Suomeksi
Anvisning
AKTA
UKTA
LÄKTA

Preciseringar av anvisningarna inför en coronavirusepidemi samt ministeriernas rekommendation om distansarbete och frånvaro

Social- och hälsovårdsministeriet samt Undervisnings- och kulturministeriet utfärdade den 11 mars en rekommendation som i princip gäller hela social- och hälsovården, småbarnspedagogiken samt utbildningen och högskolorna. De närmare anvisningarna i ministeriernas rekommendation, bl.a. om distansarbete, gäller dock endast kommunsektorn.

Enligt rekommendationen ska anvisningarna om att anställda stannar i karantän tillämpas på

  • anställda som återvänder till Finland från ett epidemiområde i utlandet
  • anställda i Finland vid misstanke om att de kan ha exponerats för coronavirus.

Ministerierna rekommenderar att de anställda ges möjlighet att arbeta på distans eller på något annat sätt så att deras eventuella exponering inte medför någon smittrisk för andra. Undantagsarrangemanget ska gälla den tid som behövs för att utesluta misstanke om coronavirus. Den här tiden definieras inte närmare i rekommendationen.

Rekommendationen är riktad till personalen och arbetsgivarna.

Rekommendationen bör ställas i relation till det att arbetstagarna och tjänsteinnehavarna står i anställningsförhållande till sin arbetsgivare. Arbetstagare och tjänsteinnehavare kan inte enbart på basis av ministeriernas rekommendation stanna hemma med låg tröskel.

Det är viktigt att instruera de anställda att omedelbart informera arbetsgivaren, om de har vistats i ett epidemiområde eller på annat sätt bedömer att de har smittats av corona. När en sådan situation uppstår ska arbetsgivaren och arbetstagaren diskutera vilka åtgärder som är nödvändiga för var och en av dem.

Förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning bör inledas

Även KT rekommenderar att kommunerna och samkommunerna vidtar åtgärder för att förhindra spridning av eventuell smitta. När verksamheten planeras och man förbereder sig på att förebygga smittspridning är det viktigt att läsa de anvisningar som utarbetats med tanke på en coronavirusepidemi. Anvisningarna har publicerats på KT:s webbplats 4.3.2020.

KT:s anvisningar behandlar endast de situationer som definieras i lagen om smittsamma sjukdomar. Ministeriernas rekommendation gäller en situation som inte har beaktats i lagstiftningen. Det betyder att Folkpensionsanstalten enligt tillgängliga uppgifter inte betalar dagpenning vid smittsam sjukdom i de aktuella situationerna.

När behövliga åtgärder planeras och arbetsuppgifterna omorganiseras är det viktigt att i mån av möjlighet samarbeta med organisationernas förtroendemän. De åtgärder som behövs för att förhindra att viruset sprids kan dock kräva snabbare lösningar än normalt, och därför hinner samarbetet kanske inte genomföras i normal omfattning.

Arbetsgivarna bör bedöma hur verksamheten tryggas i situationer där man misstänker exponering för coronavirus. Det är skäl att redan på förhand fundera över hur man ska gå tillväga med olika uppgifter och hurdana arrangemang som är möjliga.

Arbetsgivaren bestämmer utifrån sin arbetsledningsrätt hur arbetsuppgifterna utförs under perioden i fråga. Överenskommelser om arbete på distans rekommenderas, om det är möjligt med beaktande av arbetsuppgifterna och tjänsteåliggandena. De anställda är skyldiga att arbeta på distans, om det är möjligt med tanke på arbetsuppgifterna i fråga och det omfattas av arbetsledningsrätten för respektive anställd. Det är viktigt att en person som eventuellt exponerats inte arbetar i lokaler där hen kan exponera andra. Enligt ministeriernas rekommendation ska särskild vikt fästas vid de verksamhetsenheter som har klienter och patienter som hör till riskgrupperna.

I KT:s anvisningar 4.3.2020 ges instruktioner bland annat om ändring av uppgifter, distansarbete, karantän, sjukfrånvaropraxis samt rätt till lön till exempel i sådana situationer som avses i 2 kap. 12 § i arbetsavtalslagen där arbete är förhindrat av en av arbetsgivaren oberoende orsak.

Utöver dessa anvisningar är det skäl att beakta åtminstone följande:

  • Arbete på distans är ett bra alternativ för att förhindra att viruset sprids.
  • Arbetsgivaren bör överväga att öka antalet sjukledighetsdagar som baserar sig på egen anmälan, dock med beaktande av FPA:s självrisktid.

Det har öppnats en riksomfattande telefonrådgivning som organiseras av statsförvaltningen och som erbjuder allmän information, numret är 0295 535 535.

Social- och hälsovårdsministeriets samt Undervisnings- och kulturministeriets rekommendation

Social- och hälsovårdsministeriet samt Undervisnings- och kulturministeriet ger en rekommendation till personalen inom social- och hälsovården, småbarnspedagogiken och utbildningen samt vid högskolorna. Ministerierna rekommenderar att arbetstagare stannar hemma med låg tröskel för att förhindra att coronaviruset sprider sig, om arbetstagaren har återvänt från coronavirusets epidemiområde eller känner förkylningssymtom. Rekommendationen gäller personalen inom social- och hälsovården, småbarnspedagogiken och utbildningen samt vid högskolorna.

Ministerierna rekommenderar att arbetsgivaren vid misstanke om exponering för coronavirus hos en anställd inom den kommunala social- och hälsovården, småbarnspedagogiken och det kommunala undervisningsväsendet vidtar behövliga åtgärder för att hindra spridning av en eventuell smitta. Arbetsgivaren rekommenderas att vidta de åtgärder som lagen om kommunala tjänsteinnehavare, arbetsavtalslagen samt kollektivavtalen möjliggör för att genomföra dessa arrangemang och trygga serviceförmågan.

Ministerierna rekommenderar att arbetsgivaren ger personalen möjlighet att genom en egen anmälan arbeta på distans så länge som det enligt arbetsgivaren är nödvändigt.  Med nödvändig tid avses den tid som det behövs för att utesluta misstanke om coronavirus.

Om den anställdes nuvarande arbetsuppgifter inte kan utföras på distans, rekommenderar ministerierna att arbetsgivaren inom ramen för sin arbetsledningsrätt ger den anställda andra arbetsuppgifter som motsvarar den anställdes kompetens och som möjliggör distansarbete eller uppgifter där den anställdes eventuella exponering för coronaviruset inte medför någon smittrisk för andra.

Enligt nuvarande uppgifter är coronaviruset (COVID-19) en risk särskilt för äldre och multisjuka personer. Särskild vikt ska därför fästas vid de verksamhetsenheter som har klienter och patienter som hör till dessa riskgrupper.
Kommunerna och samkommunerna följer sina planer och anvisningar när det gäller epidemins konsekvenser för utförandet av arbetet och skyddsåtgärderna.

Sjukvårdsdistrikten, kommunerna och samkommunerna för social- och hälsovård följer sina planer för regional beredskap för storolyckor och exceptionella situationer inom hälso- och sjukvården. Socialvård tillhandahålls i särskilda situationer i enlighet med socialvårdslagen.

På grund av coronaviruset kan man ställvis bli tvungen att omorganisera det normala skolarbetet. I praktiken kan detta gälla till exempel ändringar i platser och sätt att ordna undervisning, sammanslagning av undervisningsgrupper, ändringar i arbetstiderna, distansundervisning samt beredskap att ordna stödundervisning för dem som blivit efter i studierna.
Det är också viktigt att komma ihåg den gamla grundläggande regeln: om du känner influensaliknande symtom eller andra symptom går du inte till skolan eller till en hobby.

Utbildningsstyrelsen och studentexamensnämnden har på sin webbplats samlat information om beredskapen inför coronaviruset för skolor och läroanstalter samt anordnare av småbarnspedagogik.