Suomeksi
TIM-AKA
TIM-AKA 2020–2021, i kraft från 1.4.2020

Förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktiga

§ 71 Förtroendemän

mom. 1 Tillsättande av förtroendeman

En fackförening som är bunden av detta kollektivavtal har rätt att tillsätta förtroendeman som valts bland arbetstagarna på arbetsplatsen för att övervaka att kollektivavtalet iakttas. Kommunen eller samkommunen ska skriftligt meddelas om den förtroendeman som valts.

De rättigheter som anges i detta avtal träder i kraft sedan arbetsgivaren fått ovan nämnda meddelande.

mom. 2 Huvudförtroendeman

Likaså har en fackförening rätt att bland kommunens eller samkommunens arbetstagare välja en huvudförtroendeman och en ersättare eller, med beaktande av lokala förhållanden och tidigare praxis, flera huvudförtroendemän. Kommunen eller samkommunen ska skriftligt meddelas hur valet utfallit. Beträffande den valda ersättaren för huvudförtroendemannen ska dessutom varje gång meddelas när personen i fråga fungerar som vikarie för huvudförtroendemannen.

Förtroendemannaval kan verkställas under arbetstid och på arbetsplatsen på det villkor att man med arbetsgivaren kommer överens om arrangemangen i samband med valet.

Lokalt kan man även avtala om ett sådant förfarande enligt vilket samma förtroendeman och huvudförtroendeman fungerar såsom företrädare för såväl de tim- och de månadsavlönade arbetstagarna som tjänsteinnehavarna. Arbetstagarnas huvudförtroendeman kan även vara tjänsteinnehavarnas förtroendeman, om man lokalt avtalar om det.

mom. 3 Huvudförtroendemannens rättigheter

En huvudförtroendeman har rätt att i ärenden som hör till förtroendemannauppdraget besöka arbetsplatser under arbetstid efter att med sin egen arbetsledare ha kommit överens om en lämplig tidpunkt. Huvudförtroendemän, och av särskilda skäl även förtroendemän, har rätt att under arbetstid besöka olika verk och inrättningar för att kunna sköta ärenden som detta kollektivavtal medför, efter att ha kommit överens med arbetsledningen om detta.

Om det inte har ordnats en regelbundet återkommande arbetsbefrielse för huvudförtroendemannen, avtalas dock om en sådan mottagningstid per vecka som behövs för skötsel av förtroendemannauppgifterna.

Mottagningstidens längd avtalas lokalt med beaktande av antalet arbetstagare och övriga faktorer som inverkar på förtroendemannauppgifternas mängd så, att mottagningstiden är högst 3 timmar per vecka.

mom. 4 Ersättning för inkomstbortfall

Kommunen eller samkommunen ersätter de inkomster som förtroendemännen förlorar för att de är verksamma som förtroendemän eller på annat sätt fullgör uppdrag som överenskommits med arbetsgivaren. Likaså ersätts det inkomstbortfall som följer av att en förtroendeman deltar i en inspektion som arbetarskyddsinspektören förrättar på arbetsplatsen.

Ersättningen för inkomstbortfall till huvudförtroendemän och förtroendemän avtalas lokalt till exempel enligt § 35. Grundtimlönen för en huvudförtroendeman i huvudsyssla ska vara minst så stor som den nedre gränsen i lönegrupp I A anger.

Till en huvudförtroendeman betalas 0,45–1,57 €/timme, och från 1.8.2020 eller den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum 0,46–1,58 €/timme samt från 1.4.2021 eller den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum 0,46–1,60 €/timme, som ett individuellt tillägg, vilket inkluderas i den ersättning för inkomstbortfall som anges i föregående stycke och i den lön som betalas för arbetad tid. Tilläggets storlek bestäms inom de nämnda gränserna med beaktande av hur omfattande huvudförtroendemannens uppgifter är och huruvida huvudförtroendemannen deltar i sådana utvecklingsprojekt som arbetsgivaren genomför och/eller i utvecklingen och införandet av produktivitetsbundna lönesystem.

I de fall då de timavlönades huvudförtroendeman även är huvudförtroendeman för månadsavlönade arbetstagare och/eller tjänsteinnehavare som är i majoritet, bestäms tillägget enligt förtroendemannaarvodet för en månadsavlönad förtroendeman omräknat till timlön inom de gränser som nämns i föregående moment.

Tillägget betalas även till huvudförtroendemannens ersättare, om han eller hon enligt meddelande till chefen sköter förtroendeuppdraget under minst två veckor.

Tillägget kan med stöd av ett lokalt avtal betalas till någon annan förtroendeman i stället för till huvudförtroendemannen, särskilt i samband med planering och tillämpning av produktivitetsbundna lönesystem.

mom. 5 Övertidsersättning

Om en förtroendeman efter ordinarie arbetstid utför uppgifter som överenskommits med arbetsgivaren, betalas övertidsersättning för den förlorade tiden.

mom. 6 Ersättning för färdkostnader

Eventuella färdkostnader till följd av förtroendemannauppgifterna ersätts, om inte något annat avtalas lokalt, enligt taxan för allmänna kommunikationsmedel i de fall där arbetsgivaren med stöd av mom. 4 och 5 ersätter förtroendemannens inkomstbortfall.

mom. 7 Omplacering

Om det ordinarie arbetet för den som valts till huvudförtroendeman försvårar skötseln av förtroendemannauppdraget och det därför ordnas något annat arbete för personen i fråga, får arrangemanget inte medföra minskad inkomst.

mom. 8 Lokal

Arbetsgivaren ska ordna en plats för förvaring av handlingar och kontorsmaterial som huvudförtroendemannen behöver i sitt uppdrag. Då arbetsplatsens storlek förutsätter det, ska arbetsgivaren se till att det finns en ändamålsenlig plats där de samtal som är nödvändiga för förtroendemannauppgifterna kan föras.

mom. 9 Övriga rättigheter

En arbetstagare som är förtroendeman får medan uppdraget pågår eller på grund av uppdraget inte omplaceras i ett sämre avlönat arbete och inte heller utan giltigt skäl förflyttas till en annan arbetsplats.

En förtroendeman får inte avskedas från sitt arbete på grund av förtroendemannauppdraget.

Om en förtroendemans arbetsavtal hävs och förtroendemannen bestrider hävningen, ska arbetsgivaren betala ett belopp som motsvarar en månads lön till förtroendemannen, såvida talan i ärendet väcks inom fyra veckor efter det att arbetsavtalet har hävts.

En huvudförtroendemans arbetsavtal får inte heller sägas upp eller hävas på grund av sjukdomsfall som avses i arbetsavtalslagen.

Bestämmelserna om uppsägning av förtroendeman tillämpas också på en huvudförtroendemannakandidat som en i mom. 1 avsedd förening vid sitt möte eller på något annat sätt uppställt, om föreningen skriftligt har meddelat kommunen att personen i fråga har ställts upp. Det skydd som gäller kandidater vidtar ändå tidigast 3 månader före ingången av mandattiden för den huvudförtroendeman som ska väljas, och det upphör, i fråga om andra kandidater än den som blivit vald, efter att föreningen konstaterat valresultatet.

I 6 månader efter att huvudförtroendemannauppdraget avslutats tillämpas bestämmelserna om uppsägning av förtroendeman också på en arbetstagare som varit huvudförtroendeman.

Om en förtroendemans arbetsavtal har upphört i strid med detta avtal, ska arbetsgivaren i ersättning betala förtroendemannen minst 10 och högst 30 månaders lön. Som en ersättningshöjande faktor ska man beakta att de rättigheter som följer av detta avtal har kränkts. Om domstolen bedömer att det finns förutsättningar för att fortsätta anställningsförhållandet eller för att återuppta ett redan avslutat anställningsförhållande, men anställningen trots det inte fortsätter, ska detta beaktas som ett synnerligen vägande skäl när ersättningens storlek bestäms.

En arbetstagare som är verksam som förtroendeman får inte på grund av sitt förtroendemannauppdrag försättas i en sämre ställning än andra arbetstagare när rekommendationsavtalet om kommunal personalutbildning tillämpas. Särskilt när förtroendemannauppdraget avslutas ska uppmärksamhet ägnas åt huvudförtroendemannens behov av personalutbildning, med beaktande av befrielsen från arbetet, förtroendemannaperiodens längd och eventuella förändringar som skett i arbetet.

mom. 10 Tillgång till uppgifter

Om det i kommunen eller samkommunen samlas in uppgifter om lönerna för arbetstagarna vid olika inrättningar och avdelningar, har också huvudförtroendemannen rätt att få del av dessa uppgifter.


Tillämpningsanvisning

En huvudförtroendeman har rätt att en gång per kalenderår få följande uppgifter om de arbetstagare som han eller hon representerar:

 1. efternamn och förnamn
   
 2. tidpunkten då nyanställda och uppsagda arbetstagare har tillträtt sin anställning
   
 3. uppgiftsbeteckning eller motsvarande
   
 4. den verksamhetsenhet till vilken arbetstagaren hör
   
 5. den uppgiftsrelaterade lönen eller motsvarande
   
 6. antalet anställda som får individuella tillägg, fördelningen av dessa mellan olika personalgrupper och kostnaderna för tilläggen (personernas namn uppges inte).

För varje ny arbetstagare ska arbetsgivaren separat ge de uppgifter som nämns i punkterna 1–5, antingen omedelbart efter det att anställningsförhållandet inletts eller periodvis, dock minst en gång i kvartalet. Utöver de nämnda uppgifterna ska arbetsgivaren på huvudförtroendemannens begäran minst kvartalsvis även ge uppgifter om anställningsförhållandets art (tillsvidare- eller visstidsanställning) för nya arbetstagare och grunden för varför en nyanställning är på viss tid om anställningen varar minst 30 kalenderdagar. Huvudförtroendemannen ska hålla de ovan nämnda uppgifter som han eller hon har fått ta del av för sitt uppdrag konfidentiella.

För att kunna sköta informationsförmedlingen ska förtroendemannen ha tillgång till uppgifter om kommunens och dess olika enheters verksamhet, verksamhetsbetingelser och ekonomiska situation samt om kommunens personalplan, de allmänna personalpolitiska principerna och de praktiska åtgärderna inom personaladministrationen.

Förtroendemannen ska ges uppgifter om rehabiliteringsplaner och planering av verksamhet som upprätthåller arbetsförmågan.

I 6 § i lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare (13.4.2007/449) bestäms om personalrepresentanternas rätt att få information. På basis av bestämmelsen ska personalens representanter på begäran ges bland annat kvartalsrapporter över antalet visstidsanställda och deltidsanställda. I 6 § i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (22.12.2006/1233) finns bestämmelser om förtroendemannens rätt att på begäran få uppgifter om hyrd arbetskraft och underleverans (hänvisningsbestämmelse).


§ 72 Arbetarskyddsfullmäktiga

mom. 1

En arbetarskyddsfullmäktig får inte omplaceras i något annat arbete utan giltig orsak. Om det ordinarie arbetet för en arbetarskyddsfullmäktig försvårar skötseln av fullmäktigeuppdraget och något annat arbete därför ordnas eller personen i fråga helt eller delvis befrias från arbetet, får arrangemanget inte medföra minskad inkomst. Ersättningen för inkomstbortfall för en arbetarskyddsfullmäktig räknas ut i enlighet med § 71 mom. 4 andra stycket.

mom. 2

Till en arbetarskyddsfullmäktig betalas en ersättning på 0,57 €/timme, och från 1.8.2020 eller den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum 0,58 €/timme,  som inkluderas i den ersättning för inkomstbortfall som avses i § 71 mom. 4 andra stycket och i den lön som betalas för arbetad tid.

Om arbetarskyddsfullmäktigen representerar 700 eller fler anställda är ersättningen dock 1,57 euro, och från 1.8.2020 eller från och med den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum 1,58 euro och från 1.4.2021 eller från och med den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum 1,60 euro. De höjda ersättningarna i detta stycke gäller 1.4.2020–28.2.2022.

§ 73 Hörande av representant för fackförening

En lokal förening som är bunden av avtalet ska ges tillfälle till förhandlingar eller en representant för föreningen ska kallas att bli hörd innan slutligt beslut fattas också i andra till kollektivavtalet anknutna frågor än tolkning och tillämpning av avtalet, om de har en mera allmän betydelse.

§ 74 Fastställande av ansvar

Ansvaret för kollektivavtalsparterna och dem som på något annat sätt är bundna av avtalet bestäms enligt lag.