Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen 2018–2019 allekirjoituspöytäkirja

1 § Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen

Tämä työehtosopimus (TTES) on voimassa 1.2.2018–31.3.2020. Sopimuksen voimassaolo jatkuu 31.3.2020 jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä kirjallisesti irtisanota viimeistään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden päättymistä.

Irtisanomisesta huolimatta tämän sopimuksen määräykset ovat voimassa, kunnes yhteisesti todetaan neuvottelujen uudesta sopimuksesta päättyneen tai jompikumpi sopijaosapuoli kirjallisesti ilmoittaa katsovansa neuvottelut päättyneiksi.

2 § Yleiskorotukset

1 mom. Yleiskorotus 1.5.2018 lukien

Perustuntipalkkoja ja urakkapalkkoja korotetaan 1.5.2018 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 15 senttiä tunnilta, kuitenkin vähintään 1,25 %. Palkantarkistukset toteutetaan siten kuin jäljempänä 4–6 §:ssä todetaan.

Henkilökohtaisia lisiä, työkokemuslisiä ja työolosuhdelisiä ei koroteta.

2 mom. Yleiskorotus 1.4.2019 lukien

Palkkoja korotetaan 1.4.2019 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta 1,0 prosentin suuruisella yleiskorotuksella. Palkantarkistuksen toteuttamisesta annetaan tarkemmat tiedot myöhemmin.

3 § Paikallinen järjestelyerä 1.1.2019

1 mom.

Paikallinen järjestelyerä on 1,2 prosenttia TTES:n palkkasummasta.

2 mom. Paikallisen järjestelyerän kohdentaminen

Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen mahdollisimman tasapuolisesti eri palkkaryhmissä.

Paikallinen järjestelyerä käytetään perustuntipalkkojen, henkilökohtaisten lisien tai urakkapalkkojen korotuksiin.

3 mom. Paikallisen järjestelyerän laskeminen

Paikallisen järjestelyerän suuruus lasketaan toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa työskentelevien työntekijöiden TTES:n 35 §:n mukaisten keskituntiansioiden summasta.

4 mom. Paikallisen järjestelyerän täytäntöönpano ja neuvottelumenettely

Paikallisen työnantajan edustajat ja pääsopijajärjestön edustajat neuvottelevat paikallisen järjestelyerän käyttämisestä. Neuvotteluissa on tarkoitus antaa henkilöstölle tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia.

Neuvotteluista laaditaan pöytäkirja, josta käy ilmi osapuolten näkemykset mahdollisine perusteluineen.

Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää paikallisen järjestelyerän käytöstä tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

4 § Perustuntipalkat ja nuorten palkka 1.5.2018 lukien

Perustuntipalkkojen sekä nuorten työntekijöiden palkat määräytyvät ja henkilökohtaisia perustuntipalkkoja korotetaan 1.5.2018 lukien seuraavasti:

Palkkaryhmä

 

€/tunti

Korotus 1.5.2018 senttiä/tunti

I

A

12,62–14,64

20

 

B

11,23–13,23

18

 

C

10,41–11,83

17

II

A

9,96–10,90

15

 

B

9,77–10,45

15

III

 

9,52–10,22

15

IV

 

8,82

15

O

 

9,06

15

Nuorten alle 18-vuotiaiden
työntekijöiden
palkat

8,25–8,47

15

Vammaisten työllistymistyötä tekevän perustuntipalkka on työkyvyn vajausta vastaavassa suhteessa alempi kuin edellä mainitun mukaisesti korotettu täysi perustuntipalkka.

5 § Urakkapalkkaus 1.5.2018 lukien

Urakkapalkkoja, lukuun ottamatta yksityisen alan hinnoitteluja, korotetaan keskimäärin 1,25 prosentilla. Yksityisalan, metsäalaa lukuun ottamatta, kulloinkin voimassa olevien asianomaisen työehtosopimuksen urakkahinnoittelujen perusteella ansaittuja palkkoja maksetaan 3,3 prosentilla korotettuna. TTES:n liitteen 4 osaurakkahinnoittelun tavoiteansioita korotetaan 1,25 prosentilla.

Tavoiteansiot 1.5.2018 lukien, euroa/tunti

Taso I

16,47–20,40

Taso II

14,75–18,24

Taso III

14,18–16,61

Taso IV

13,54–15,83

Taso V

12,59–14,67

Taso VI

11,49–13,35

6 § TTES:n 35 § 1 momentissa sanotun keskituntiansion tarkistaminen

1.5.2018 toteutettavan yleiskorotuksen vaikutus työehtosopimuksen 35 § 1 momentissa tarkoitettuihin vuosineljänneksien keskituntiansioihin on seuraava:

Vuoden 2017 III ja IV sekä vuoden 2018 I vuosineljänneksen perusteella laskettuja keskituntiansioita korotetaan 1,25 prosentilla ja vuoden 2018 II vuosineljänneksen perusteella laskettuja keskituntiansioita korotetaan 0,42 prosentilla.

Näin korotettuja keskituntiansioita käytetään samasta ajankohdasta alkaen kuin edellä mainittu yleiskorotus on tullut voimaan.

7 § Teksteihin tehdyt muutokset ja tarkennukset

13 § Työaika keskeytyvässä kolmivuorotyössä
Keskeytyvän kolmivuoron piirissä ei sopijaosapuolten tietojen mukaan ole tuntipalkkaisia työntekijöitä, joten määräys on poistettu. Tarvittaessa sovelletaan TTES:n 2017 määräyksiä.

23 § Sunnuntaityö
Lisätty soveltamisohje.

61 § 2 mom. Eläketapahtumaan tai kuntoutustukeen johtava sairaus
Erityismääräys poistettu.

64 § 2 mom. Palkallinen isyysvapaa
Palkalliseen isyysvapaaseen sisältyy vapaan 12 ensimmäistä arkipäivää.

65 § Äkillisesti sairastunut lapsi
Muutettu koskemaan alle 12-vuotiasta lasta.

71 § Luottamusmiehet
4 mom. Pääluottamusmiehen henkilökohtaista lisää on korotettu 1.5.2018 lukien.

72 § Työsuojeluvaltuutetut
Työsuojeluvaltuutetun korvausta on korotettu 1.5.2018 lukien.

8 § Jatkuva neuvottelumenettely

Sopijaosapuolet noudattavat sopimuskauden aikana jatkuvan neuvottelumenettelyn periaatteita osapuolten esille ottamissa virka- ja työehtosopimusasioissa.

Sopijaosapuolet pyrkivät sopimuskauden aikana selkeyttämään sopimusmääräyksiä.

9 § Työehtosopimusta paremmat palvelussuhteen ehdot

Tätä työehtosopimusta paremmat palvelussuhteen ehdot ja niiden perusteella muodostunut palkkataso säilytetään sellaisina kuin ne olivat voimassa 31.1.2018, ellei tällä työehtosopimuksella ole muusta sovittu.

Paikallisia matkakustannusten korvaamis- ja/tai eväsrahajärjestelmiä noudatetaan edelleen sellaisinaan, ellei paikallisesti sovita siirtymisestä työehtosopimuksen 39–43 §:n soveltamiseen.

10 § Nuoret työntekijät

Tämän työehtosopimuksen voimassa ollessa voidaan nuorten työntekijöiden palkasta sopia seuraavaa:

Nuorten alle 25-vuotiaiden työllistämis- ja harjoitteluedellytysten parantamiseksi voidaan ylintä nuorten palkkaa maksaa tutkintoon liittyvän pakollisen harjoittelun ajalta.

Nuorten työllistämisedellytysten parantamiseksi voidaan paikallisella sopimuksella poiketa työehtosopimuksen 31–32 §:n määräyksistä lomakauden aikana harjoittelu-, kesä- yms. töissä maksettavasta palkasta. Tämä määräys ei koske ns. kausityöntekijöitä.

11 § Lomapalkkavapaa

Sopijaosapuolet ovat tehneet suosituksen vuosilomapalkan korotusosan vaihtamisesta lomapalkkavapaaksi.

12 § Ammattiyhdistysjäsenmaksut

Ammattiyhdistyksen jäsenmaksun perinnässä noudatetaan edelleen 31.1.2018 voimassa olleita määräyksiä.

Helsingissä 13. helmikuuta 2018

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY