Suomeksi
UKTA
Del F Bilaga 10 Musikläroanstalter

III Lön och arbetstid för timlärare

§ 9 Lön och undervisningsskyldighet för timlärare i huvudsyssla (träder i kraft 1.8.2022)

mom. 1 Lönepunkter och grundlön (se lönebilagan) för timlärare i huvudsyssla

4 08 07 02 6

Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

4 08 07 02 8

Lämplig yrkeshögskoleexamen, påbyggnadsexamen
vid konservatorium eller tidigare lektorsbehörighet

4 08 07 02 7

Annan lämplig examen eller tidigare behörighet som lärare
eller ackompanjatör

mom. 2

Undervisningsskyldigheten för en timlärare i huvudsyssla är 23 timmar per vecka.

mom. 3

Övertimarvodesgrunden för en timlärare i huvudsyssla är vägd, om det för läraren har räknats ut en vägd undervisningsskyldighet enligt del A § 53.

§ 10 Övriga uppgifter för en timlärare i huvudsyssla som bestäms av arbetsgivaren (träder i kraft 1.8.2022)

mom. 1

Om en timlärare i huvudsyssla ges nämnde- eller planeringsuppgifter eller annat arbete enligt § 6 mom. 3, betalas för varje timme ett timarvode som räknas ut enligt bestämmelserna om övertimarvode i § 8 utgående från lönen i § 9 mom. 1 och undervisningsskyldigheten i § 6 mom. 2.


Tillämpningsanvisning       

En timlärare i huvudsyssla som anställts för minst ett arbetsår är skyldig att utan särskild ersättning utföra 8 timmar annat arbete enligt § 6 mom. 3. 

Om timläraren i huvudsyssla har anställts för minst arbetstiden under en termin, är motsvarande skyldighet 4 timmar.


mom. 2

I arvodesgrunden för en timlärare i huvudsyssla, som undervisar minst 16 timmar per vecka vid en och samma musikläroanstalt beaktas dessutom undervisning vid en filial på det sätt som anges i § 7 mom. 2.

§ 11 Lönepunkter och timarvode (se lönebilagan) för timlärare i bisyssla (träder i kraft 1.8.2022)

mom. 1

4 08 07 02 9

Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

4 08 07 03 0

Lämplig yrkeshögskoleexamen, påbyggnadsexamen
vid konservatorium eller tidigare lektorsbehörighet

4 08 07 03 1

Annan lämplig examen eller tidigare behörighet som lärare
eller ackompanjatör

mom. 2

Om en timlärare i bisyssla åläggs annat arbete eller uppgifter enligt § 10 mom.1 , bestäms timarvodet enligt mom. 1.