Suomeksi
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  SH-avtalet 2021, i kraft från 1.9.2021

  Bilaga 2 Personal inom socialvården, personal med grundläggande serviceuppgifter inom social-, hälso- och sjukvården och personal inom läkemedelsförsörjningen

  § 1 Tillämpningsområde

  Denna bilaga tillämpas på personal inom socialvården, personal med grundläggande serviceuppgifter inom social-, hälso- och sjukvården och personal inom läkemedelsförsörjningen.


  Tillämpningsanvisning

  I fråga om personer som i huvudsak arbetar med vårdarbete inom hälso- och sjukvården, se tillämpningsanvisningen i SH-avtalet bilaga 1 § 1.

  Anställda utanför lönesättningen

  Den administrativa ledningen inom socialvården (t.ex. socialdirektörer, avdelningschefer) och personer i ledningsuppgifter inom läkemedelsförsörjningen (t.ex. sjukhusapotekare, provisorer) står utanför lönesättningen.

  Tjänsteinnehavare och arbetstagare vars huvudsakliga uppgift är planering, utveckling och andra sakkunniguppgifter inom socialvården (t.ex. socialplanerare) står utanför lönesättningen. När deras lön bestäms kan i allmänhet personer i lednings- och chefsuppgifter inom socialvården användas som referensgrupp.

  Även ledande socialarbetare står utanför lönesättningen om de i fråga om sin ställning och sina uppgifter kan jämföras med socialdirektörer.

  I fråga om bestämningen av lönen för anställda utanför lönesättningen, se § 8 med tillämpningsanvisningar i lönekapitlet i SH-avtalet.


  § 2 Lönesättningen för yrkesutbildad personal inom socialvården

  Lednings- och chefsuppgifter vid områdes- och serviceenheter

  Den främsta uppgiften för anställda som hör till denna grupp är att leda och planera en enhet eller ett område inom socialvården eller de sakkunnigas och den övriga personalens arbete och att fatta och bereda beslut som gäller den enhet eller det område den anställde leder eller ansvarar för. Till uppgifterna kan också höra sakkunniguppgifter inom området och medverkan i klientarbetet.

  Kompetens: Av tjänsteinnehavaren/arbetstagaren förutsätts högskoleexamen eller tidigare examen på institutnivå.

  02SOS030 Grundlön

  1.9.2021

   

  2 563,81 €

  Till denna grupp kan höra t.ex. chef för äldreomsorgen, föreståndare för ålderdomshem, föreståndare för barnskyddsenheter, föreståndare för enheter inom missbrukarvården, ledare för öppenvårdstjänster, hemtjänstledare, äldreomsorgsledare och ledande sysselsättningsledare.

  Sakkunniguppgifter inom socialvården

  För dem som hör till denna grupp består de primära uppgifterna av självständigt utvecklings-, planerings- och klientarbete som bygger på teoretisk och praktisk sakkunskap inom området.

  Kompetens: Av tjänsteinnehavaren/arbetstagaren förutsätts högre högskoleexamen.

  02SOS04A Grundlön

  1.9.2021

   

  2 791,44 €

  Till denna grupp kan höra t.ex. specialsocialarbetare, socialarbetare, barnatillsyningsmän och skolkuratorer och ledande/ansvariga socialarbetare.


  Tillämpningsanvisning

  I fråga om hur specialiseringsutbildning inverkar på den uppgiftsrelaterade lönen, se punkt 3.1 Utbildning i tillämpningsanvisningen för § 9 mom. 1 i lönekapitlet. Med specialiseringsutbildning avses 30–60 studiepoängs utbildning som anordnats av en yrkeshögskola eller ett universitet och specialiseringsstudier som ingår i en licentiatexamen.


  Krävande yrkesuppgifter inom socialvården

  För anställda som hör till denna grupp består de primära uppgifterna av socialt stöd, handledning, fostran och rehabilitering.

  Kompetens: Av tjänsteinnehavaren/arbetstagaren förutsätts högskoleexamen eller tidigare examen på institutnivå.

  02SOS050 Grundlön

  1.9.2021

   

  2 296,77 €

  Till denna grupp kan höra t.ex. socionomer (yrkeshögskoleexamen), vilka föregicks av utbildningsbeteckningarna handledare inom socialvården, socialhandledare, socialpedagoger och handledare för utvecklingsstörda, samt servicehandledare inom det sociala arbetet, skolornas pedagogiska handledare, familjearbetare inom barnskyddet, handledare för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och ledande/ansvariga handledare.

  Yrkesuppgifter inom socialvården

  För anställda som hör till denna grupp består de primära uppgifterna av vård, omsorg, fostran och rehabilitering.


  Kompetens: Av tjänsteinnehavaren/arbetstagaren förutsätts yrkesinriktad grundexamen eller tidigare yrkesexamen på skolnivå inom området.

  02SOS06A Grundlön

  1.9.2021

   

  2 063,84 €

   

  motsvarar lönepunkt 01HOI040

   

  Till denna grupp kan höra t.ex. närvårdare och motsvarande tidigare beteckningar, familjearbetare, äldrevårdare och sysselsättningsledare/handledare/instruktörer.


  Tillämpningsanvisning

  Se motsvarande tidigare utbildningsbeteckningar i tillämpningsanvisningen för lönepunkt 01HOI040 i bilaga 1 i SH-avtalet.


  Tillämpningsanvisning för lönesättningen

  I fråga om tillämpningen av lönesättningen och bestämningen av den uppgiftsrelaterade lönen se § 7, 8 och 9 med tillämpningsanvisningar i lönekapitlet i SH-avtalet.

  Chefsställning

  I fråga om bestämningen av lönen för personer i chefsställning, se punkt 3.3 Chefsställning i tillämpningsanvisningen för § 9 mom. 1 i lönekapitlet i SH-avtalet.

  Omorganisering av verksamheten och arbetsarrangemang

  Vid tillämpningen av lönesättningen ska arbetsgivaren följa upp och genom lönerna stödja sådana mål som ställts upp i nationella projekt inom social- och hälsovården (t.ex. rekommendationen för uppgiftsstrukturer för den yrkesutbildade personalen inom socialvården, SHM:s publikationer 2007:14) och som innebär att uppgiftsstrukturerna för personalen inom socialvården utvecklas och omformas så att varje individs kunnande bättre än tidigare kommer till användning på arbetsplatsen.

  Vid ändringar i arbetsuppgifterna bör de anställdas uppgiftsbeskrivningar ses över och arbetets svårighetsgrad omvärderas. Se punkt 1 Uppgiftsbeskrivning för arbetsvärderingen i tillämpningsanvisningen för § 9 mom. 1 i lönekapitlet i SH-avtalet.


  § 3 Lönesättningen för grundläggande serviceuppgifter inom social-, hälso- och sjukvården

  02PER010 Grundlön

  1.9.2021

   

  1 814,70 €

  Till denna grupp kan höra t.ex. föreståndare för boendeenheter, hemhjälpare, biträden vid boendeenheter, personliga assistenter, omsorgsassistenter, vårdbiträden/avdelningsbiträden, baderskor, anstaltsbiträden, sjukhusbiträden, forskningsbiträden, instrumentvårdare, anstaltvårdare, äldrevårdare och nattväktare/vakter.


  Tillämpningsanvisning för lönesättningen

  Se även tillämpningsanvisningen i slutet av § 2.


  § 4 Lönesättningen för personal inom läkemedelsförsörjningen

  Vissa lednings-, chefs- och därmed jämförbara uppgifter

  Ledande/ansvarig farmaceut

  Denna punkt i lönesättningen tillämpas också på s.k. ensamarbetande farmaceuter, som inte har en chef med farmaceutisk utbildning, och på farmaceuter som är ansvariga farmaceuter för sjukhusapotek, föreståndare för sjukhusapoteks filialapotek, föreståndare för centralläkemedelsförråd eller föreståndare för en läkemedelscentral.

  Kompetens: Av tjänsteinnehavaren/arbetstagaren förutsätts kompetens som legitimerad farmaceut.

  02FAR01B Grundlön

  1.9.2021

   

  2 543,35 €

  Krävande yrkesuppgifter

  Av tjänsteinnehavaren/arbetstagaren förutsätts kompetens som legitimerad farmaceut.

  02FAR020 Grundlön

  1.9.2021

   

  2 445,62 €

  Till denna grupp kan höra t.ex. farmaceuter, avdelningsfarmaceuter och farmaceuter som ansvarar för en delfunktion.

  Yrkesuppgifter

  Av tjänsteinnehavaren/arbetstagaren förutsätts grundexamen inom läkemedelsbranschen eller tidigare yrkesexamen på skolnivå inom området.

  02FAR03A Grundlön

  1.9.2021

   

  2 020,52 €

  Till denna grupp kan höra t.ex. läkemedelsarbetare (nuvarande examina farmanom och läkemedelstekniker).

  Grundläggande serviceuppgifter

  02FAR03B Grundlön

  1.9.2021

   

  1 814,69 €

  Till denna grupp kan höra t.ex. apoteksbiträden.


  Tillämpningsanvisning för lönesättningen

  I fråga om tillämpningen av lönesättningen och bestämningen av den uppgiftsrelaterade lönen se § 7, 8 och 9 med tillämpningsanvisningar i lönekapitlet i SH-avtalet.

  När den uppgiftsrelaterade lönen för ledningen och övrig personal inom läkemedelsförsörjningen bestäms beaktas bl.a. arten av de farmaceutiska tjänster som produceras, t.ex. de krav på ett brett och mångsidigt kunnande eller ett djupgående specialkunnande som ställs beroende på olika inrättningstyper, specialområden och egen läkemedelstillverkning och de speciella krav som arbete i farmaceutgrupper vid sjukhusapotek ställer.

  Specialiseringsutbildning

  I fråga om hur specialiseringsutbildning eller annan särskild kompetens inverkar på lönen, se punkt 3.1 Utbildning i tillämpningsanvisningen för § 9 mom. 1 i lönekapitlet. Med specialiseringsutbildning avses specialiseringsutbildning i sjukhus- och hälsocentralsfarmaci vid Kuopio universitet.