Suomeksi
SH-avtalet
SH-avtalet 2021, i kraft från 1.9.2021

Underteckningsprotokoll till arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn 1.9.2021–28.2.2022

§ 1 Avtalets giltighetstid och eventuell uppsägning av avtalet

Detta arbets- och tjänstekollektivavtal gäller 1.9.2021–28.2.2022. Efter 28.2.2022 fortsätter avtalet att gälla ett år i sänder om det inte skriftligt sägs upp minst sex veckor innan avtalsperioden löper ut.

Även om avtalet sägs upp är dess bestämmelser i kraft tills parterna gemensamt konstaterar att förhandlingarna om ett nytt avtal har slutförts eller någon avtalspart skriftligt uppger sig anse att förhandlingarna är slutförda.

§ 2 Medlemsavgifter till fackföreningar

Arbetstagare

Vid inkasseringen av medlemsavgifter för fackanslutna arbetstagare följs anvisningarna från 9.4.1997 (Kommunala arbetsmarknadsverkets cirkulär 11/1997).

§ 3 Fortlöpande förhandlingar

Avtalsparterna iakttar principerna om fortlöpande förhandlingar under avtalsperioden i de kollektivavtalsfrågor som parterna tar upp.

§ 4 Arbetsgrupper under avtalsperioden

Angående arbetsgrupper och uppdrag under avtalsperioden, se tjänste- och arbetskollektivavtalet om en förlängning av det kommunala huvudavtalet och vissa andra bestämmelser (27.5.2020). Arbetsgrupperna och deras uppdrag fortsätter. Som avtalsgrupper verkar en permanent SH-grupp samt en löne- och en arbetstidsgrupp. I augusti 2021 inleds också förhandlingar om lönebilagorna. Parterna har preliminärt kommit överens om att avtalet ska ha åtminstone fem lönebilagor. SH-gruppen beslutar om sammansättningen för förhandlingarna om bilagorna. Om samförstånd inte nås senast 31.8.2021 förhandlar lönearbetsgruppen för SH om bilagorna.

Lönearbetsgruppen har i uppgift att utveckla lönesystemet och lönebestämmelserna. Arbetsgruppen kan genom simuleringar och pilottest ta fram olika lönemodeller och lönebestämmelser. Arbetstidsgruppens uppgift är att utveckla arbetstidssystemen och arbetstidsbestämmelserna så att de stöder verksamheterna, servicen samt personalens hälsa och välbefinnande inom social- och hälsovårdssektorn. Arbetsgruppen kan genom simuleringar och pilottest ta fram olika arbetstidsmodeller och arbetstidsbestämmelser. Arbetsgruppen ska följa upp hur de nya bestämmelserna fungerar samt kartlägga arbetsskiftsplaneringen och verkställandet som helhet hos SH-arbetsgivarna. Arbetsgruppen ska också utreda möjligheterna att minska meningsskiljaktigheter om den dagliga vilopausen så att också möjligheten för de anställda att snabbt inta en måltid under arbetstid beaktas i lösningsalternativen.

Helsingfors, den 9 juni 2021

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

FÖRHANDLINGSORGANISATIONEN FÖR OFFENTLIGA SEKTORNS UTBILDADE FOSU RF

OFFENTLIGA SEKTORNS UNION JAU RF

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDENS FÖRHANDLINGSORGANISATION SOTE RF