Suomeksi
TIM-AKA
TIM-AKA 2020–2021, i kraft från 1.4.2020

Underteckningsprotokoll till det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade 2020–2021

§ 1 Avtalets giltighetstid och eventuell uppsägning av avtalet

Detta kollektivavtal (TIM-AKA) gäller 1.4.2020–28.2.2022. Efter 28.2.2022 fort-sätter avtalet att gälla ett år i sänder om det inte skriftligt sägs upp minst sex veckor innan avtalsperioden löper ut. 

Även om avtalet sägs upp är dess bestämmelser i kraft tills parterna gemensamt konstaterar att förhandlingarna om ett nytt avtal har slutförts eller någondera avtalsparten skriftligt uppger sig anse att förhandlingarna är slutförda.

§ 2 Allmänna förhöjningar

mom. 1 Allmän förhöjning 1.8.2020

Grundtimlönerna och ackordslönerna höjs 1.8.2020 eller vid ingång-en av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum genom en allmän förhöjning på 12 cent per timme, dock minst 1,22 procent. Lönerna justeras på det sätt som framgår av § 4–6 nedan.

De individuella tilläggen höjs med 1 procent, dock minst med 1 cent.

Arbetserfarenhetstilläggen och arbetsmiljötilläggen höjs inte.

mom. 2 Allmän förhöjning 1.4.2021

Grundtimlönerna och ackordslönerna höjs 1.4.2021 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum genom en allmän förhöjning på 1,0 procent. 

Närmare information om lönehöjningarna ges senare.

§ 3  Lokal justeringspott

mom. 1 Lokal justeringspott 1.4.2021

Den lokala justeringspotten är 0,8 procent av lönesumman inom TIM-AKA.

mom. 2 Fördelning av den lokala justeringspotten

När den lokala justeringspotten fördelas är syftet först och främst att vidareutveckla de lokala lönesystemen, rätta till lokala missförhållan den i lönerna och stödja resultatfrämjande omorganiseringar av verksamheterna och uppgifterna på så lika villkor som möjligt i olika lönegrupper.

Den lokala justeringspotten används för att höja grundtimlöner, individuella tillägg eller ackordslöner.

mom. 3 Beräkning av den lokala justeringspotten

Den lokala justeringspotten beräknas på summan av medeltiminkomsterna enligt TIM-AKA § 35 för tillsvidareanställda arbetstagare.

mom. 4 Användning av och förhandlingar om den lokala justeringspotten

Den lokala arbetsgivarens och huvudavtalsorganisationens representanter förhandlar om användningen av den lokala justeringspotten. Målet för förhandlingarna är att ge personalen faktiska påverkningsmöjligheter och att i mån av möjlighet uppnå samförstånd genom att höra förhandlingsparterna på lika villkor. 

Över förhandlingarna ska det upprättas ett protokoll där parternas ståndpunkter med eventuella motiveringar framgår.

Om samförstånd inte kan nås, beslutar arbetsgivaren om användningen av den lokala justeringspotten för höjning av uppgiftsrelaterade löner och/eller för individuella tillägg eller motsvarande förhöjningar

§ 4 Grundtimlöner och löner för unga arbetstagare från 1.8.2020

Grundtimlönerna och lönerna för unga arbetstagare bestäms och de individuella grundtimlönerna höjs 1.8.2020 enligt följande:

Lönegrupp

 

€/timme

Förhöjning 1.8.2020 

cent per timme

I

 

12,98–15,00

20

 

B

11,56–13,56

18

 

C

10,71–12,13

16

II

A

10,23–11,17

15

 

B

10,03–10,71

15

III

 

9,75–10,45

13

IV

 

9,05

13

O

 

9,28

12

Lönerna för arbetstagare under 18 år  

8,48–8,70

13

Grundtimlönen för en arbetstagare i sysselsättningsverksamhet för handikappade är lägre än den förhöjda fulla grundtimlönen i motsvarande grad som arbetsförmågan är nedsatt.

§ 5 Ackordslöner från 1.8.2020

Ackordslönerna, med undantag av löner som följer lönesättningen inom den privata sektorn, höjs med i snitt 1,0 procent. Löner som följer den gällande ackordslönesättningen i respektive kollektivavtal inom den privata sektorn, frånsett skogsbranschen, betalas förhöjda med 4,6 procent. Inkomstmålen för delackordslönesättningen i bilaga 4 i TIM-AKA höjs med 1,0 procent.

Inkomstmål från 1.8.2020, euro/timme

Nivå I

16,80–20,81

Nivå II

15,05–18,60

Nivå III

14,46–16,95

Nivå IV

13,82–16,15

Nivå V

12,85–14,97

Nivå VI

11,72–13,61

§ 6 Justering av medeltiminkomsten enligt TIM-AKA § 35 mom. 1

Den allmänna förhöjningen 1.8.2020 har följande verkan på de kvartalsvisa medeltiminkomster som avses i § 35 mom. 1 i kollektivavtalet:

De medeltiminkomster som räknats ut på IV kvartalet år 2019 samt I och II kvartalet år 2020 höjs med 1,22 procent och de medeltiminkomster som räknats ut på III kvartalet år 2020 höjs med 0,41 procent.

De höjda medeltiminkomsterna tillämpas från den dag då den ovan nämnda allmänna förhöjningen har trätt i kraft.

§ 7 Arbetstidsförlängningen enligt konkurrenskraftsavtalet 

Den förlängning av den ordinarie arbetstiden i dagarbete och tvåskiftsarbete och den söckenhelgsersättning 4rfv som 31.5.2016 avtalades med stöd av konkurrenskraftsavtalet gäller till 30.8.2020.

De ordinarie arbetstiderna enligt TIM-AKA 2020–2021 iakttas från 31.8.2020.

I stället för de förlängningar av den ordinarie arbetstiden som avtalats med stöd av konkurrenskraftsavtalet och som nu slopas har parterna avtalat om vissa ändringar i bland annat arbetstidskapitlet och semesterkapitlet. Dessa ändringar träder i kraft 31.8.2020.

§ 8 Ändringar och preciseringar i avtalstexten

§ 9 Ordinarie arbetstid 
Den ordinarie arbetstiden förkortas 31.8.2020.

§ 10 Definition av skiftarbete 
Ändrats i enlighet med arbetstidslagen.

§ 13 Arbetstid i avbrutet treskiftsarbete 
Bestämmelsen har slopats eftersom den inte behövs.

§ 14 Arbetstidsarrangemang enligt 7 § i arbetstidslagen (periodarbete) 
Bestämmelsen har slopats eftersom den inte behövs.

§ 17 Veckovila 
Nytt mom. 2 som överensstämmer med arbetstidslagen.

§ 22 Maximal arbetstid 
Den uppföljningsperiod för den maximala arbetstiden som avses i arbetstidslagen är 12 månader.

27 § Söckenhelgsersättning 
Söckenhelgsersättningen höjs 31.8.2020.

§ 55 Semesterlöneledighet 
Nytt mom. 9 och bilaga 6 om utbyte av förhöjningsdelen i semesterlönen mot semesterlöneledighet från 31.8.2020.

§ 71 Förtroendemän 
mom. 4. Det individuella tillägget för huvudförtroendemän höjs 1.8.2020.

§ 72 Arbetarskyddsfullmäktiga
Ersättningen för en arbetarskyddsfullmäktig höjs 1.8.2020.

§ 9 Fortlöpande förhandlingar

Avtalsparterna iakttar principerna om fortlöpande förhandlingar under avtalsperioden i de kollektivavtalsfrågor som parterna tar upp.

§ 10 Bättre anställningsvillkor än i kollektivavtalet

Anställningsvillkor som 31.3.2020 var bättre än villkoren i detta kollektivavtal och den lönenivå som uppstått på basis av de tidigare bättre villkoren förblir oförändrade om inte något annat har överenskommits genom detta kollektivavtal.

Lokala system som gäller ersättning för resekostnader eller kostpenning iakttas oförändrade, om man inte lokalt kommer överens om att börja tillämpa § 39–43 i kollektivavtalet.

§ 11 Unga arbetstagare

Medan detta kollektivavtal är i kraft kan man komma överens om följande i fråga om lönen för unga arbetstagare:

För att förbättra sysselsättnings- och praktikförutsättningarna för unga under 25 år kan den högsta lönen för unga betalas för obligatorisk praktik i anknytning till examen.

För att förbättra sysselsättningsförutsättningarna för unga kan man genom lokala avtal avvika från bestämmelserna i § 31–32 i kollektivavtalet i fråga om lön för praktikantjobb, sommarjobb o.d. under semesterperioden. Denna bestämmelse gäller inte s.k. säsongsarbetare.

§ 12 Medlemsavgifter till fackföreningar

Vid inkasseringen av medlemsavgifter till fackföreningar iakttas fortsättningsvis de bestämmelser som gällde 31.3.2020.

Helsingfors, den 27 maj 2020

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

FÖRBUNDET FÖR DEN OFFENTLIGA SEKTORN OCH VÄLFÄRDSOMRÅDENA JHL RF