Suomeksi
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  SH-avtalet 2021, i kraft från 1.9.2021

  Bilaga 3 Förhandlingsparternas rekommendation om främjande av lönestatistiken inom SH-avtalet

  Statistikkoder för anställda utanför lönesättningen i SH-avtalet

  Det är önskvärt att det för varje tjänsteinnehavare och arbetstagare som står utanför lönesättningen uppges en statistikkod som utgår från arbetsuppgifterna. Syftet med statistikkoden är att underlätta grupperingen av dessa anställda.

  Statistikkoden betyder inte att de anställda i fråga bildar en egen lönepunkt, utan det är fortfarande fråga om anställda som står utanför lönesättningen. Användningen av en statistikkod betyder inte heller att dessa yrkesgrupper räknas med när man avgör om en bilaga har så många anställda att justeringspotten för individuella tillägg ska räknas ut för denna bilaga (SH-avtalet kap. II § 11 mom. 7).

  Statistikkoden införs i löneräkningssystemet på samma ställe som lönesättningskoderna. Statistikcentralen samlar årligen in lönestatistik för kommunsektorn (s.k. oktoberstatistik). I fortsättningen ska arbetsgivarna utöver lönesättningskoderna också uppge statsitikkoderna för anställda utanför lönesättningen.

  I lönebilagorna 1–2 finns det tillämpningsanvisningar som anger vilka uppgifter som står utanför lönesättningen i respektive bilaga. Denna definition används när statistikkoden bildas.

  Statistikkoder för anställda utanför lönesättningen i lönebilaga 1–2 i SH-avtalet

  01SOTE99 Befattning som står utanför bilaga 1
  02SOTE99 Befattning som står utanför bilaga 2

  Om befattningen inte kan placeras i någon av lönebilagorna 1–2 i SH-avtalet används statistikkoden

  99SOTE99 Annan befattning utanför lönesättningen

  Befattningar enligt § 17 i lönekapitlet i SH-avtalet ges följande statistikkoder

  SOTETAE1 Arbetsgivarrepresentant enligt SH-avtalet kap. II § 17, lönestruktur som följer kap. II § 9–16
  SOTETAE2 Arbetsgivarrepresentant enligt SH-avtalet kap. II § 17, helhetslön