Suomeksi
UKTA
Del G Undervisningspersonalen inom småbarnspedagogiken

I Tillämpning

§ 1 Tillämpningsområde

mom 1.    

Denna del tillämpas på undervisningspersonal som uppfyller behörighetsvillkoren och som arbetar som lärare inom småbarnspedagogik, speciallärare inom småbarnspedagogik eller daghemsföreståndare på daghem och sjukhus samt i klubbverksamhet enligt den lag om småbarnspedagogik som gäller 1.6.2021.


Tillämpningsanvisning

Med personer som uppfyller behörighetsvillkoren avses personer som har behörighet enligt 26 §, 30 § eller 31 § i lagen om småbarnspedagogik 540/2018. 

Med personer som uppfyller behörighetsvillkoren avses också personer som har behörighet att i enlighet med övergångsbestämmelserna i 75 § i lagen om småbarnspedagogik verka i sådana uppgifter som avses i 26 §, 30 § eller 31 § i lagen.

Därtill uppfyller den som har behörighet enligt 7 § i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998) behörighetsvillkoren för en förskolelärare inom småbarnspedagogiken.


mom. 2    

Utöver del G tillämpas på undervisningspersonalen inom småbarnspedagogiken följande bestämmelser i UKTA del A:

I Tillämpningsområde och arbetsfred

§ 1 Tillämpningsområde mom. 1, 2 och 4
§ 4 Arbetsfred

III Arbetstidsformer

§ 31 Arbetstidsformer

mom. 3

På undervisningspersonalen inom småbarnspedagogiken tillämpas dessutom följande bestämmelser i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA):
 
Kapitel I  Allmän del

§ 2 (avtalets förhållande till tidigare anställningsvillkor), § 4 (lokala avtal), § 5 (arbetsgivarens allmänna rättigheter), § 6 (tidpunkten då ett arbetsavtalsförhållande och medföljande rättigheter börjar), § 7 (tjänsteutövning), § 8 (anställningen fortsätter utan avbrott), § 9 (uppvisande av läkarintyg), § 10 (arbetstagarens uppgifter).
 
Kapitel II  Löner  

§ 1 (de anställdas rätt till lön), § 2 (grundläggande lönebegrepp), § 4 (deltidslön), § 5 (protokollsanteckningen om ersättning till en arbetarskyddsfullmäktig), § 7 (lönesättning), § 8 (anställda utanför lönesättningen), § 9 mom. 2 (kan tillämpas på lönepunkten för speciallärare), § 11 (individuellt tillägg), § 13 (resultatbonus), § 14 (engångsarvode), § 15 (rekryteringstillägg), § 16 (språktillägg), § 18 (lönebetalning), § 19 (uträkning av lön för kortare tid än en kalendermånad), § 20 (kvittningsrätt och återkrav av lön), § 21 (lön under avstängning från tjänsteutövning).
 
Kapitel III Arbetstid (i tillämpliga delar)
 
Kapitel IV Semester
 
Kapitel V Tjänst-, arbets- och familjeledighet
 
Kapitel VI Ersättningar för kostnader och naturaprestationer
 
Kapitel VII Förtroendemän
 
Kapitel VIII Permittering, ombildning till deltidsanställning, anställningens upphörande
 
Bilaga 16 Ersättningar för resekostnader