Suomeksi
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  SH-avtalet 2021, i kraft från 1.9.2021

  Kapitel I Allmän del

  § 1 Tillämpningsområde

  mom. 1

  Detta arbets- och tjänstekollektivavtal (nedan SH-avtalet) tillämpas på kommunernas och samkommunernas personal som arbetar med social- och hälsovårdsuppgifter, om inte något annat bestäms i detta avtal eller något annat kommunalt kollektivavtal.


  Tillämpningsanvisning

  Till SH-avtalets tillämpningsområde hör också lednings-, chefs- och sakkunniguppgifter (befattningar utanför lönesättningen enligt SH-avtalets bilaga 1 och 2) samt anstaltsvårdare vid sjukhus.

  Se även protokollsanteckningen.


  Protokollsanteckning

  När personal som avses i § 1 överförs från det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (nedan AKTA) till SH-avtalet 1.9.2021 iakttas tjänste- och arbetskollektivavtalet om en förlängning av det kommunala huvudavtalet och vissa andra bestämmelser (27.5.2020).

  Enligt avtalet överförs personalen i AKTA bilaga 3 och 4 (inklusive anstalt-vårdare vid sjukhus) och sådana grupper inom social- och hälsovården som står utanför lönesättningen, inklusive chefer utanför lönesättningen.

  Detta behandlas närmare i cirkulär 6/2021.


  mom. 2     

  Om den anställde har både uppgifter som omfattas av SH-avtalet och upp-gifter som omfattas av något annat kommunalt kollektivavtal, hör befattningen till SH-avtalet om över 50 % av uppgifterna omfattas av SH-avtalet.

  § 2 Tillämpning av avtalet

  mom. 1 Bestämning av anställningsvillkoren

  Anställningsvillkoren för dem som omfattas av avtalet följer bestämmelserna i detta avtal och i dess bilagor 1–4 samt bestämmelserna i gällande AKTA, så som nedan närmare föreskrivs.

  mom. 2 Tillämpning av bestämmelserna i AKTA

  En särskild bestämmelse i detta avtal eller dess bilaga åsidosätter motsvarande allmänna bestämmelse i AKTA.

  § 3 Arbetsfred

  Tjänsteinnehavare
  mom. 1    

  Den som är bunden av detta avtal får inte under den tid avtalet gäller vidta stridsåtgärder för att avgöra en tvist som gäller avtalets giltighet, giltighetstid eller rätta innebörd eller ett anspråk som baserar sig på avtalet eller för att ändra det gällande avtalet eller för att få till stånd ett nytt avtal.

  Tjänsteinnehavare
  mom. 2    

  En förening som är bunden av detta avtal är skyldig att se till att underlydande föreningar och tjänsteinnehavare som omfattas av avtalet inte bryter mot den i mom. 1 avsedda fredsplikten eller överträder bestämmelserna i avtalet. Denna skyldighet innebär också att föreningen inte får stödja eller främja förbjudna stridsåtgärder eller på något annat sätt bidra till sådana åtgärder, utan är skyldig att försöka få dem att upphöra.

  Arbetstagare
  mom. 3    

  Ansvaret hos kollektivavtalets parter och övriga som är bundna av avtalet regleras genom lag (hänvisningsbestämmelse).

  § 4 Lokala avtal

  mom. 1    

  Detta avtal tillämpas inte när man har avvikit från dess bestämmelser genom sådana lokala avtal som avses i § 13 i det kommunala huvudavtalet. Genom ett lokalt avtal får man dock inte avtala om en lägre grundlön än den som minst ska betalas enligt detta avtal eller avvika från detta avtals bestämmelser om den ordinarie arbetstidens genomsnittliga längd, semesterns längd eller sjuk- eller moderskapsledighetsförmåner.

  Om en inrättning eller verksamhetsenhet, vars huvudman är en kommun eller samkommun, staten eller en privat sammanslutning, överförs till en an-nan huvudman som är en kommun eller samkommun, kan semesterns längd för den överförda personalen avtalas på ett sätt som avviker från semesterbestämmelserna.


  Tillämpningsanvisning

  Enligt § 13 mom. 1 i huvudavtalet iakttas inte huvudavtalets bestämmelser om avvikande avtal, om man i ett riksomfattande tjänste- eller arbetskollektivavtal genom egna särskilda bestämmelser har kommit överens om lokala avtal. I så fall tillämpas de särskilda bestämmelserna i det riksomfattande kollektivavtalet. En sådan särskild bestämmelse finns bl.a. i arbetstidskapitlet i detta avtal, § 3 (arbetstidsarrangemang). Också i dessa fall tillämpas bestämmelserna i § 13 mom. 2–4 i huvudavtalet, om inte något annat bestäms särskilt i till exempel § 3 i arbetstidskapitlet.

  Se tjänste- och arbetskollektivavtalet om en förlängning av det kommunala huvudavtalet och vissa andra bestämmelser (27.5.2020).


  mom. 2

  Lokalt kan man ingå avtal om ett lönesystem som bygger på arbetsvärdering och som avviker från mom. 1, under förutsättning att Kommunala arbetsmarknadsverket och respektive huvudavtalsorganisationer ger parterna fullmakt att ingå avtal.


  Protokollsanteckning

  Lokala avtal som före 1.9.2021 ingåtts för personal som omfattas av SH-avtalet gäller fortfarande i enlighet med uppsägningsbestämmelsen och övriga villkor i det lokala avtalet. I nya lokala avtal ska utöver huvudavtalet också begränsningarna i SH-avtalet kap. I § 4 beaktas.