På svenska
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  TTES 2022–2025, voimassa 1.5.2022 lukien

  Kunta-alan tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen 2022–2025 allekirjoituspöytäkirja

  1 § Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen

  Tämä työehtosopimus (TTES) on voimassa 1.5.2022–30.4.2025. Sopimuksen voimassaolo jatkuu 30.4.2025 jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä kirjallisesti irtisanota viimeistään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden päättymistä.

  Irtisanomisesta huolimatta tämän sopimuksen määräykset ovat voimassa, kunnes yhteisesti todetaan neuvottelujen uudesta sopimuksesta päättyneen tai jompikumpi sopijaosapuoli kirjallisesti ilmoittaa katsovansa neuvottelut päättyneiksi.

  2 § Sopimuskorotukset vuonna 2022

  1 mom. Yleiskorotus 1.6.2022 lukien

  Perustuntipalkkoja ja urakkapalkkoja korotetaan 1.6.2022 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 27 senttiä tunnilta, kuitenkin vähintään 2,0 prosenttia.

  Palkantarkistukset toteutetaan siten kuin jäljempänä 6 ja 7 §:ssä todetaan.

  Henkilökohtaista lisää korotetaan 2 prosentilla, kuitenkin vähintään 1 senttiä.

  Työkokemuslisiä ja työolosuhdelisiä ei koroteta.

  2 mom. Keskitetty järjestelyerä 1.10.2022

  Järjestelyerän suuruus on 0,53 prosenttia. Järjestelyerästä käytetään 0,03 prosenttiyksikköä perhevapaauudistuksen kustannuksiin.

  Järjestelyerän keskitetystä käytöstä neuvotellaan 30.9.2022 mennessä. Jos keskitetyn järjestelyerän käytöstä ei päästä sopimukseen, perustuntipalkkoja, urakkapalkkoja ja henkilökohtaisia lisiä korotetaan 1.10.2022 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 0,5 prosenttia.

  3 § Sopimuskorotukset vuonna 2023

  1 mom. Yleiskorotus 1.6.2023 lukien

  Palkkoja korotetaan 1.6.2023 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,5 prosenttia.

  Palkantarkistusten toteuttamisesta annetaan tarkemmat tiedot myöhemmin.

  2 mom. Paikallinen järjestelyerä 1.6.2023 lukien

  Paikallinen järjestelyerä on 0,4 prosenttia TTES:n palkkasummasta.

  Jos paikallisen erän jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, jaosta päättää työnantaja.

  3 mom. Perälauta vuoden 2023 korotuksiin liittyen

  Vuoden 2023 osalta 1 ja 2 momentissa mainitut sopimuskorotukset ovat yhteensä 1,9 %. Jos kuitenkin seuraavien verrokkialojen kustannusvaikutus ylittää em. määrän, ylimenevästä osuudesta lisätään 70 % 1 mom. yleiskorotukseen ja 30 % jaetaan paikallisena järjestelyeränä. Jos paikallisen erän jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, puolet jaetaan yleiskorotuksena ja muusta osasta päättää työnantaja.

  Kustannusvaikutusprosentti lasketaan seuraavien verrokkialojen työehtosopimusten 1.2.2023 mennessä tiedossa olevien sopimusvuoden 2023 kustannusvaikutusten matemaattisena keskiarvona (kaksi desimaalia):

  •  Teknologiateollisuuden työntekijöitä koskeva työehtosopimus (Teollisuusliitto ry ja Teknologiateollisuus työnantajat ry)
  • Kemian perusteollisuuden työehtosopimus (Teollisuusliitto ry ja Kemianteollisuus ry)
  • Auto- ja kuljetusala: Kuorma-autoalan työehtosopimus (Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry ja Autoliikenteen Työnantajaliitto ry)

   

  Jos jonkun yksittäisen sopimusalan osalta neuvotteluratkaisu kyseessä olevalle ajalle puuttuu 1.2.2023 tai jonkun yksittäisen sopimusalan em. periaattein laskettu kustannusvaikutus on nolla tai miinusmerkkinen, jätetään se laskennan ulkopuolelle.

  Mikäli kunta-alan sopijaosapuolet eivät pääse yksimielisyyteen kustannusvaikutusten määrästä 28.2.2023 mennessä, asetetaan riitaa ratkaisemaan jonkun sopijaosapuolen aloitteesta yksi kaikkia sopimusaloja koskeva välityslautakunta, johon kukin kunta-alan sopijaosapuoli asettaa kaksi jäsentä ja kutsuvat puheenjohtajaksi valtakunnansovittelijan. Lautakunnan tulee antaa ratkaisu 15.4.2023 mennessä. Lautakunnan kustannukset jaetaan osapuolten välillä tasan.

  4 § Sopimuskorotukset vuonna 2024

  1 mom. Yleiskorotus 1.6.2024 lukien

  Palkkoja korotetaan 1.6.2024 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,5 prosenttia.

  Palkantarkistusten toteuttamisesta annetaan tarkemmat tiedot myöhemmin.

  2 mom. Paikallinen järjestelyerä 1.6.2024 lukien

  Paikallinen järjestelyerä on 0,4 prosenttia TTES:n palkkasummasta.

  Jos paikallisen erän jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, jaosta päättää työnantaja.

  3 mom. Perälauta vuoden 2024 korotuksiin liittyen

  Vuoden 2024 osalta 1 ja 2 momentissa mainitut sopimuskorotukset ovat yhteensä 1,9 %. Jos kuitenkin seuraavien verrokkialojen kustannusvaikutus ylittää em. määrän, ylimenevästä osuudesta lisätään 70 % 1 mom. yleiskorotukseen ja 30 % jaetaan paikallisena järjestelyeränä. Jos paikallisen erän jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, puolet jaetaan yleiskorotuksena ja muusta osasta päättää työnantaja.

  Kustannusvaikutusprosentti lasketaan seuraavien verrokkialojen työehtosopimusten 1.2.2024 mennessä tiedossa olevien sopimusvuoden 2024 kustannusvaikutusten matemaattisena keskiarvona (kaksi desimaalia):

  • Teknologiateollisuuden työntekijöitä koskeva työehtosopimus (Teollisuusliitto ry ja Teknologiateollisuus työnantajat ry),
  • Kemian perusteollisuuden työehtosopimus (Teollisuusliitto ry ja Kemianteollisuus ry).
  • Auto- ja kuljetusala: Kuorma-autoalan työehtosopimus (Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry ja Autoliikenteen Työnantajaliitto ry)

   

  Jos jonkun yksittäisen sopimusalan osalta neuvotteluratkaisu kyseessä olevalle ajalle puuttuu 1.2.2024 tai jonkun yksittäisen sopimusalan em. periaattein laskettu kustannusvaikutus on nolla tai miinusmerkkinen, jätetään se laskennan ulkopuolelle.

  Mikäli kunta-alan sopijaosapuolet eivät pääse yksimielisyyteen kustannusvaikutusten määrästä 29.2.2024 mennessä, asetetaan riitaa ratkaisemaan jonkun sopijaosapuolen aloitteesta yksi kaikkia sopimusaloja koskeva välityslautakunta, johon kukin kunta-alan sopijaosapuoli asettaa kaksi jäsentä ja kutsuvat puheenjohtajaksi valtakunnansovittelijan. Lautakunnan tulee antaa ratkaisu 15.4.2024 mennessä. Lautakunnan kustannukset jaetaan osapuolten välillä tasan.

  5 § Paikallisten järjestelyerien menettelyt

  Paikallisten järjestelyerien kohdentaminen

  Paikallisia järjestelyeriä kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat henkilöstön saatavuuden turvaaminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta ja tuottavuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen mahdollisimman tasapuolisesti eri palkkaryhmissä.

  Paikallisten järjestelyerien laskeminen

  Paikallisten järjestelyerien suuruus lasketaan toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa työskentelevien TTES:n 35 §:n mukaisten keskituntiansioiden summasta.

  Paikallisten järjestelyerien täytäntöönpano ja neuvottelumenettely

  Paikallisen työnantajan edustajat ja pääsopijajärjestön edustajat neuvottelevat paikallisten järjestelyerien käyttämisestä. Neuvotteluissa on tarkoitus antaa henkilöstölle tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia.

  Neuvotteluista laaditaan pöytäkirja, josta käy ilmi osapuolten näkemykset mahdollisine perusteluineen.

  Selvitys järjestelyerien käytöstä

  Työnantajan on annettava pääsopijajärjestöjen edustajille kirjallinen selvitys siitä, miten järjestelyerät on jaettu.

  6 § Perustuntipalkat ja nuorten palkka 1.6.2022 lukien

  Perustuntipalkkojen sekä nuorten työntekijöiden palkat määräytyvät ja henkilökohtaisia perustuntipalkkoja korotetaan 1.6.2022 lukien seuraavasti:

  Palkkaryhmä

   

  €/tunti

  Korotus senttiä/tunti

  I

  A

  13,47–15,49

  33

   

  B

  12,01–14,01

  31

   

  C

  11,12–12,54

  28

  II

  A

  10,63–11,57

  27

   

  B

  10,42–11,10

  27

  III

   

  10,13–10,83

  27

  IV

   

  9,42

  27

  O

   

  9,65

  27

  Nuorten alle 18-vuotiaiden
  työntekijöiden
  palkat

  8,85–9,07

  27

  Vammaisten työllistymistyötä tekevän perustuntipalkka on työkyvyn vajausta vastaavassa suhteessa alempi kuin edellä mainitun mukaisesti korotettu täysi perustuntipalkka.

  7 § Urakkapalkkaus 1.6.2022 lukien

  Urakkapalkkoja, lukuun ottamatta yksityisen alan hinnoitteluja, korotetaan keskimäärin 2,0 prosentilla. Yksityisalan, metsäalaa lukuun ottamatta, kulloinkin voimassa olevien asianomaisen työehtosopimuksen urakkahinnoittelujen perusteella ansaittuja palkkoja maksetaan 4,6 prosentilla korotettuna. TTES:n liitteen 4 osaurakkahinnoittelun tavoiteansioita korotetaan 2,0 prosentilla.

  Tavoiteansiot 1.6.2022 lukien, euroa/tunti

  Taso I

  17,31–21,44

  Taso II

  15,50–19,17

  Taso III

  14,89–17,46

  Taso IV

  14,24–16,64

  Taso V

  13,24–15,42

  Taso VI

  12,08–14,03

  8 § TTES:n 35 § 1 momentissa sanotun keskituntiansion tarkistaminen

  1.6.2022 toteutettavan yleiskorotuksen vaikutus työehtosopimuksen 35 § 1 momentissa tarkoitettuihin vuosineljänneksien keskituntiansioihin on seuraava:

  Vuoden 2021 III ja IV sekä kuluvan vuoden I vuosineljänneksen perusteella laskettuja keskituntiansioita korotetaan 2,0 prosentilla ja kuluvan vuoden II vuosineljänneksen perusteella laskettuja keskituntiansioita korotetaan 1,33 prosentilla.

  Näin korotettuja keskituntiansioita käytetään samasta ajankohdasta alkaen kuin edellä mainittu yleiskorotus on tullut voimaan.

  9 § Työryhmät

  Työryhmä, jonka tehtävänä on sopimuskauden aikana selvittää edellytyksiä palkkausjärjestelmän ja eri palkkaustapojen kehittämiseen.

  10 § Teksteihin tehdyt muutokset ja tarkennukset

  16 § Työajan alkaminen ja päättyminen sekä työvuoroluettelo

  26 § Poikkeuksellisen työajan korotus

  Työajan sijoittamista ja siirtoa koskevien määräysten rakenne on muutettu ja poikkeuksellisen työajan korotusta koskevaa määräystä on selkiytetty ja se on yhdistetty siirtoa koskevan määräyksen kanssa. Määräysten tulkinta ei ole muuttunut aikaisemmasta.

  Liite 3

  2 § Henkilökohtainen lisä
  Selkiytetty määräystä työssäoppimisen ohjauksesta.

  3 § Työolosuhdelisä
  Poistettu tarpeettomana peruste ammattimiehen työtahtiin sopeutumisesta.

  68 § Kertausharjoituspalkka
  Lisätty siviilipalveluslain mukainen täydennyspalvelus.

  69 § Terveydenhoidolliset tutkimukset
  Selkiytetty määräystä synnytystä edeltävistä tutkimuksista.

  71 § Luottamusmiehet
  3 mom. Pääluottamusmiehen henkilökohtaista lisää korotetaan.

  72 § Työsuojeluvaltuutetut
  Lisätty määräys irtisanomissuojasta sekä varavaltuutetun korvauksesta.
  Työsuojeluvaltuutetun korvausta korotetaan.

  Perhevapaauudistuksen johdosta muutetaan seuraavia määräyksiä

  2 § Paikallinen sopiminen
  35 § Keskituntiansion laskeminen ja tarkistaminen
  49 § Työssäolon veroinen aika, 3) kohta
  52 § Vuosiloman antaminen, 5 mom.
  56 § Prosenttiperusteinen vuosilomapalkka, 2 mom.
  58 § Lomakorvaus palvelussuhteen päättyessä, 4 mom. 2. kappale
  60 § Eräiden osa-aikaisten oikeus vapaaseen ja lomakorvaukseen, 3 mom.
  63–64 § Oikeus perhevapaisiin ja palkalliset vapaat

  Uusia 2 §:n, 49 § 3a-kohdan, 52 § 5a momentin, 56 § 2 momentin 1a-kohdan, 58 §:n 4 momentin 3. kappale, 60 § 3a momentin, 63 § 2a momentin ja 64a §:n määräyksiä sovelletaan, jos lapsen laskettu syntymäaika on 4.9.2022 tai sen jälkeen, tai jos adoptiolapsen hoitoonottopäivä on 31.7.2022 tai sen jälkeen.

  28.2.2022 voimassa olleita määräyksiä sovelletaan, jos lapsen laskettu syntymäaika on ennen 4.9.2022 tai jos adoptiolapsen hoitoonottopäivä on ennen 31.7.2022. Lisäksi määräyksiä sovelletaan, riippumatta siitä mikä on ollut lapsen laskettu syntymäaika, jos lapsi syntyy 29.7.2022 tai aiemmin.

  11 § Jatkuva neuvottelumenettely

  Sopijaosapuolet noudattavat sopimuskauden aikana jatkuvan neuvottelumenettelyn periaatteita osapuolten esille ottamissa virka- ja työehtosopimusasioissa.

  12 § Työehtosopimusta paremmat palvelussuhteen ehdot

  Tätä työehtosopimusta paremmat palvelussuhteen ehdot ja niiden perusteella muodostunut palkkataso säilytetään sellaisina kuin ne olivat voimassa 28.2.2022, ellei tällä työehtosopimuksella ole muusta sovittu.

  Paikallisia matkakustannusten korvaamis- ja/tai eväsrahajärjestelmiä noudatetaan edelleen sellaisinaan, ellei paikallisesti sovita siirtymisestä työehtosopimuksen 39–43 §:n soveltamiseen.

  13 § Nuoret työntekijät

  Tämän työehtosopimuksen voimassa ollessa voidaan nuorten työntekijöiden palkasta sopia seuraavaa:

  Nuorten alle 25-vuotiaiden työllistämis- ja harjoitteluedellytysten parantamiseksi voidaan ylintä nuorten palkkaa maksaa tutkintoon liittyvän pakollisen harjoittelun ajalta.

  Nuorten työllistämisedellytysten parantamiseksi voidaan paikallisella sopimuksella poiketa työehtosopimuksen 31–32 §:n määräyksistä lomakauden aikana harjoittelu-, kesä- yms. töissä maksettavasta palkasta. Tämä määräys ei koske ns. kausityöntekijöitä.

  14 § Ammattiyhdistysjäsenmaksut

  Ammattiyhdistyksen jäsenmaksun perinnässä noudatetaan 1.5.2022 annettuja ohjeita (KT:n yleiskirje 4/2022).

  Helsingissä 8. kesäkuuta 2022

  KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

  JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY