Suomeksi
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  TIM-AKA 2018–2019, i kraft från 1.2.2018

  Underteckningsprotokoll till det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade 2018–2019

  § 1 Avtalets giltighetstid och eventuell uppsägning av avtalet

  Detta kollektivavtal (TIM-AKA) gäller 1.2.2018–31.3.2020. Efter 31.3.2020 fortsätter avtalet att gälla ett år i sänder om det inte skriftligt sägs upp minst sex veckor innan avtalsperioden löper ut.

  Även om avtalet sägs upp är dess bestämmelser i kraft tills parterna gemensamt konstaterar att förhandlingarna om ett nytt avtal har slutförts eller någondera avtalsparten skriftligt uppger sig anse att förhandlingarna är slutförda.

  § 2 Allmänna förhöjningar

  mom. 1 Allmän förhöjning 1.5.2018

  Grundtimlönerna och ackordslönerna höjs 1.5.2018 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum genom en allmän förhöjning på 15 cent per timme, dock minst 1,25 procent. Lönerna justeras på det sätt som framgår av § 4–6 nedan.

  De individuella tilläggen, arbetserfarenhetstilläggen och arbetsmiljötilläggen höjs inte.

  mom. 2 Allmän förhöjning 1.4.2019

  Lönerna höjs 1.4.2019 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum genom en allmän förhöjning på 1,0 procent. Närmare information om lönehöjningen ges senare.

  § 3  Lokal justeringspott 1.1.2019

  mom. 1 

  Den lokala justeringspotten är 1,2 procent av lönesumman inom TIM-AKA.

  mom. 2 Fördelning av den lokala justeringspotten

  När den lokala justeringspotten fördelas är syftet först och främst att vidareutveckla de lokala lönesystemen, rätta till lokala missförhållanden i lönerna och stödja resultatfrämjande omorganiseringar av verksamheterna och uppgifterna på så lika villkor som möjligt i olika lönegrupper.

  Den lokala justeringspotten används för att höja grundtimlöner, individuella tillägg eller ackordslöner.

  mom. 3 Beräkning av den lokala justeringspotten

  Den lokala justeringspotten beräknas på summan av medeltiminkomsterna enligt TIM-AKA § 35 för tillsvidareanställda arbetstagare.

  mom. 4 Användning av och förhandlingar om den lokala justeringspotten

  Den lokala arbetsgivarens och huvudavtalsorganisationens representanter förhandlar om användningen av den lokala justeringspotten. Målet för förhandlingarna är att ge personalen faktiska påverkningsmöjligheter och att i mån av möjlighet uppnå samförstånd genom att höra förhandlingsparterna på lika villkor.

  Över förhandlingarna ska det upprättas ett protokoll där parternas ståndpunkter med eventuella motiveringar framgår.

  Om samförstånd inte kan nås, beslutar arbetsgivaren om användningen av den lokala justeringspotten för höjning av uppgiftsrelaterade löner och/eller för individuella tillägg eller motsvarande förhöjningar.

  § 4 Grundtimlöner och löner för unga arbetstagare från 1.5.2018

  Grundtimlönerna och lönerna för unga arbetstagare bestäms och de individuella grundtimlönerna höjs 1.5.2018 enligt följande:

  Lönegrupp

   

  €/timme

  Förhöjning 1.5.2018 cent/timme

  I

  A

  12,62–14,64

  20

   

  B

  11,23–13,23

  18

   

  C

  10,41–11,83

  17

  II

  A

  9,96–10,90

  15

   

  B

  9,77–10,45

  15

  III

   

  9,52–10,22

  15

  IV

   

  8,82

  15

  O

   

  9,06

  15

  Lönerna för arbetstagare under 18 år  

  8,25–8,47

  15

  Grundtimlönen för en arbetstagare i sysselsättningsverksamhet för handikappade är lägre än den förhöjda fulla grundtimlönen i motsvarande grad som arbetsförmågan är nedsatt.

  § 5 Ackordslöner från 1.5.2018

  Ackordslönerna, med undantag av löner som följer lönesättningen inom den privata sektorn, höjs med i snitt 1,25 procent. Löner som följer den gällande ackordslönesättningen i respektive kollektivavtal inom den privata sektorn, frånsett skogsbranschen, betalas förhöjda med 3,3 procent. Inkomstmålen för delackordslönesättningen i bilaga 4 i TIM-AKA höjs med 1,25 procent.

  Inkomstmål från 1.5.2018, euro/timme

  Nivå I

  16,47–20,40

  Nivå II

  14,75–18,24

  Nivå III

  14,18–16,61

  Nivå IV

  13,54–15,83

  Nivå V

  12,59–14,67

  Nivå VI

  11,49–13,35

  § 6 Justering av medeltiminkomsten enligt TIM-AKA § 35 mom. 1

  Den allmänna förhöjningen 1.5.2018 har följande verkan på de kvartalsvisa medeltiminkomster som avses i § 35 mom. 1 i kollektivavtalet:

  De medeltiminkomster som räknats ut på III och IV kvartalet år 2017 samt I kvartalet år 2018 höjs med 1,25 procent och de medeltiminkomster som räknats ut på II kvartalet år 2018 höjs med 0,42 procent.

  De höjda medeltiminkomsterna tillämpas från den dag då den ovan nämnda allmänna förhöjningen har trätt i kraft.

  § 7 Ändringar och preciseringar i avtalstexten

  § 13 Arbetstid i avbrutet treskiftsarbete
  Enligt de uppgifter som avtalsparterna har tillgång till finns det inga timavlönade arbetstagare som omfattas av arbetstid i avbrutet treskiftsarbete. Bestämmelsen har därför slopats. Vid behov kan bestämmelserna i TIM-AKA 2017 tillämpas.

  § 23 Söndagsarbete
  En tillämpningsanvisning har lagts till.

  § 61 mom. 2 Sjukdom som leder till pensionsfall eller rehabiliteringsstöd
  Den särskilda bestämmelsen har slopats.

  § 64 mom. 2 Avlönad faderskapsledighet
  Vid faderskapsledighet betalas lön för de 12 första vardagarna under ledigheten.

  § 65 Plötsligt insjuknat barn
  Har ändrats till att gälla barn under 12 år.

  § 71 Förtroendemän mom. 4
  Det individuella tillägget för huvudförtroendemän höjs 1.5.2018.

  § 72 Arbetarskyddsfullmäktig
  Ersättningen till arbetarskyddsfullmäktiga höjs 1.5.2018.

  § 8 Fortlöpande förhandlingar

  Avtalsparterna iakttar principerna om fortlöpande förhandlingar under avtalsperioden i de kollektivavtalsfrågor som parterna tar upp.

  Avtalsparterna strävar under avtalsperioden efter att klargöra avtalsbestämmelserna.

  § 9 Bättre anställningsvillkor än i kollektivavtalet

  Anställningsvillkor som 31.1.2018 var bättre än villkoren i detta kollektivavtal och den lönenivå som uppstått på basis av de tidigare bättre villkoren förblir oförändrade om inte något annat har överenskommits genom detta kollektivavtal.

  Lokala system som gäller ersättning för resekostnader eller kostpenning iakttas oförändrade, om man inte lokalt kommer överens om att börja tillämpa § 39–43 i kollektivavtalet.

  §10 Unga arbetstagare

  Medan detta kollektivavtal är i kraft kan man komma överens om följande i fråga om lönen för unga arbetstagare:

  För att förbättra sysselsättnings- och praktikförutsättningarna för unga under 25 år kan den högsta lönen för unga betalas för obligatorisk praktik i anknytning till examen.

  För att förbättra sysselsättningsförutsättningarna för unga kan man genom lokala avtal avvika från bestämmelserna i § 31–32 i kollektivavtalet i fråga om lön för praktikantjobb, sommarjobb o.d. under semesterperioden. Denna bestämmelse gäller inte s.k. säsongarbetare.

  § 11 Utbyte av semesterlön mot ledighet

  Avtalsparterna har gett en rekommendation om utbyte av förhöjningsdelen i semesterlönen mot ledighet.

  § 12 Medlemsavgifter till fackföreningar

  Vid inkasseringen av medlemsavgifter till fackföreningar iakttas fortsättningsvis de bestämmelser som gällde 31.1.2018.

  Helsingfors, den 13 februari 2018

  KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

  FÖRBUNDET FÖR DEN OFFENTLIGA SEKTORN OCH VÄLFÄRDSOMRÅDENA JHL RF