Suomeksi
UKTA
Del F Bilaga 10 Musikläroanstalter

I Tjänsteinnehavarnas löner

§ 1 Uppgiftsrelaterad lön för rektorer och biträdande rektorer

mom. 1

Uppgiftsrelaterad lön (se lönebilagan) för rektorer (4 08 01 00 2).

mom. 2

Uppgiftsrelaterad lön (se lönebilagan) för biträdande rektorer (4 08 02 00 5).


Tillämpningsanvisning

Angående användning av löneskalan se del A § 6.


§ 2 Lönepunkter och grundlön (se lönebilagan) för lärare som ger grundundervisning i musik

4 08 04 01 2

Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

4 08 04 01 4

Lämplig yrkeshögskoleexamen, påbyggnadsexamen vid konservatorium eller tidigare lektorsbehörighet

4 08 04 01 3

Annan lämplig examen eller tidigare behörighet som lärare eller ackompanjatör

§ 3 Lönepunkter och grundlön för lärare inom yrkesutbildningen (II stadiet)

Lönen för lektorer (4 08 04 00 8) i dyrortsklass I och dyrortsklass II, se lönebilagan.

Om det bestäms att en lärare ska handleda studerande under arbetsplatsförlagd utbildning, räknas den arbetstid (antal timmar) som motsvarar arbetsmängden till lärarens undervisningsskyldighet.


Tillämpningsanvisning

Arbetsgivaren bestämmer hurdan och hur mycket handledning som ges under perioden av arbetsplatsförlagd utbildning. Handledningsarbetet kan i fråga om mängd och karaktär variera vid olika läroanstalter och inom olika utbildningsområden. Hur handledningsarbetet utformas beror också på erfarenheten och utbildningen hos dem som utsetts till ansvariga på arbetsplatsen. Dessutom har arbetsplatser som tidigare tagit emot elever redan erfarenhet av handledning, medan det kanske behövs utbildning för uppgiften på "nya" arbetsplatser. För en del av de studerande som deltar i perioden av arbetsplatsförlagd utbildning kan det vara fråga om deras första arbetsplats, medan andra kan ha varit anställda tidigare på arbetsplatsen. Lärarens arbetsgivare, som ansvarar för karaktären och omfattningen av perioden av arbetsplatsförlagd utbildning och som bestämmer hur mycket som ska satsas på denna verksamhet, bestämmer också i vilken utsträckning handledning ska ges (t.ex. hur ofta läraren ska besöka arbetsplatsen).


Anmärkning

Yrkesutbildningen på yrkeshögskolenivå har till största delen överförts till yrkeshögskolorna. På lärare som har tjänst som överlärare vid ett konservatorium tillämpas bestämmelserna för överlärare i UKTA 2001–2002.


§ 4 Årsbundet tillägg

Den tid som berättigar till årsbundet tillägg för undervisningspersonal och uträkningen av den bestäms enligt del A § 12–18. Antalet år som berättigar till årsbundet tillägg och procenttalen är följande:

 

5 år

8 år

10 år.

15 år

20 år

Rektorer och biträdande rektorer

 

 

5 %

4 %

6 %

Lärare och timlärare i huvudsyssla

2 %

1 %

9 %

6 %

6 %