Suomeksi
TS
TS 2018–2019, i kraft från 1.2.2018

Bilaga 4 Arbetstidsarrangemang för hamnpersonal och ersättningar i anknytning till dessa

§ 1  

För de arbetstagare och tjänsteinnehavare i städernas hamnar på vilka 6 § i arbetstidslagen tillämpas får arbetstiden ordnas som två- eller treskiftsarbete eller som skiftarbete enligt ett tillstånd till undantag som beviljats med stöd av arbetstidslagen, förutsatt att hamnens kundservice kräver det. Skiftarbetet ska ordnas så att skiftens arbetsstyrka står i rätt proportion till arbetsmängden.

§ 2 

I skiftarbete ska skiften regelbundet avlösa varandra och växla, om inget annat avtalas lokalt med beaktande av arbetstidsarrangemangen för de övriga arbetstagarna i hamnen, t.ex. på grund av att arbetsskiften delvis sammanfaller eller av någon annan sådan orsak.

§ 3  

Den ordinarie arbetstiden per dygn är i allmänhet högst 8 timmar, om inget annat avtalas lokalt med hänsyn till särskilda förhållanden.

§ 4

mom. 1 

Till tjänsteinnehavare och arbetstagare som utför skiftarbete enligt § 1 betalas i dagskift ett hamntillägg på 5 %.

mom. 2 

Till tjänsteinnehavare och arbetstagare som utför skiftarbete enligt § 1 betalas för arbete i kvälls- och nattskift ett hamntillägg på 15 % utöver skiftersättningen enligt AKTA.

§ 5  

De arrangemang som avtalats i denna bilaga får inte försämra förmåner som tidigare har tillämpats lokalt.