Suomeksi
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  TIM-AKA 2022–2025, i kraft från 1.5.2022

  Underteckningsprotokoll till arbetskollektivavtalet för timavlönade i kommunsektorn 2022–2025

  § 1 Avtalets giltighetstid och eventuell uppsägning av avtalet

  Detta kollektivavtal (TIM-AKA) gäller 1.5.2022–30.4.2025. Efter 30.4.2025 fortsätter avtalet att gälla ett år i sänder om det inte skriftligt sägs upp minst sex veckor innan avtalsperioden löper ut.

  Även om avtalet sägs upp är dess bestämmelser i kraft tills parterna gemensamt konstaterar att förhandlingarna om ett nytt avtal har slutförts eller någondera avtalsparten skriftligt uppger sig anse att förhandlingarna är slutförda.

  § 2  Avtalshöjningar år 2022

  mom. 1 Allmän förhöjning 1.6.2022

  Grundtimlönerna och ackordslönerna höjs 1.6.2022 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum genom en allmän förhöjning på 27 cent per timme, dock minst 2,0 procent.

  Lönerna justeras på det sätt som framgår av § 6 och 7 nedan.

  De individuella tilläggen höjs med 2 procent, dock minst med 1 cent.

  Arbetserfarenhetstilläggen och arbetsmiljötilläggen höjs inte.

  mom. 2 Central justeringspott 1.10.2022

  Justeringspotten är 0,53 procent. Av potten används 0,03 procentenheter till kostnader för familjeledighetsreformen.

  Senast 30.9.2022 ska parterna ha förhandlat om hur justeringspotten ska användas. Om parterna inte kommer överens om hur potten ska användas, höjs grundtimlönerna, ackordslönerna och de individuella tilläggen 1.10.2022 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 0,5 procent.

  § 3 Avtalshöjningar år 2023

  mom. 1 Allmän förhöjning 1.6.2023

  Lönerna höjs 1.6.2023 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum genom en allmän förhöjning på 1,5 procent.

  Närmare information om lönehöjningarna ges senare.

  mom. 2 Lokal justeringspott 1.6.2023

  Den lokala justeringspotten är 0,4 procent av lönesumman inom TIM-AKA.

  Om samförstånd inte nås om fördelningen av den lokala potten, beslutar arbetsgivaren hur den fördelas.

  mom. 3 Stupstock för förhöjningarna 2023

  År 2023 är de avtalshöjningar som anges i mom. 1 och 2 sammanlagt 1,9 %. Om emellertid kostnadseffekten inom de branscher som räknas upp nedan överskrider denna förhöjning, läggs 70 % av den överstigande delen till den allmänna förhöjningen enligt mom. 1, och 30 % fördelas i form av en lokal justeringspott. Om samförstånd inte nås om fördelningen av den lokala potten, fördelas hälften som en allmän förhöjning och resten enligt arbetsgivarens beslut.

  Den procentuella kostnadseffekten räknas som ett matematiskt medelvärde (två decimaler) av de kostnadseffekter som man 1.2.2023 vet att kommer att uppstå under avtalsåret 2023 för kollektivavtalen inom följande branscher:

  • Teknologiindustrins kollektivavtal för arbetare (Industrifacket rf och Teknologiindustrins arbetsgivare rf)
  • Kollektivavtalet för den kemiska basindustrin (Industrifacket rf och Kemiindustrin rf)
  • Bil- och transportbranschen: Kollektivavtalet för lastbilsbranschen (Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry och Autoliikenteen Työnantajaliitto ry)

   

  Om något avtalsområde 1.2.2023 saknar en förhandlingsuppgörelse för tiden i fråga, eller om kostnadseffekten för något avtalsområde enligt beräkningsprincipen ovan är noll eller på minus, lämnas den utanför beräkningen.

  Om avtalsparterna inom kommunsektorn inte senast 28.2.2023 når samförstånd om storleken på kostnadseffekterna, tillsätts på initiativ av någon avtalspart en skiljenämnd för alla avtalsområden för att lösa tvisten. Varje avtalspart i kommunsektorn utser två medlemmar till nämnden och kallar riksförlikningsmannen till ordförande. Nämnden ska komma med ett avgörande senast 15.4.2023. Nämndens kostnader fördelas jämnt mellan parterna.

  § 4 Avtalshöjningar år 2024

  mom. 1 Allmän förhöjning 1.6.2024

  Lönerna höjs 1.6.2024 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum genom en allmän förhöjning på 1,5 procent.

  Närmare information om lönehöjningarna ges senare.

  mom. 2 Lokal justeringspott 1.6.2024

  Den lokala justeringspotten är 0,4 procent av lönesumman inom TIM-AKA.

  Om samförstånd inte nås om fördelningen av den lokala potten, beslutar arbetsgivaren hur den fördelas.

  mom. 3 Stupstock för förhöjningarna 2024

  År 2024 är de avtalshöjningar som anges i mom. 1 och 2 sammanlagt 1,9 %. Om emellertid kostnadseffekten inom de branscher som räknas upp nedan överskrider denna förhöjning, läggs 70 % av den överstigande delen till den allmänna förhöjningen enligt mom. 1, och 30 % fördelas i form av en lokal justeringspott. Om samförstånd inte nås om fördelningen av den lokala potten, fördelas hälften som en allmän förhöjning och resten enligt arbetsgivarens beslut.

  Den procentuella kostnadseffekten räknas som ett matematiskt medelvärde (två decimaler) av de kostnadseffekter som man 1.2.2024 vet att kommer att uppstå under avtalsåret 2024 för kollektivavtalen inom följande branscher:

  • Teknologiindustrins kollektivavtal för arbetare (Industrifacket rf och Teknologiindustrins arbetsgivare rf)
  • Kollektivavtalet för den kemiska basindustrin (Industrifacket rf och Kemiindustrin rf)
  • Bil- och transportbranschen: Kollektivavtalet för lastbilsbranschen (Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry och Autoliikenteen Työnantajaliitto ry)

   

  Om något avtalsområde 1.2.2024 saknar en förhandlingsuppgörelse för tiden i fråga, eller om kostnadseffekten för något avtalsområde enligt beräkningsprincipen ovan är noll eller på minus, lämnas den utanför beräkningen.

  Om avtalsparterna inom kommunsektorn inte senast 29.2.2024 når samförstånd om storleken på kostnadseffekterna, tillsätts på initiativ av någon avtalspart en skiljenämnd för alla avtalsområden för att lösa tvisten. Varje avtalspart i kommunsektorn utser två medlemmar till nämnden och kallar riksförlikningsmannen till ordförande. Nämnden ska komma med ett avgörande senast 15.4.2024. Nämndens kostnader fördelas jämnt mellan parterna.

  § 5 Förfaranden med de lokala justeringspotterna

  Fördelningen av de lokala justeringspotterna

  När de lokala justeringspotterna fördelas är syftet först och främst att trygga tillgången på personal, rätta till lokala missförhållanden i lönerna samt stödja resultat- och produktivitetsfrämjande omorganiseringar av verksamheten och arbetsuppgifterna på så lika villkor som möjligt i olika lönegrupper.

  Beräkning av de lokala justeringspotterna

  De lokala justeringspotterna beräknas på summan av medeltiminkomsterna enligt TIM-AKA § 35 för tillsvidareanställda arbetstagare.

  Användning av och förhandlingar om de lokala justeringspotterna

  Den lokala arbetsgivarens och huvudavtalsorganisationens representanter förhandlar om användningen av de lokala justeringspotterna. Målet för förhandlingarna är att ge personalen faktiska påverkningsmöjligheter och att i mån av möjlighet uppnå samförstånd genom att höra förhandlingsparterna på lika villkor.

  Över förhandlingarna ska det upprättas ett protokoll där parternas ståndpunkter med eventuella motiveringar framgår.

  Utredning om justeringspotterna

  Arbetsgivaren ska ge huvudavtalsorganisationernas representanter en skriftlig utredning om hur justeringspotterna fördelats.

  § 6 Grundtimlöner och löner för unga arbetstagare från 1.6.2022

  Grundtimlönerna och lönerna för unga arbetstagare bestäms och de individuella grundtimlönerna höjs 1.6.2022 enligt följande:

  Lönegrupp

   

  €/timme

  Förhöjning, cent per timme

  I

  A

  13,47–15,49

  33

   

  B

  12,01–14,01

  31

   

  C

  11,12–12,54

  28

  II

  A

  10,63–11,57

  27

   

  B

  10,42–11,10

  27

  III

   

  10,13–10,83

  27

  IV

   

  9,42

  27

  O

   

  9,65

  27

  Lönerna för arbetstagare under 18 år

  8,85–9,07

  27


  Grundtimlönen för en arbetstagare i sysselsättningsverksamhet för handikappade är lägre än den förhöjda fulla grundtimlönen i motsvarande grad som arbetsförmågan är nedsatt.

  § 7 Ackordslöner från 1.6.2022

  Ackordslönerna, med undantag av löner som följer lönesättningen inom den privata sektorn, höjs med i snitt 2,0 procent. Löner som följer den gällande ackordslönesättningen i respektive kollektivavtal inom den privata sektorn, frånsett skogsbranschen, betalas förhöjda med 4,6 procent. Inkomstmålen för delackordslönesättningen i bilaga 4 i TIM-AKA höjs med 2,0 procent.

  Inkomstmål från 1.6.2022, euro/timme

  Nivå I

  17,31–21,44

  Nivå II

  15,50–19,17

  Nivå III

  14,89–17,46

  Nivå IV

  14,24–16,64

  Nivå V

  13,24–15,42

  Nivå VI

  12,08–14,03

  § 8  Justering av medeltiminkomsten enligt TIM-AKA § 35 mom. 1

  Den allmänna förhöjningen 1.6.2022 har följande verkan på de kvartalsvisa medeltiminkomster som avses i § 35 mom. 1 i kollektivavtalet:

  De medeltiminkomster som räknats ut på III och IV kvartalet år 2021 samt I kvartalet år 2022 höjs med 2,0 procent och de medeltiminkomster som räknats ut på II kvartalet år 2022 höjs med 1,33 procent.

  De höjda medeltiminkomsterna tillämpas från den dag då den ovan nämnda allmänna förhöjningen har trätt i kraft.

  § 9 Arbetsgrupper

  En arbetsgrupp som under avtalsperioden har till uppgift att utreda förutsättningarna för utveckling av lönesystemet och olika löneformer.

  § 10 Ändringar och preciseringar i avtalstexten

  § 16 Arbetstidens början och slut samt arbetsskiftsförteckningen

  § 26 Förhöjning för exceptionell arbetstid
  Strukturen på bestämmelserna om förläggning och flyttning av arbetstiden har ändrats. Bestämmelsen om förhöjning för exceptionell arbetstid har förtydligats och förenats med bestämmelsen om flyttning. Tolkningen av bestämmelserna har inte förändrats jämfört med tidigare.

  Bilaga 3
  § 2 Individuellt tillägg
  Bestämmelsen om handledning i arbetsplatsförlagd utbildning har förtydligats.

  § 3 Arbetsmiljötillägg
  Grunden om anpassning efter yrkesarbetares arbetstakt har strukits som onödig.

  § 68 Lön för repetitionsövningar
  En bestämmelse om kompletterande tjänstgöring enligt civiltjänstlagen har lagts till.

  § 69 Hälsoundersökningar
  Bestämmelsen om undersökningar som föregår förlossning har förtydligats.

  § 71 Förtroendemän
  I mom. 3 har det individuella tillägget för huvudförtroendemän höjts.

  § 72 Arbetarskyddsfullmäktiga
  En bestämmelse om uppsägningsskydd och ersättning till ersättare har lagts till.
  Ersättningen till en arbetarskyddsfullmäktig höjs.

  Med anledning av familjeledighetsreformen ändras följande bestämmelser:

  § 2 Lokala avtal
  § 35 Uträkning och justering av medeltiminkomsten
  § 49 Tid som likställs med arbetad tid, punkt 3
  § 52 Bestämning av semester, mom. 5
  § 56 Procentuell semesterlön, mom. 2
  § 58 Semesterersättning när anställningen upphör, mom. 4, stycke 2
  § 60 Vissa deltidsanställdas rätt till ledighet och semesterersättning, mom. 3
  § 63–64 Rätt till familjeledighet och ledigheter med lön

  De nya bestämmelserna i § 2, § 49 punkt 3 a, § 52 mom. 5 a., § 56 mom. 2 punkt 1 a, § 58 mom. 4 stycke 3, § 60 mom. 3 a, § 63 mom. 2 a och § 64 a tillämpas, om barnets beräknade födelsedatum är 4.9.2022 eller senare, eller om dagen då adoptivbarnet tas i vård är 31.7.2022 eller senare.

  De bestämmelser som gällde 28.2.2022 tillämpas om barnets beräknade födelsedatum infaller före 4.9.2022 eller om adoptivbarnet tas i vård före 31.7.2022. Dessutom tillämpas bestämmelserna oberoende av barnets beräknade födelsedatum, om barnet föds 29.7.2022 eller tidigare.

  § 11 Fortlöpande förhandlingar

  Avtalsparterna iakttar principerna om fortlöpande förhandlingar under avtalsperioden i de kollektivavtalsfrågor som parterna tar upp.

  § 12 Bättre anställningsvillkor än i kollektivavtalet

  Anställningsvillkor som 28.2.2022 var bättre än villkoren i detta kollektivavtal och den lönenivå som uppstått på basis av de tidigare bättre villkoren kvarstår oförändrade om inte något annat har överenskommits genom detta kollektivavtal.

  Lokala system som gäller ersättning för resekostnader eller kostpenning iakttas oförändrade, om man inte lokalt kommer överens om att börja tillämpa § 39–43 i kollektivavtalet.

  § 13 Unga arbetstagare

  Medan detta kollektivavtal är i kraft kan man komma överens om följande i fråga om lönen för unga arbetstagare:

  För att förbättra sysselsättnings- och praktikförutsättningarna för unga under 25 år kan den högsta lönen för unga betalas för obligatorisk praktik i anknytning till examen.

  För att förbättra sysselsättningsförutsättningarna för unga kan man genom lokala avtal avvika från bestämmelserna i § 31–32 i kollektivavtalet i fråga om lön för praktikantjobb, sommarjobb o.d. under semesterperioden. Denna bestämmelse gäller inte s.k. säsongsarbetare.

  § 14 Medlemsavgifter till fackföreningar

  Vid inkasseringen av medlemsavgifter för fackanslutna anställda följs anvisningarna från 1.5.2022 (KT:s cirkulär 4/2022).

  Helsingfors, den 8 juni 2022

  KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

  FÖRBUNDET FÖR DEN OFFENTLIGA SEKTORN OCH VÄLFÄRDSOMRÅDENA JHL RF