Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen 2020–2021 allekirjoituspöytäkirja

1 § Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen

Tämä työehtosopimus (TTES) on voimassa 1.4.2020–28.2.2022. Sopimuksen voimassaolo jatkuu 28.2.2022 jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä kirjallisesti irtisanota viimeistään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden päättymistä.  

Irtisanomisesta huolimatta tämän sopimuksen määräykset ovat voimassa, kunnes yhteisesti todetaan neuvottelujen uudesta sopimuksesta päättyneen tai jompikumpi sopijaosapuoli kirjallisesti ilmoittaa katsovansa neuvottelut päättyneiksi. 

2 § Yleiskorotukset

1 mom. Yleiskorotus 1.8.2020 lukien

Perustuntipalkkoja ja urakkapalkkoja korotetaan 1.8.2020 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 12 senttiä tunnilta, kuitenkin vähintään 1,22 %. Palkantarkistukset toteutetaan siten kuin jäljempänä 4–6 §:ssä todetaan. 

Henkilökohtaista lisää korotetaan 1 prosentilla, kuitenkin vähintään 1 senttiä. 

Työkokemuslisiä ja työolosuhdelisiä ei koroteta. 

2 mom. Yleiskorotus 1.4.2021 lukien  

Perustuntipalkkoja ja urakkapalkkoja korotetaan 1.4.2021 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,0 %.  

Palkantarkistusten toteuttamisesta annetaan tarkemmat tiedot myöhemmin. 

3 § Paikallinen järjestelyerä 1.4.2021

Paikallinen järjestelyerä on 0,8 prosenttia TTES:n palkkasummasta. 

Paikallisen järjestelyerän kohdentaminen 

Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen mahdollisimman tasapuolisesti eri palkkaryhmissä. 

Paikallinen järjestelyerä käytetään perustuntipalkkojen, henkilökohtaisten lisien tai urakkapalkkojen korotuksiin. 

Paikallisen järjestelyerän laskeminen 

Paikallisen järjestelyerän suuruus lasketaan toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa työskentelevien TTES:n 35 §:n mukaisten keskituntiansioiden summasta. 

Paikallisen järjestelyerän täytäntöönpano ja neuvottelumenettely 

Paikallisen työnantajan edustajat ja pääsopijajärjestön edustajat neuvottelevat paikallisen järjestelyerän käyttämisestä. Neuvotteluissa on tarkoitus antaa henkilöstölle tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia.  

Neuvotteluista laaditaan pöytäkirja, josta käy ilmi osapuolten näkemykset mahdollisine perusteluineen 

Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää paikallisen järjestelyerän käytöstä tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin. 

4 § Perustuntipalkat ja nuorten palkka 1.8.2020 lukien

Perustuntipalkkojen sekä nuorten työntekijöiden palkat määräytyvät ja henkilökohtaisia perustuntipalkkoja korotetaan 1.8.2020 lukien seuraavasti:

Palkkaryhmä

 

€/tunti

Korotus 1.5.2020 senttiä/tunti

I

A

12,98–15,00

20

 

B

11,56–13,56

18

 

C

10,71–12,13

16

II

A

10,23–11,17

15

 

B

10,03–10,71

15

III

 

9,75–10,45

13

IV

 

9,05

13

O

 

9,28

12

Nuorten alle 18-vuotiaiden
työntekijöiden
palkat

8,48–8,70

13

Vammaisten työllistymistyötä tekevän perustuntipalkka on työkyvyn vajausta vastaavassa suhteessa alempi kuin edellä mainitun mukaisesti korotettu täysi perustuntipalkka.

5 § Urakkapalkkaus 1.8.2020 lukien

Urakkapalkkoja, lukuun ottamatta yksityisen alan hinnoitteluja, korotetaan keskimäärin 1,0 prosentilla. Yksityisalan, metsäalaa lukuun ottamatta, kulloinkin voimassa olevien asianomaisen työehtosopimuksen urakkahinnoittelujen perusteella ansaittuja palkkoja maksetaan 4,6 prosentilla korotettuna. TTES:n liitteen 4 osaurakkahinnoittelun tavoiteansioita korotetaan 1,0 prosentilla.

Tavoiteansiot 1.8.2020 lukien, euroa/tunti

Taso I

16,80–20,81

Taso II

15,05–18,60

Taso III

14,46–16,95

Taso IV

13,82–16,15

Taso V

12,85–14,97

Taso VI

11,72–13,61

6 § TTES:n 35 § 1 momentissa sanotun keskituntiansion tarkistaminen

1.8.2020 toteutettavan yleiskorotuksen vaikutus työehtosopimuksen 35 § 1 momentissa tarkoitettuihin vuosineljänneksien keskituntiansioihin on seuraava:

Vuoden 2019 IV sekä vuoden 2020 I ja II vuosineljänneksen perusteella laskettuja keskituntiansioita korotetaan 1,22 prosentilla ja vuoden 2020 III vuosineljänneksen perusteella laskettuja keskituntiansioita korotetaan 0,41 prosentilla.

Näin korotettuja keskituntiansioita käytetään samasta ajankohdasta alkaen kuin edellä mainittu yleiskorotus on tullut voimaan.

7 § Kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidennys

Kilpailukykysopimuksen perusteella 31.5.2016 sovittu säännöllisen työajan pidennys päivätyössä ja kaksivuorotyössä sekä arkipyhäkorvauksen määrä ovat voimassa 30.8.2020 saakka.

TTES 2020–2021:n mukaisia säännöllisiä työaikoja noudatetaan 31.8.2020 lukien.

Kilpailukykysopimuksen perusteella sovittujen säännöllisten työaikojen pidennysten poistuessa tilalle on sovittu eräistä mm. työaikaluvun ja vuosilomaluvun muutoksista. Nämä muutokset tulevat voimaan 31.8.2020. 

8 § Teksteihin tehdyt muutokset ja tarkennukset

9 § Säännöllinen työaika

Säännöllinen työaika lyhenee 31.8.2020 lukien.

10 § Vuorotyön määritelmä

Muutettu vastaamaan työaikalain säännöstä.

13 § Työaika keskeytyvässä kolmivuorotyössä

Määräys poistettu tarpeettomana.

14 § Työaikalain 7 §:n mukainen työaikajärjestelmä (jaksotyö)

Määräys poistettu tarpeettomana.

17 § Viikkolepo

Uusi 2 mom. muutettu vastaamaan työaikalain säännöstä.

22 § Enimmäistyöaika

TAL:ssa tarkoitettuna työajan enimmäismäärän tarkastelujaksona käytetään 12 kuukautta.

27 § Arkipyhäkorvaus

Arkipyhäkorvaus korottuu 31.8.2020 lukien.

55 § Lomapalkkavapaa

Uusi 9 mom. ja liitteen 6 määräykset vuosilomapalkan korotusosan vaihtamisesta lomapalkkavapaaksi 31.8.2020 lukien.

71 § Luottamusmiehet

4 mom. Pääluottamusmiehen henkilökohtaista lisää korotetaan 1.8.2020 lukien.

72 § Työsuojeluvaltuutetut

Työsuojeluvaltuutetun korvausta korotetaan 1.8.2020 lukien.
 

9 § Jatkuva neuvottelumenettely

Sopijaosapuolet noudattavat sopimuskauden aikana jatkuvan neuvottelumenettelyn periaatteita osapuolten esille ottamissa virka- ja työehtosopimusasioissa.

10 § Työehtosopimusta paremmat palvelussuhteen ehdot

Tätä työehtosopimusta paremmat palvelussuhteen ehdot ja niiden perusteella muodostunut palkkataso säilytetään sellaisina kuin ne olivat voimassa 31.3.2020, ellei tällä työehtosopimuksella ole muusta sovittu.

Paikallisia matkakustannusten korvaamis- ja/tai eväsrahajärjestelmiä noudatetaan edelleen sellaisinaan, ellei paikallisesti sovita siirtymisestä työehtosopimuksen 39–43 §:n soveltamiseen.

11 § Nuoret työntekijät

Tämän työehtosopimuksen voimassa ollessa voidaan nuorten työntekijöiden palkasta sopia seuraavaa:

Nuorten alle 25-vuotiaiden työllistämis- ja harjoitteluedellytysten parantamiseksi voidaan ylintä nuorten palkkaa maksaa tutkintoon liittyvän pakollisen harjoittelun ajalta.

Nuorten työllistämisedellytysten parantamiseksi voidaan paikallisella sopimuksella poiketa työehtosopimuksen 31–32 §:n määräyksistä lomakauden aikana harjoittelu-, kesä- yms. töissä maksettavasta palkasta. Tämä määräys ei koske ns. kausityöntekijöitä.

12 § Ammattiyhdistysjäsenmaksut

Ammattiyhdistyksen jäsenmaksun perinnässä noudatetaan edelleen 31.3.2020 voimassa olleita määräyksiä.

Helsingissä 27. toukokuuta 2020

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY