På svenska
SOTE-sopimus
SOTE-sopimus 2022–2025, voimassa 1.5.2022 lukien

IV luku Muut määräykset

1 § HYVTES:n muut sovellettavat määräykset

Lisäksi sovelletaan seuraavia HYVTES:n lukuja ja liitteitä:

Luku I Yleinen osa 2 §, 5–10 §
Luku IV Vuosiloma, Vuosiloman antamisesta ja työntekijöiden/viranhaltijoiden kuulemisesta ks. jäljempänä oleva soveltamisohje
Luku V Virka- ja työvapaat sekä perhevapaat
Luku VI Kustannusten ja luontoissuoritusten korvaukset
Luku VII Luottamusmiehet
Luku VIII Lomauttaminen, osa-aikaistaminen ja palvelussuhteen päättyminen
Luku IX Työsuojeluvaltuutetun irtisanomissuoja ja työsuojeluvaltuutetun korvaus
Liite 16 Matkakustannusten korvaukset


Soveltamisohje HYVTES:n IV luvun 7 §:n ja 9 §:n soveltamisesta

HYVTES:n IV luvun 7 §:n mukaisesti työnantaja päättää vuosiloman ajankohdasta, ellei asiasta sovita työntekijän kanssa toisin vuosilomaluvun 8 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Työnantajan on kuultava työntekijöitä/viranhaltijoita IV luvun 9 §:n mukaisesti ennen vuosiloman ajankohdasta päättämistä. Mahdollisuus esittää lomatoiveensa on varattava kaikille työntekijöille/viranhaltijoille niin hyvissä ajoin, että työntekijöillä/viranhaltijoilla on tosiasiallinen mahdollisuus esittää toiveensa. Toiveita pitää olla mahdollista esittää myös sellaisiin ajankohtiin, joissa työnantaja mahdollisesti joutuu ainakin osan toiveista jättämään huomioimatta (esimerkiksi tiedossa olevat ruuhkahuiput, osastosulut, arkipyhät). Työnantajan on pyrittävä järjestämään mahdollisuus vuosilomiin myös em. ajankohtina.

Loma-ajankohtia määrättäessä työntekijöiden/viranhaltijoiden toiveet on otettava mahdollisuuksien mukaan huomioon. Loma-ajankohtaa ei saa päättää ennen kuin työntekijällä on ollut mahdollisuus esittää toiveensa ajankohdasta. Vuosilomien ajankohdista päätettäessä on noudatettava tasapuolisuutta työntekijöiden/viranhaltijoiden välillä.


2 § Työsuhteeseen liittyvät muut määräykset *)

Työnantaja ei saa estää tai rajoittaa työntekijän mahdollisuutta vaihtaa työnantajaa muutoin kuin työsopimuslaissa säädetyllä tavalla.


Soveltamisohje

Määräys on voimassa 1.1.2023 alkaen tämän sopimuskauden ajan.

*) 2 § perustuu 3.10.2022 hyväksyttyyn sovintoesitykseen.