

 

5 år

8 år

10 år

15 år

20 år

Rektorer och biträdande rektorer

 

 

5 %

4 %

6 %

Lärare och timlärare i huvudsyssla

2 %

3 %

9 %

6 %

6 %