Suomeksi
UKTA
Del B Bilaga 3 Vuxengymnasier

IV Lön och arbetstid för timlärare

§ 11 Grundlön för timlärare

mom. 1 Lönepunkter och grundlön (se lönebilagan) för timlärare

4 04 07 05 0

Högre högskoleexamen och lärarbehörighet för gymnasie-undervisning eller tidigare behörighet som äldre lektor

4 04 07 05 1

Tidigare lärarbehörighet för gymnasieundervisning eller
annan lärarbehörighet för vuxengymnasium eller lärarbehörighet för grundläggande utbildning

4 04 07 05 3

Högskoleexamen

4 04 07 05 4

Annan än ovan nämnd

§ 12 Arbetstid för timlärare

Undervisningsskyldigheten för timlärare är 18 timmar i veckan, i A1–2- och B1-språk dock 17 timmar i veckan. I fråga om jord- och skogsbruk, merkantila ämnen, informationslära, familjefostran, scenkonst och teaterkonst samt talundervisning är undervisningsskyldigheten 20 timmar i veckan. Om en timlärare inte har timmar i något ämne i vuxengymnasiet, utan enbart sköter uppgifter utom klass vilka ersätts separat, är den kalkylerade undervisningsskyldigheten för dessa uppgifter 20 veckotimmar.

§ 13 Andra bestämmelser som gäller timlärare

mom. 1 

På timlärare tillämpas följande bestämmelser:

Del B

 

§ 17

Timmar för förberedelse av demonstrationer

§ 19

Tilläggsuppgifter i enskilda skolor/läroanstalter och kommuner

§ 20

Administrativa rektorsuppgifter

Bilaga 2

 

§ 9

Förhör av privatelev och arbetsuppgifter i samband med studentskrivningar

§ 10

Uppgifter vid studentskrivningar då rektorn är jävig 

och i tillämpliga delar

§ 14

Grundlön och lönepunkter för timlärare

§ 16

Timarvode för timlärare i bisyssla

§ 17

Andra bestämmelser som gäller timlärare

§ 18

Slopat

§ 19

Andra bestämmelser som gäller timlärare

Bilaga 3

 

§ 4

Undervisningsskyldighet (mom. 2–3)

§ 5

Inräknande av biträdande rektors uppgifter i undervisningsskyldigheten när en lärartjänsteinnehavare har förordnats till biträdande rektor

§ 6

Uppgifter som kan räknas till undervisningsskyldigheten

§ 7

Övervakning av studentskrivningar

§ 9

Anordnande och övervakning av sommarkurs

mom. 2

På timlärare i huvudsyssla tillämpas också följande bestämmelser:

Bilaga 3

 

§ 3

Samplanering

§ 3 a Årligt antal timmar för samplanering

§ 10

Övertimarvode