På svenska
Ohje
KVTES
OVTES
LS

Tarkennuksia koronavirusepidemian varalta annettuihin ohjeisiin sekä ministeriöiden suositus etätyöstä ja poissaoloista

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö ovat antaneet 11. maaliskuuta suosituksen, joka koskee lähtökohtaisesti koko sosiaali- ja terveydenhuoltoa, varhaiskasvatusta sekä koulutusta ja korkeakouluja. Ministeriöiden antaman suosituksen tarkemmat ohjeet, muun muassa etätyöstä, koskevat kuitenkin vain kunta-alaa.

Suosituksen mukaan ohjeita karanteeniin jäämisestä sovelletaan

  • saavuttaessa ulkomaan epidemia-alueelta kotimaahan
  • kotimaassa, kun epäillään, että palkansaaja on voinut altistua koronavirukselle.

Ministeriöt suosittavat, että työntekijä voisi tehdä etätyötä tai muuten työskennellä niin, ettei mahdollinen altistuminen aiheuta muille tartuntavaaraa. Poikkeusjärjestely olisi voimassa tarpeellisen koronavirusepäilyn poissulkemiseen tarvittavan ajan, jota ei ole tarkemmin suosituksessa määritelty.

Suositus on annettu henkilökunnalle ja työnantajille.

Valtioneuvosto linjasi 16.3.2020, että julkisen sektorin työnantajat määräävät etätyöhön ne julkisen sektorin työntekijät, joiden työtehtävät sen mahdollistavat. Linjauksen mukaan ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin. Ulkomailta palaavien on sovittava työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta työnantajansa kanssa.


Valtioneuvoston periaatepäätöksellä 6.5.2020 etätyösuositusta jatketaan toistaiseksi. Suositusta on perusteltua jatkaa, jotta altistusta lähikontakteille ja tartuntariskille voidaan vähentää. Suositusta arvioidaan uudelleen kesän jälkeen.

Suosituksia lukiessa on muistettava, että työntekijät ja viranhaltijat ovat palvelussuhteessa omaan työnantajaansa. Työntekijät ja viranhaltijat eivät voi pelkästään valtioneuvoston taiministeriöiden antamien suositusten perusteella jäädä kotiin matalalla kynnyksellä.

On tärkeää ohjeistaa työntekijät niin, että heidän on ilmoitettava välittömästi työnantajalle, mikäli he ovat olleet ulkomailla tai muutoin arvioivat saaneensa koronatartunnan. Kun tällainen tilanne tulee esiin, työnantajan ja työntekijän on keskusteltava siitä, mihin toimenpiteisiin kunkin kohdalla on tarpeellista ryhtyä.

Ennakoivat toimenpiteet tartunnan leviämisen estämiseksi käynnistettävä

Myös KT suosittaa, että kunnat ja kuntayhtymät ryhtyvät toimenpiteisiin mahdollisen tartunnan leviämisen estämiseksi. Toimintoja suunniteltaessa ja tartunnan leviämisen ehkäisemiseen varautuessa on tärkeä tutustua KT:n nettisivulla 4.3.2020 julkaistuihin ohjeisiin, jotka on laadittu koronavirusepidemian varalle.

KT:n ohjeissa on käsitelty ainoastaan tartuntatautilaissa määriteltyjä tilanteita. Ministeriöiden antama suositus koskee tilannetta, jota ei ole huomioitu lainsäädännössä. Kela ei maksa ko. tilanteissa tartuntatautipäivärahaa.

Tarvittavia toimenpiteitä suunniteltaessa ja työtehtävien muutostarpeita järjesteltäessä on tärkeää tehdä mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä järjestöjen luottamusmiesten kanssa. Viruksen leviämisen ehkäisemiseksi suoritettavat tarpeelliset toimenpiteet voivat kuitenkin vaatia tavanomaista nopeampia ratkaisuja, minkä vuoksi yhteistoimintaa ei ehkä ehditä suorittaa tavanomaisessa laajuudessa.

Työnantajien tulisi arvioida, miten toiminnat turvataan tilanteissa, joissa epäillään koronavirukselle altistumista. On syytä jo ennakolta miettiä, miten eri tehtävien kohdalla voidaan toimia ja minkälaisia järjestelyitä voidaan tehdä.

Työnantaja määrää työnjohdollisesti, miten työtehtävät suoritetaan ko. periodin ajan. Etätyöstä suositellaan sovittavaksi, mikäli se on työ- ja virkatehtävät huomioiden mahdollista. Henkilöstöllä on velvollisuus tehdä etätyötä, jos se on mahdollista kyseisessä työssä ja se kuuluu työnjohto-oikeuden piiriin kyseisen työntekijän osalta. Tärkeätä on, että mahdollisesti altistunut henkilö ei työskentele tiloissa, joissa hän voi altistaa muita. Ministeriöiden suosituksen mukaan erityistä huomioita on kiinnitettävä toimintayksiköihin, joiden asiakkaana ovat riskiryhmiin kuuluvat asiakkaat ja potilaat.

KT:n 4. maaliskuuta antamassa ohjeistuksessa on annettu ohjeita muun muassa tehtävien muuttamisesta, etätyöstä, karanteenista, sairauspoissaolokäytännöstä sekä oikeudesta palkkaan esimerkiksi tilanteessa, jossa työnteko estyy työsopimuslain 2 luvun 12 §:ssä mainituissa tilanteissa, joissa työnteko estyy työnantajasta riippumattomista syistä.

Näiden ohjeiden lisäksi on syytä kiinnittää huomioita ainakin seuraaviin seikkoihin:

•    Etätyön tekeminen on hyvä vaihtoehto, jonka avulla voidaan ehkäistä viruksen leviämistä.
•    Työnantajan kannattaa harkita omaan ilmoitukseen perustuvien sairauslomapäivien pituuden pidentämistä, kuitenkin huomioiden Kelan omavastuuaika.

Koronaviruksesta on avattu valtionhallinnon organisoima valtakunnallinen puhelinneuvonta, joka tarjoaa yleistä tietoa, numero on 0295 535 535.

Sosiaali- ja terveys- sekä opetus- ja kulttuuriministeriön suositus

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö antavat suosituksen sosiaali- ja terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen ja koulutuksen sekä korkeakoulujen henkilökunnalle. Ministeriöt suosittavat työntekijöiden jäämistä kotiin matalalla kynnyksellä koronaviruksen laajenemisen estämiseksi, jos työntekijä on palannut koronaviruksen epidemia-alueelta tai tuntee flunssan oireita. Suositus koskee sosiaali- ja terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen ja koulutuksen sekä korkeakoulujen henkilökuntaa.

Ministeriöt suosittavat, että epäiltäessä koronavirukselle altistumista kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen ja opetustoimen työntekijällä, työnantaja ryhtyisi tarvittaviin toimenpiteisiin mahdollisen tartunnan leviämisen estämiseksi. Työnantajaa suositetaan käyttämään viranhaltijalain ja työsopimuslain sekä työ- ja virkaehtosopimuksen mahdollistamia toimenpiteitä näiden järjestelyjen toteuttamiseksi sekä palvelukyvyn turvaamiseksi.

Ministeriöt suosittavat, että työntekijälle sallittaisiin omalla ilmoituksella esimerkiksi etätyön tekeminen työnantajan määrittelemäksi tarpeelliseksi ajaksi. Tarpeellisella ajalla tarkoitetaan koronavirusepäilyn poissulkemiseksi tarvittavaa aikaa.

Jos työntekijän nykyisiä työtehtäviä ei voi tehdä etätyönä, suositetaan, että työnantaja osoittaisi direktiovaltansa puitteissa muita työntekijän osaamista vastaavia työtehtäviä, jotka mahdollistavat etätyön tai joissa työntekijän mahdollinen koronavirukselle altistuminen ei aiheuttaisi muille tartuntavaaraa.

Tämänhetkisen tiedon mukaan koronavirus (COVID-19) on riski erityisesti ikääntyneille ja monisairaille. Erityistä huomiota olisi siten kiinnitettävä toimintayksiköihin, joiden asiakkaina ovat riskiryhmiin kuuluvat asiakkaat ja potilaat.

Kunnissa ja kuntayhtymissä noudatetaan niissä laadittuja suunnitelmia ja ohjeita epidemian vaikutuksista työn tekemiseen ja suojautumistoimenpiteisiin.

Sairaanhoitopiirit, kunnat ja sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät noudattavat suunnitelmiaan terveydenhuollon alueellisesta varautumisesta suuronnettomuuksiin ja terveydenhuollon erityistilanteisiin. Sosiaalipalvelut toteutetaan erityistilanteissa sosiaalihuoltolain mukaisesti.

Koronaviruksen leviämisen vuoksi normaalia koulutyötä voidaan paikoitellen joutua järjestämään toisin. Käytännössä kysymykseen voivat tulla esimerkiksi muutokset opetuksen järjestämispaikkoihin ja -tapoihin, opetusryhmien yhdistäminen, muutokset työaikoihin, etäopetus sekä varautuminen tukiopetuksen järjestämiseen opetuksesta jälkeen jääneille.

On tärkeää myös muistaa vanha perussääntö: flunssa- tai muissa oireissa ei mennä kouluun tai harrastuksiin.

Opetushallitus ja ylioppilastutkintolautakunta ovat koonneet verkkosivuilleen kouluille ja oppilaitoksille sekä varhaiskasvatuksen järjestäjille tietoa koronavirukseen varautumiseen liittyen.


Ohje on julkaistu 12.3. ja sitä on päivitetty 18.5.2020 vastaamaan sen hetkistä tilannetta.