Suomeksi
UKTA
Del B Gemensamma bestämmelser för undervisningspersonal inom allmänbildande utbildning

II Lön

§ 3 Uppgiftsrelaterad lön för rektorer i grundskolor

mom. 1 

Lönepunkter och antal lönegrundsgrupper för rektorer. Den uppgiftsrelaterade lönen i dyrortsklass I och II, se lönebilagan.

Antal lönegrundsgrupper

 

Rektor för en skola med årskurs 1–6

4 03 01 10 1

12–23

4 03 01 20 1

24–30

4 03 01 30 1

31–

 

Rektor för en skola med årskurs 7–9

4 03 01 10 2

–6

4 03 01 20 2

7–14

4 03 01 30 2

15–19

4 03 01 40 2

20–

 

Rektor för en specialskola

4 03 01 10 3

6–11

4 03 01 20 3

12–20

4 03 01 30 3

21–25

4 03 01 40 3

26–


Tillämpningsanvisning

Se UKTA del A § 6 och 10 angående användningen av löneskalan.


mom. 2 

Rektorns löneskala följer bestämmelsen för årskurs 7–9 också då en innehavare av rektorstjänst har ålagts att ansvara för

  1. en skola med årskurs 1–9 eller
     
  2. en skola med årskurs 1–6, som dessutom har minst sex lönegrundsgrupper inom specialundervisning.

Med skola avses här en administrativt självständig skola eller flera självständiga skolor, där rektorsuppgifterna har ålagts en innehavare av rektorstjänst.


Tillämpningsanvisning

Lönegrundsgrupperna inom specialundervisning har fastställts i § 2 mom. 1 punkt 3 i denna del.


mom. 3 

För en rektor som inte har den behörighet som anges i förordning 986/1998 är den nedre gränsen i löneskalan 3–15 % lägre än de nedre gränserna i löneskalorna ovan.


Tillämpningsanvisning

Vid bestämning av den uppgiftsrelaterade lönen för rektorer beaktas vad som bestäms i UKTA del A § 6 och 10.


§ 4 Uppgiftsrelaterad lön för rektorer i gymnasier och vuxengymnasier

Uppgiftsrelaterad lön för rektorer (4 04 01 00 5), se lönebilagan.


Tillämpningsanvisning

Se UKTA del A § 6 och 10 angående användningen av löneskalan. Lönepunkten för rektorer vid vuxengymnasier är 4 04 01 01 1.


§ 5 Uppgiftsrelaterad lön för biträdande rektorer i grundskolor och gymnasier

Grundskolor (4 03 02 00 0)

Gymnasier (4 04 02 00 0)

För en innehavare av biträdande rektorstjänst med helhetsarbetstid och helhetslön vid en grundskola eller ett gymnasium bestäms den uppgiftsrelaterade lönen på en skala som är 7 % lägre än löneskalan i den lönepunkt som tillämpas på skolans rektor.

§ 6 Grundlön för innehavare av lektorstjänst i elevhandledning i grundskolan

mom. 1 

Grundlönen för en lektor i elevhandledning som har behörighet för elevhandledning (4 03 04 06 6) i dyrortsklass I och II, se lönebilagan.

mom. 2 

För en lektor (4 03 04 06 7) som inte har behörighet för elevhandledning, men som har annan lärarbehörighet för grundläggande utbildning eller gymnasieundervisning bestäms lönen enligt en skala som är högst 5 % lägre än grundlönen i skalan i mom. 1. För en lektor i elevhandledning som saknar lärarbehörighet är grundlönen högst 30 % lägre.

§ 7 Bestämning av lönen

mom. 1 

Syftet med lönesystemet är att främja kommunernas resultat, motivera de anställda till goda arbetsprestationer och säkerställa konkurrenskraftiga löner för kommunsektorn. Målen eftersträvas med hjälp av rättvisa löner som grundar sig på

  1. arbetsuppgifterna och deras svårighetsgrad (uppgiftsrelaterad lön)
  2. yrkesskicklighet (individuellt tillägg)
  3. arbetserfarenhet (årsbundet tillägg) och
  4. resultat (resultatbonus)

Se uppgiftsrelaterad lön (tillämpningsanvisningen i del A § 6 mom. 3), individuellt tillägg (del A § 11), årsbundet tillägg (§ 12–17), rekryteringstillägg (§ 20 a) samt engångsarvode och resultatbonus (AKTA).


Tillämpningsanvisning

Det lönesystem som används i kommunen eller samkommunen ska uppfylla de mål som satts för ett bra och fungerande lönesystem. Lönesystemet ska ses över regelbundet.
Vid förändringar som innebär att de anställda får en ny arbetsgivare ska för den nya arbetsgivaren utvecklas ett eget lönesystem som ersätter de tidigare lönesystemen. Det nya lönesystemet kan vara ett system som använts redan tidigare.

Lönerna enligt de tidigare lönesystemen ska i mån av möjlighet samordnas med lönerna enligt det nya system som valts. Samordningen inleds med de uppgiftsrelaterade lönerna. Den nya lönenivån bestäms enligt arbetsvärderingssystemet i det nya lönesystemet. Om den uppgiftsrelaterade lönen är lägre än vad det nya lönesystemet förutsätter är det meningen att lönerna höjs stegvis till nivån enligt det nya lönesystemet. Längden på övergångsperioden beror på löneskillnaderna, kostnaderna och de tillgängliga medlen för löneförhöjningar. En plan inklusive tidsplaner och kostnadsberäkningar ska göras upp över införandet av det nya lönesystemet och samordningen av lönerna.


mom. 2 

Till undervisningspersonal i huvudsyssla betalas minst grundlön enligt respektive lönepunkt i del B eller i bilagorna 1–3. Lönepunkten och grundlönen avgörs utgående från tjänstebeteckningen och de övriga förutsättningar som anges i lönebestämmelserna.

§ 8 Årsbundet tillägg

Den tid som berättigar till årsbundet tillägg för undervisningspersonal och uträkningen av den bestäms enligt del A § 12–18. Antalet år som berättigar till årsbundet tillägg och procenttalen är följande (se också lönebilagan):

 

 

5 år

8 år

10 år

15 år

20 år

Rektorer och biträdande rektorer

 

 

5 %

5 %

10 %

Ämneslärare, klasslärare, speciallärare och timlärare i huvudsyssla i grundskolan

4 %

5 %

6 %

6 %

6 %

Innehavare av lektorstjänst i elevhandledning i grundskolan

2 %

4 %

5 %

11 %

 

Förskollärare och motsvarande timlärare i huvudsyssla

6 %

4 %

9 %

6 %

6 %

Ämneslärare och timlärare i huvudsyssla vid gymnasium/ vuxengymnasium

6 %

3 %

10 %

4 %

6 %