Suomeksi

LÄKTA 2020– 2021

2020–2021

Kommunalt tjänstekollektivavtal för läkare
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Åtgärdskatalog för tandläkare vid hälsocentraler 1.1.2021

  Åtgärdskatalog

  (TKHL = åtgärdsgrupp)

  TKHL

  Ersättningsgilla åtgärder

  TKHL 2

  204

   

  Ortodontisk planering
  Skriftlig vårdplan för ortodontisk behandling med enkel apparatur (kryssdrag, slipningar).

  205
   

  Premedicinering
  Im-, iv-, pr- och po-medicinering jämte övervakning av patienten efter behandlingen.

  212

   

  Partiell extraktion av tand, hemisektio
  T.ex. extraktion av en rot från tand med flera rötter.
  Hemisektion av tand med flera rötter. Rotbehandling ingår inte.

  214

   

  Parodontologisk behandling, mycket begränsad eller begränsad
  Högst 20 min.

  217


   

  Tandextraktion
  Gäller borttagning av mjölktand endast då motsvarande anlag till permanent tand saknas. Innefattar också eventuella senare besök och åtgärder med anledning av extraktionen.

  219

  Pulpotomi

  222

  Fyllning på en yta

  223

   

   

  Individuell ortodontisk screeningundersökning
  Bedömning av om ortodontisk behandling behövs och om sådan ska ges på mottagningstid som reserverats för patienten för just denna åtgärd. Arvodet betalas till endast en tandläkare åt gången. Hälften av arvodet för grupp 2 betalas.

  224
   

  Bedövning
  Per besök. Hälften av arvodet för grupp 2 betalas.

  226
   

  Kort delundersökning eller annan tidsmässigt motsvarande undersökning
  T.ex. återkontroll av riskpatient och efterkontroll av olycksfallspatient.

  227
   

  Cementerad ring, per tand
  Hälften av arvodet för grupp 2 betalas.

  229

   

  Åtgärd eller kontroll i samband med ortodontisk behandling, begränsad
  T.ex. separering, kort kontroll av löstagbar apparatur, extraoralt drag eller retentionstråd utan åtgärder.

  230
   

  Bettfysiologisk behandling, begränsad
  Högst 10 min.

  231
   

  Sammanbindning av tänder med fyllningsmaterial
  Åtgärden utgör en helhet.

  TKHL 3

   

  301

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Totalundersökning av mun och tänder

  Åtgärden omfattar undersökning av tuggsystemet (bl.a. tänder, stödjevävnader och slemhinnor)  samt diagnos. I samband med besöket utförs även nödvändiga förebyggande åtgärder, för vilka tandläkaren inte får något särskilt arvode.

  Arvodet bestäms enligt följande:

  Patientens ålder på undersökningsdagen Ordinarie arbetstid Kliniskt mertidsarbete

   

   

  Över 30 tim./v. eller vardagar efter kl. 18.00 och under veckoslut

   

  0–5 år

  1,98

  3,51

  3,51

  6–21 år

  3,96

  7,01

  7,01

  22–40 år

  7,93

  14,00

  14,00

  41–63 år

  9,90

  17,51

  17,51

  minst 64 år

  11,89

  21,01

  21,01

  Tillämpningsanvisning

  Om en patients individuella undersökningsintervall på grund av sjukdomsfrekvens har fastställts vara längre än ett år, betalas arvodet årligen retroaktivt för det år då en undersökning har utförts men också för tiden mellan undersökningarna (arvode för mellanår) till den tandläkare som utfört den nya undersökningen.

  Arvode för s.k. mellanår kommer i fråga om tandläkaren fastställer undersökningsintervallen för en patient som inte behöver en undersökning varje år. Ett villkor för betalning av arvodet är att det finns en individuell vård-plan, att nästa undersökningstidpunkt är bestämd samt att den äger rum. I syfte att säkerställa en enhetlig praxis bland tandläkarna ska man på lokal nivå utarbeta skriftliga anvisningar bl.a. om hur följande undersökningstidpunkt registreras och det tidsintervall som iakttas lokalt. 

  Arvodet betalas så länge patienten får vård hos tandläkaren. Tidpunkterna för undersökningarna följs i betalningen av arvoden.

  Arvodet för s.k. mellanår bestäms enligt patientens ålder då det individu-ella undersökningsintervallet fastställdes. 

  303   

  Undersökning inom ett specialområde
  Undersökningen används t.ex. som underlag för rekonstruktion av bettet eller proportionerna i bettet och/eller behandling av stödjevävnaderna. Grundar sig förutom på klinisk undersökning också på t.ex. röntgenundersökning, mikrobiologisk undersökning och/eller gipsmodeller, t.ex. undersökningar som hänför sig till olika specialområden.

  305
   

  Konsultation eller utlåtande

  Omfattar vårdanvisningar och/eller skriftligt utlåtande. Ett villkor för betal-ning av konsultationsarvode är att den tandläkare som ger vårdanvisning-arna antecknar dem i patientjournalerna. Ett utlåtande om en röntgenun-dersökning ska omfatta hela tanduppsättningen. Om ett utlåtande ges om flera röntgenbilder på en gång, betalas arvodet endast en gång. Även utlåtanden till försäkringsanstalten och myndigheterna ingår i åtgärden.

  Till specialtandläkare betalas arvodet multiplicerat med 1,5.

  307

  Skriftlig vårdplan för remitterad patient

  308

   

  Biopsi
  Gäller endast om biopsin utförs som en separat åtgärd. Även redogörelse av resultatet för patienten och eventuell remiss till fortsatt behandling ingår.

  309


   

  Planering av ortodontisk eller protetisk behandling
  Planering av avtagbar/fast ortodontisk apparatur eller protetisk konstruktion inklusive skriftlig vårdplan och vid ortodontisk behandling avtryck för apparatur. Högst 20 min.

  310

  Inprovning av löstagbar apparatur, patienthandledning eller aktivering av apparatur.

  311


   

  Vårdplan för totalundersökning av mun och tänder
  Åtgärden omfattar en skriftlig vårdplan med eventuella kostnadskalkyler samt en plan för korrigerande, förebyggande och uppföljande tandvård samt egenvård.

  312

   

  Åtgärd eller kontroll i samband med ortodontisk behandling
  T.ex. liten aktivering av fast apparatur/åtgärder utan lösgöring av bågen, justering av extraorala drag, liten aktivering av helix i munnen.

  313   

  Reparation eller rebasering av tandprotes
  Reparation eller rebasering av tandprotes utan avtryck. Också sådan reparation som tandläkaren själv utför på mottagningen. Slipning av proteskant för läkning av skavsår ingår i andra åtgärder i denna bilaga. Exempelvis provisorisk rebasering för immediatprotes eller annan provisorisk rebasering.

  314


   

  Utvärdering av vårdrespons

  Utvärdering av stödjevävnads- och kariesbehandling i förhållande till fynden under totalundersökningen och förändringarna i dem.

  Utifrån utvärderingen bestäms intervallerna för uppföljningen med beaktande av hur väl egenvården fungerar.

  Till specialtandläkare betalas arvodet multiplicerat med 1,5.

  315
   

  Insättning av miniskruvar
  Kirurgisk insättning av miniskruvar. Betalas per skruv.

  TKHL 4

  402

   

  Fyllning av två eller tre ytor
  Fyllningen omfattar en betydande del av två eller tre tandytor. Koden omfattar eventuell underfyllning.

  405

   

  Frenulumplastik
  Operation(er) med olika kirurgiska metoder för förlängning av slemhinneband, per besök.

  406

   

  Borttagning av tumör i munslemhinnan
  Excision(er) av leukoplaki, lichen, verruca e.dyl., per besök.

  407
   

  Excision av gingivaförändring
  T.ex. borttagning av hyperplasi. Åtgärden 20–30 min.

  409
   

  Planering av bettfysiologisk behandling och/eller stödjevävnadsbehandling
  Skriftlig vårdplan som baserar sig på klinisk undersökning och/eller röntgenundersökning samt eventuell mikrobiologisk undersökning och analys av gipsmodeller.

  Till specialtandläkare betalas arvodet multiplicerat med 1,5.

  410
   

  Enklare hård- och/eller mjukvävnadsplastik
  Kirurgisk plastik av hård- och/eller mjukvävnader, per besök.

  413   

  Åtgärder vid besök för medelsvår ortodontisk behandling

  Inprovning, slipning eller justering av aktivator eller motsvarande apparatur samt patienthandledning.

  Tillverkning av fast apparatur/käke, högst 6 bracketter.

  Lösgöring och/eller aktivering och fastsättning av båge för fast apparatur.

  Fastsättning av fabriks- eller laboratorieframställd lingual- eller palatinalbåge med etsning eller cementering.

  Av tandläkaren framställd lingual-, palatinal- eller annan båge med lödningar.

  Inprovning av ansiktsbåge till extraoralt drag och/eller dragsystem samt patienthandledning.

  Av tandläkaren utförd reparation av ortodontisk apparatur.

  416


   

  Undersökning inom specialområde, medelsvår

  Denna kod tillämpas på specialtandläkare inom kliniska specialiteter och sådana hälsocentraltandläkare som saknar specialkompetens, men som under ca en tredjedel av sin arbetstid utför sådana åtgärder. Grundar sig förutom på klinisk undersökning också på röntgenundersökning och/eller gipsmodeller.

  Till specialtandläkare betalas arvodet multiplicerat med 1,5.

  420

   

  Telefonrådgivning till patient som behöver första hjälpen

  Avser telefonrecept och/eller råd per telefon under tjänstetid eller fritid.

  421

  Fyllning av rotkanal, tand med en rotkanal

  423

  Fyllning på en yta, tillverkad utanför munnen

  427
   

  Besök för bettfysiologisk behandling
  Högst 20 min.

  428
   

  Planering av ortodontisk eller protetisk behandling, krävande
  Skriftlig arbetsplan ingår. Högst 30 min.

  429
   

  Utlåtande om röntgenundersökning, krävande

  Ett utlåtande om röntgenundersökning som är mer krävande än normalt. T.ex. ett utlåtande om CBCT-undersökningar av tänder och käkar (en käkhalva).

  Till en specialtandläkare med inriktning på odontologisk radiologi betalas arvodet multiplicerat med 1,5.

  430

   

  Insättning av mini-implantat

  Betalas per implantat endast vid stabilisering av helprotes för underkäke.

  TKHL 4B

  451
   

  Fyllning på två ytor, tillverkad utanför munnen
  Fyllningen ersätter en betydande del av två av tandens ytor.

  453
   

  Uttagning och återcementering av tandkrona eller mindre bro

  455
   

  Upprensning och preparation av rotkanal, tand med en kanal
  Omfattar upprensning av rotkanal, mätning av kanalens längd samt preparation.

  456


   

  Undersökning av patient i brådskande behov av första hjälpen

  Med patient i brådskande behov av första hjälpen avses en patient som tas emot på mottagningen i egenskap av en patient som behöver första hjälpen inom cirka ett dygn efter att patienten kontaktat hälsocentralen. Utöver nödvändiga undersökningar ingår också åtgärder inom första hjälpen som kan betraktas som mindre omfattande, t.ex. slipning av vass kant på fyllning, tand eller protes. Öppnande och medicinering av tand, öppnande eller punktion av ytlig abscess under huden eller slemhinnan, borttagning av synligt främmande föremål i slemhinna, tandköttsficka eller mellan tänderna, stillande av blodflöde och/eller andra motsvarande åtgärder, per besök.

  Eventuell hänvisning till fortsatt vård ingår.

  457   

  Planering inom ett specialområde, krävande

  Med krävande planering inom ett specialområde avses en vårdplan som grundar sig på TKHL 516 och som utförs av specialtandläkare inom kliniska specialiteter eller av en hälsocentraltandläkare som utför dessa uppgifter vid hälsocentralen.

  Om flera tandläkare deltar i planeringen är åtgärdskoden TKHL 457 för vårdplaneringens ansvarige tandläkare och TKHL 305 för de övriga tandläkarna.

  Till specialtandläkare betalas arvodet multiplicerat med 1,5.

  458

  Fyllning av rotkanaler, tand med två rotkanaler

  460
   

   

  Parodontologisk behandling

  T.ex. avlägsnande av tandsten, kyrettage eller behandling av djupa tandköttsfickor. Minst 20 min.

  461
   

  Bettfysiologisk behandling, krävande
  Högst 30 min.

  462

   

  Planering av ortodontisk eller protetisk behandling, mycket krävande
  T.ex. analys med hjälp av ansiktsbåge och bettregistrering.
  Skriftlig arbetsplan ingår. Över 30 min.

  463

  Tillverkning av fast apparatur/käke, minst 7 bracketter

  464


   

  Besök för protetiskt arbete
  Innefattar omfattande preprotetiska åtgärder, precisionsavtryck, bettanalys med hjälp av ett schema eller inprovning av bro eller protes med skelett i anknytning till avtagbar och fast protetik, för varje besök.

  465
   

  Icke operativ extraktion av tand, krävande
  Innefattar åtskiljning av rötter i tand med flera rötter

  466

  Båge för fast apparatur, enkel eller formbar

  467
   

  Tillverkning och tillfällig fastsättning av provisorisk tand- eller implantburen bro som görs på mottagningen

  468   

   

   

  Restaurering av tandkrona för rotbehandling eller annan motsvarande stödåtgärd för rotbehandling av en tand

  Vid stor brist på tandmaterial lagning med en tillfällig eller slutlig fyllning före rotbehandling.

  Innefattar t.ex. borttagning av gammal tandfyllning och konstruktion av en tandpelare eller en omfattande och krävande tandfyllning för isolering av tanden under rotbehandling.

  TKHL 5

  503

   

  Avlägsnande av oral mjukdelstumör eller torii
  Avlägsnande av ytlig tumör under slemhinnan (t.ex. lipom, papillom, mucocele osv.) per besök.

  505
   

  Excision av gingivaförändring, krävande
  T.ex. omfattande gingivektomi, 30–60 min.

  507


   

  Fixering av luxationsskadad tand eller behandling av tandfraktur eller transplantation av tand
  Används då tand reponeras eller vid fixering av rotfraktur. Koden antecknas en gång per varje sådan skadad tand.

  510   

  Reparation eller rebasering av tandprotes, krävande

  Protesreparation eller rebasering av protes som förutsätter avtryck. Inkluderar behövliga efterkontroller jämte åtgärder.

  Till specialtandläkare betalas arvodet multiplicerat med 1,5.

  513

  Fixation av käkfraktur

  514
   

  Partiell krona eller fullkrona av fyllningsmaterial
  Fyllningen ersätter en betydande del av minst fyra av tandens ytor.

  516


   

  Undersökning inom specialområde, krävande

  Med krävande undersökning inom ett specialområde avses en krävande och omfattande klinisk undersökning utförd av specialtandläkare inom kliniska specialiteter eller av en hälsocentraltandläkare som utför dessa uppgifter vid hälsocentralen. Till undersökningen ska ansluta sig en diagnos som bl.a. grundar sig på modell- och/eller röntgenanalys och/eller funktions- och ansiktsanalys.

  Till specialtandläkare betalas arvodet multiplicerat med 1,5.

  517
   

  Inhalationssedation
  Innefattar inhalationssedation under ett besök jämte behövlig övervakning efter behandlingen.

  518

  Båge för fast ortodontisk apparatur, krävande

  519


   

  Slutgranskning av patient i specialtandläkares vård med tillhörande skriftlig epikris. Vid ortodontisk behandling betalas arvodet multiplicerat med 1,5.

  Tillämpningsanvisning

  Denna kod tillämpas på tandläkare med specialkompetens inom de kliniska områdena och hälsocentraltandläkare som saknar specialistkompetens, men som under cirka en tredjedel av sin arbetstid utför sådana uppgifter.

  Koden används inte vid operativ extraktion av icke erupterad eller delvis erupterad tand.

  520
   

  Förberedelse av svårbehandlad patient

  I syfte att säkerställa en enhetlig praxis bland tandläkarna ska man på lokal nivå utarbeta skriftliga anvisningar.

  Då kod TKHL 520 används i sådana fall kan andra åtgärdskoder i denna bilaga användas samtidigt.

  För patienter på en vård- eller omsorgsinrättning och patienter som stadigvarande vårdas på en hälsocentrals vårdavdelning betalas arvodet multiplicerat med 1,5 oberoende av var tandvården ges.

  521

  Behandling av svår störning i tandens hårdvävnad
  T.ex. AI, DI, MIH. Till specialtandläkare betalas arvodet multiplicerat med 1,5.

  523
   

  Upprensning och preparation av rotkanaler, tand med två kanaler
  Omfattar upprensning av rotkanaler, mätning av kanalernas längd samt preparation.

  524

   

  Avslutande åtgärder i samband med ortodontisk behandling
  Innefattar balanserande bettslipning och slipning av interdentala ytor.

  525
   

  Uttagning, reparation och återcementering/återfastsättning av bro
  Över 30 min.

  526
   

  Bettfysiologisk behandling, mycket krävande
  Över 30 min.

  528

   

  Utlåtande om röntgenundersökning, mycket krävande
  T.ex. utlåtande om CBCT-undersökningar av tänder och käkar (två eller flera käkhalvor) eller ett annat mycket krävande utlåtande som baserar sig på flera olika röntgenundersökningar.

  Till en specialtandläkare med inriktning på odontologisk radiologi betalas arvodet multiplicerat med 1,5.

  529

   

  Tillverkning av styrskena för protetisk åtgärd
  Inkluderar tagning av avtryck, inprovning och markering av de planerade implantatställena.

  530

   

  Fastsättning av resinfästad tandbro tillverkad utanför munnen
  Omfattar mellandelar och yt- eller inlay-fastsättning och/eller fastsättning i fåra på stödtänderna. Koden antecknas endast en gång, oberoende av hur många saknade tänder som ersätts.

  531

  Fyllning av rotkanaler, tand med tre eller fler rotkanaler.

  532

   

  Fyllning på minst tre ytor, tillverkad utanför munnen
  Fyllningen ersätter en betydande del av minst tre av tandens ytor. Innefattar framtandsfasad som når över incisalkanten.

  TKHL 6

  601

   

  Plattprotes
  Inkluderar också nödvändiga efterkontroller inklusive åtgärder.
  Åtgärden avser också provisoriska delproteser.

  602
   

  Pontic i tandbro
  Om mellanlederna är t.ex. två, antecknas koden två gånger.

  603


   

  Partiell krona eller fullkrona, krävande
  Tandkronan ska helt bestå av fyllningsmaterial.
  Åtgärden förutsätter svåra arbetsförhållanden eller t.ex. användning av kopparring.

  605
   

  Excision av gingivaförändring, omfattande och krävande
  T.ex. omfattande gingivektomi. Över 60 min.

  606

  Parodontal flap-operation

  607


   

  Tandextraktion
  Bl.a. operativ extraktion av icke-erupterad eller delvis erupterad tand. Förutsätter extraktion av tand genom snitt och eventuellt extraktion av tand/rot genom borrning av tand och/eller ben samt suturering av sår.

  609

   

  Parodontologisk behandling, långvarig
  T.ex. avlägsnande av tandsten, omfattande och krävande kyrettage eller behandling av djupa tandköttsfickor. Minst 30 min.

  610

   

  Upprensning och preparation av rotkanaler, tand med tre kanaler
  Omfattar upprensning av rotkanaler, mätning av kanalernas längd samt preparation.

  611
   

  Rotspetsresektion eller fenestration av cysta
  Rotbehandling ingår inte i åtgärden.

  TKHL 7

  701


   

  Parodontologisk behandling, komplicerad sjukdom samt komplicerad sjukdom – omfattande och krävande/mycket krävande
  Behandling av djupa tandköttsfickor (över 6 mm) eller furkationer som kräver speciella åtgärder, över 30 min.

  702

   

  Krävande parodontal flap-operation och replantation och/eller gingivatransplantation
  Vid flap-operation mmråde med minst 4 tänder.

  703
   

  Implantatburen eller implantat- och slemhinneburen helprotes eller delprotes

  704

  Partiell tandprotes med gjutet skelett

  705

  Insättning av tandimplantat

  706

  Framställning och inprovning av bettskena eller sömnapnéskena.

  707

  På mottagningen tillverkad bro (en broenhet)

  709

   

  Sammanbindning av tänder med infattad eller ytfixerad förstärkning
  Åtgärden utgör en helhet

  710
   

  Parodontologisk behandling, mycket långvarig
  Minst 45 min.

  711

  Tandkrona

  712
   

  Operativ extraktion av tand, krävande
  T.ex. djupt liggande icke-erupterad tand.

  713

  Slemhinneburen helprotes, krävande

  714
   

  Rotspetsresektion av tand med flera rötter eller exstirpation av käkcysta
  Rotbehandling ingår inte i åtgärden.

  715

   

  Upprensning och preparation av rotkanaler i tand med fyra eller flera rotkanaler, mycket krävande
  Omfattar upprensning av rotkanaler, mätning av kanalernas längd samt preparation.

  716
   

  Extra åtgärd vid krävande rotbehandling
  En krävande rotkanalsåtgärd som görs via rotkanalen, såsom avlägsnande av ett främmande föremål ur rotkanalen, reparation av kanalperforation eller inre resorption eller tillslutning av en öppen rotspets eller öppning/sökning av förträngda rotkanaler. Åtgärden kräver ofta mikroskop och ett separat besök. Arvodet betalas per besök.

  717
   

  Friläggning av tand
  Friläggning av intraossealt belägen tand.

  718
   

  Krävande rotfyllning
  Förutsätter specialinstrument eller specialteknik.