Suomeksi

LÄKTA 2022–2025

Tjänste- och arbetskollektivavtalet för läkare
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  LÄKTA 2022–2025, i kraft från 1.5.2022

  Bilaga 1 Läkare vid hälsocentraler

  § 1 a Lönesättningen från 1.6.2022

  Tjänstebeteckning/befattning


  Grundlön, €

  1

  Överläkare/läkare i motsvarande ställning

  Läkaren förutsätts ha specialisträttigheter lämpliga för uppgifterna

   

  L1TK2000

  5 433,35

  2

  Specialläkare med krävande uppgifter

  Specialläkare/hälsocentralläkare med specialisträttigheter

   

  Hälsocentralläkaren har specialisträttigheter lämpliga för uppgifterna

   

  Se tillämpningsanvisningen

  L1TK4200

  5 029,58

  3

  Specialläkare/hälsocentralläkare med specialisträttigheter

  Hälsocentralläkaren har specialrättigheter lämpliga för uppgifterna

  L1TK4100

  4 790,07

  4

  Övriga hälsocentralläkare

   

  4.1

  Legitimerad läkare som har genomgått särskild allmänläkarutbildning eller som i sammanlagt minst 3 år har utövat läkaryrket i en tjänst/befattning som kräver legitimering

   

  L1TK5200

  4 033,63

  I fråga om arbetserfarenhetstillägg tillämpas AKTA kap. II § 12.
  För tillägget godkänns som anställning endast arbete som legitimerad
  läkare.

   

  4.2

  Legitimerad läkare

   

  L1TK6100

  3 521,13

  5

  Medicine studerande

   

  Medicine studerande, grundlönen är oberoende av vilken läkartjänst/läkarbefattnng den studerande sköter

   

  L1TK6200

  2 735,42

  § 1 b Lönesättningen från 1.10.2022

  Tjänstebeteckning/befattning


  Grundlön, €

  1

  Överläkare/läkare i motsvarande ställning

  Läkaren förutsätts ha specialisträttigheter lämpliga för uppgifterna

   

  L1TK2000

  5 460,52

  2

  Specialläkare med krävande uppgifter

  Specialläkare/hälsocentralläkare med specialisträttigheter

   

  Hälsocentralläkaren har specialisträttigheter lämpliga för uppgifterna

   

  Se tillämpningsanvisningen

  L1TK4200

  5 054,73

  3

  Specialläkare/hälsocentralläkare med specialisträttigheter

  Hälsocentralläkaren har specialrättigheter lämpliga för uppgifterna

  L1TK4100

  4 814,02

  4

  Övriga hälsocentralläkare

   

  4.1

  Legitimerad läkare som har genomgått särskild allmänläkarutbildning eller som i sammanlagt minst 3 år har utövat läkaryrket i en tjänst/befattning som kräver legitimering

   

  L1TK5200

  4 053,80

  I fråga om arbetserfarenhetstillägg tillämpas AKTA kap. II § 12.
  För tillägget godkänns som anställning endast arbete som legitimerad
  läkare.

   

  4.2

  Legitimerad läkare

   

  L1TK6100

  3 538,74

  5

  Medicine studerande

   

  Medicine studerande, grundlönen är oberoende av vilken läkartjänst/läkarbefattnng den studerande sköter

   

  L1TK6200

  2 749,10

   


  Tillämpningsanvisning

  Förvaltningsnivåerna och befattningarna för ledningsuppgifter har olika benämningar i olika organisationer. Tjänstebeteckningen anger inte uppgifternas innehåll eller ställning i organisationen. Se närmare promemorian om läkaravtalets tillämpningsområde i bilaga 3 till cirkulär 9/2022.

  1 Anställda utanför lönesättningen och annat att observera om tillämpningsområdet

  Läkaravtalet tillämpas också på anställda som står utanför lönesättningen.

  En befattning som läkare i ledande ställning hör till tillämpningsområdet för LÄKTA, om det i uppgifterna ingår ledning av medicinsk substans, annat administrativt arbete som omfattas av LÄKTA eller i vissa fall även kliniskt arbete.

  Chefsläkare står utanför lönesättningen.

  En hälsocentralläkare som förordnats till ansvarig läkare står utanför lönesättningen från det att förordnandet börjar gälla till det upphör, varefter läkarens lön bestäms på nytt enligt den ändrade grunden.

  När utvecklings-, forsknings- eller andra projektuppgifter förutsätter medicinsk kompetens är det fråga om en befattning som hör till tillämpningsområdet för LÄKTA. Beroende på uppgifternas innehåll kan den höra till någon lönepunkt, men också stå utanför lönesättningen.

  2 Bestämning av den uppgiftsrelaterade lönen för ledningen och chefer

  Syftet är att lönen för alla chefer ska stå i rätt proportion till arbetets svårighetsgrad, mängden uppgifter och arbetsresultatet och också i rätt proportion till de underställdas löner. Se punkt 3.3 Chefsställning i tillämpningsanvisningen för § 9 mom. 1 i lönekapitlet i AKTA.

  En så rättvis lönebildning som möjligt främjar måluppfyllelsen vad gäller gott ledarskap och framgång för hela enheten.

  När den uppgiftsrelaterade lönen för ledningen och cheferna bestäms ska man utöver § 7, 8 och 9 i lönekapitlet i AKTA med tillämpningsanvisningar beakta sådana faktorer som påverkar arbetets svårighetsgrad och mängd, t.ex. befolkningsunderlaget, nya skyldigheter och ansvar som uppstår då en ny verksamhetshelhet har bildats av motsvarande enheter i olika kommuner, liksom också att överläkare utöver ledningsuppgiften deltar i patientarbete under ordinarie arbetstid dagtid och att specialiserade sjukvårdstjänster tillhandahålls, om det kan anses befogat med tanke på verksamheten som helhet.

  3 Överläkare/läkare i motsvarande ställning

  Med en läkare i motsvarande ställning avses en läkare som i fråga om ställning och uppgifter kan jämställas med en överläkare och vars huvuduppgift är att leda.

  4 Specialläkare med krävande uppgifter

  Uppgifterna består i huvudsak av kliniskt arbete (inkl. klinisk undersökning). Det är fråga om arbetsuppgifter som kräver omfattande fördjupad kompetens inom en specialitet.

  Den kompetens som krävs uppnås i regel genom cirka tio års arbete som specialläkare. Den kliniska kompetensen kan även härstamma från någon annan specialitet.

  5 Specialläkare

  Läkaren arbetar med grundläggande arbetsuppgifter inom sin specialitet och har grundläggande yrkeskunskap inom specialiteten.

  6 Hälsocentralläkare

  Vid bestämning av den uppgiftsrelaterade lönen för en hälsocentralläkare med arbetsuppgifter som i högre grad än för övriga läkare fokuserar på vård av patienter i en särgrupp (t.ex. diabetes, lungsjukdom eller reumatism) eller något annat särskilt ansvar, till exempel ett sektorspecifikt ansvar, beaktas detta vid arbetsvärderingen enligt § 9 mom. 1 i lönekapitlet i AKTA.

  7 Läkare som ansvarar för en delfunktion

  Med en läkare som ansvarar för en delfunktion avses en hälsocentralläkare som har anförtrotts ledningen av en större verksamhetshelhet. Här avses alltså inte arbetsfördelningen mellan läkarna. Läkare som ansvarar för en delfunktion kan ansvara för t.ex. verksamheten och utvecklingen av ett delområde inom en stor kommun/samkommun eller ett samarbetsområde. Genom att utse läkare med ansvar för en delfunktion kan man trygga en tillfredsställande chefsverksamhet och på detta sätt stödja ett gott ledarskap.

  Vid bestämningen av den uppgiftsrelaterade lönen för en hälsocentralläkare som utsetts till ansvarig läkare för en delfunktion beaktas extra uppgifter eller extra ansvar enligt § 9 mom. 1 punkt 3.2 i lönekapitlet i AKTA från det att förordnandet börjar gälla till dess att det upphör, varefter läkarens lön bestäms på nytt enligt den ändrade grunden.

  8 Utbildning och handledning

  Vid bestämningen av lönen för utbildare och handledare bör beaktas vilken inverkan undervisnings- och handledningsuppgiften har på arbetets svårighetsgrad. I fråga om tutorverksamhetens inverkan på den uppgiftsrelaterade lönen eller det individuella tillägget, se tillämpningsanvisningen för § 6 i lönekapitlet.

  9 Förändringar i uppgifterna och arbetsfördelningen

  Vid olika omställningar i organisationen, exempelvis vid omfördelning av uppgifter för vårdpersonalen (t.ex. överföring av uppgifter från läkare till sjukskötare) kan genomförandet av förändringen förutsätta att det av läkarna krävs mera utbildning, styrning och handledning av övrig personal än i genomsnitt. I sådana fall ändras också fokus i läkarnas arbetsuppgifter tillfälligt vad gäller förhållandet mellan läkarens mottagnings- och motsvarande patientarbete och annat arbete. Man ska också på förhand uppskatta på vilket sätt och hur länge denna förändring påverkar verksamheten och beakta detta lokalt i läkarnas arbets- och lönearrangemang. Se bestämmelserna och tillämpningsanvisningarna i § 7, 8 och 9 i lönekapitlet i AKTA.

  § 2 Åtgärdsarvoden

  mom. 1 Ersättning för åtgärder

  För åtgärder som nämns i åtgärdskatalogen för läkare vid hälsocentraler betalas åtgärdsarvoden enligt ersättningstabellen i mom. 2 när åtgärderna utförs under ordinarie arbetstid eller jourtid, och till läkare som arbetar full arbetstid när åtgärderna utförs som kliniskt mertidsarbete.


  Tillämpningsanvisning

  Åtgärdsarvode betalas alltid oberoende av var åtgärden utförs, t.ex. på mottagning, vårdavdelning eller rådgivningsbyrå.


  mom. 2 a Tabell över åtgärdsersättningar från 1.6.2022

  Arvoden och
  ersättningar

   

  Ordinarie
  arbetstid

  Kliniskt
  mertidsarbete

  Ordinarie arbetstid efter kl. 18 vardags-kvällar

  Arbetsplatsjour, avvikande
  arbetsplatsjour och fri jour

  Åtgärdsgrupper

  R 0

  2,79

  3,65

  3,65

  3,65

  R I, RU I, RR I

  7,57

  9,91

  9,91

  9,91

  R II, RU II, RR II

  11,43

  15,13

  15,13

  15,13

  R III, RR III

  27,95

  36,50

  36,50

  36,50

  mom. 2 b Tabell över åtgärdsersättningar från 1.10.2022

  Arvoden och
  ersättningar

   

  Ordinarie
  arbetstid

  Kliniskt
  mertidsarbete

  Ordinarie arbetstid efter kl. 18 vardags-kvällar

  Arbetsplatsjour, avvikande
  arbetsplatsjour och fri jour

  Åtgärdsgrupper

  R 0

  2,80

  3,67

  3,67

  3,67

  R I, RU I, RR I

  7,61

  9,96

  9,96

  9,96

  R II, RU II, RR II

  11,49

  15,21

  15,21

  15,21

  R III, RR III

  28,09

  36,68

  36,68

  36,68

  mom. 3 Åtgärdsarvoden för kliniskt mertidsarbete till läkare som arbetar deltid

  Till en läkare som arbetar deltid betalas för åtgärder som utförs som kliniskt mertidsarbete arvoden enligt åtgärdsarvodena för ordinarie arbetstid i mom. 2 tills läkarens ordinarie arbetstid och kliniska mertidsarbetstid sammanlagt överstiger en heltidsarbetande läkares ordinarie arbetstid.

  § 3 Besöksarvoden för kliniskt mertidsarbete

  mom. 1

  För varje patient som en läkare med full arbetstid behandlar under kliniskt mertidsarbete betalas besöksarvode enligt ersättningstabellen i mom. 2.

  mom. 2 a Ersättningstabell från 1.6.2022

  Arvoden och ersättningar

  Kliniskt
  mertidsarbete

  Besöksarvoden

  Patientbesök hos läkaren
  a) nattetid och under veckoslut
  b) vid någon annan tidpunkt

  10,97

  Separat besök av läkare hos patient (hembesök)
  a) nattetid och under veckoslut
  b) vid någon annan tidpunkt

  13,46

  Över 45 minuter långt patientbesök, tillägg för varje
  påbörjad kvartstimme; vid hembesök inräknas restiden
  i besökstiden
  a) nattetid och under veckoslut
  b) vid någon annan tidpunkt


  4,60

  mom. 2 a Ersättningstabell från 1.10.2022

  Arvoden och ersättningar

  Kliniskt
  mertidsarbete

  Besöksarvoden

  Patientbesök hos läkaren
  a) nattetid och under veckoslut
  b) vid någon annan tidpunkt

  11,02

  Separat besök av läkare hos patient (hembesök)
  a) nattetid och under veckoslut
  b) vid någon annan tidpunkt

  13,53

  Över 45 minuter långt patientbesök, tillägg för varje
  påbörjad kvartstimme; vid hembesök inräknas restiden
  i besökstiden
  a) nattetid och under veckoslut
  b) vid någon annan tidpunkt


  4,62

  mom. 3 Besöksarvoden för kliniskt mertidsarbete till läkare som arbetar deltid

  Till en läkare som arbetar deltid betalas för kliniskt mertidsarbete som överstiger läkarens ordinarie arbetstid (deltiden) 50 % av besöksarvodena för kliniskt mertidsarbete i ersättningstabellen i mom. 1 tills den deltidsarbetande läkarens ordinarie arbetstid och kliniska mertidsarbetstid sammanlagt överstiger en heltidsarbetande läkares ordinarie arbetstid.


  Anmärkning

  Ersättningarna för arbetsplatsjour bestäms enligt § 11 mom. 1 i arbetstidskapitlet.

  Grundersättningarna för fri jour och avvikande arbetsplatsjour bestäms enligt § 11 mom. 2 i arbetstidskapitlet i detta avtal och ersättningarna för arbetad tid enligt § 11 mom. 1.


  § 4 Prestationslön

  mom. 1

  Prestationslönesystemet enligt paragrafen är ett alternativ till systemet enligt § 2–3. Systemet kan tas i bruk endast hos de arbetsgivare som nämns i tillämpningsanvisningen.

  Arbetsgivaren bestämmer vem som omfattas av prestationslön. Om en läkares arbetsuppgifter huvudsakligen omfattar mottagning, kan läkaren omfattas av prestationslön. Då ska det beaktas hur en annan uppgift, t.ex. en undervisnings- och handledningsuppgift, inverkar på den lön som betalas för befattningen. Dessutom betalas läkaren arvoden enligt prestationslönesystemet.


  Tillämpningsanvisning

  Närmare anvisningar om systemet med prestationslön och införandet av systemet finns i cirkulär 9/2022, punkt 11.3.
  Under avtalsperioden 1.5.2022–30.4.2025 är bestämmelsen i § 4 alternativ till bestämmelserna i § 2–3.

  Införandet har möjliggjorts för följande arbetsgivare:

  • Införande senast 1.10.2022: frivilliga samkommuner för social- och hälsovården och Helsingfors.
  • Införande senast 1.9.2023: Välfärdsområdena

  mom. 2 Prestationer

  Prestationer är:

  • patientbesök på mottagning, inkl. distansmottagning
  • läkarbesök hos patient,
  • konsultation,
  • vårdplanering utan patientens närvaro,
  • vårdärenden per telefon, då de ersätter besök på mottagningen.

  mom. 3 Prestationens svårighetsgrad och nivåer

  Prestationens svårighetsgrad kan bero på hur krävande åtgärden är, antalet åtgärder eller hur svårbehandlad patienten är. Prestationsnivån bestäms utifrån prestationens totala svårighetsgrad.

  Det finns fyra prestationsnivåer.

  1) Enkel

  Prestationen innefattar en begränsad undersökning, en kort konsultation eller en begränsad vårdåtgärd

  2) Basnivå

  Prestationen innefattar till exempel en rutinundersökning, ett vårdbesök, en konsultation eller en vårdåtgärd

  3) Krävande eller omfattande

  Prestationen innefattar till exempel en undersökning som är mer omfattande än en rutinundersökning, en omfattande konsultation eller en omfattande vårdåtgärd

  4) Mycket krävande eller mycket omfattande

  Prestationen innefattar till exempel en mycket krävande eller mycket omfattande vårdåtgärd

  mom. 4 Prestationsarvoden

  Ett prestationsarvode anges i euro. Under övergångsperioden 1.5.2022–30.4.2025 fastställs prestationsarvodenas belopp lokalt. För prestationer under jour och kliniskt mertidsarbete betalas förhöjda prestationsarvoden.

  När prestationsarvodenas belopp bestäms lokalt ska man beakta hur jour och kliniskt mertidsarbete inverkar på prestationsarvodenas nivå.

  mom. 5

  Det som i läkaravtalet bestäms om åtgärdsarvoden (t.ex. § 3 och 5 i lönekapitlet) gäller på motsvarande sätt systemet enligt § 4 i denna bilaga.