Suomeksi

AKTA 2022–2025

Allmänt tjänste- och arbetskollektivavtal för kommunsektorn
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  AKTA 2022–2025, i kraft från 1.5.2022

  Arbets- och tjänstekollektivavtal om tidsanvändning och ersättning för inkomstbortfall för en arbetarskyddsfullmäktig i kommun- och välfärdssektorn

  Arbets- och tjänstekollektivavtalet om tidsanvändning och ersättning för inkomstbortfall för en arbetarskyddsfullmäktig i kommun- och välfärdssektorn utgör inte en del av AKTA 2022–2025.


  § 1 Avtalets karaktär och syfte

  Detta avtal är ett sådant avtal om arbetsbefrielse för en arbetarskyddsfullmäktig som avses i § 8 i arbets- och tjänstekollektivavtalet om arbetarskyddssamarbete i kommun- och välfärdssektorn, vilket undertecknades 27.10.2022.
  Detta avtal gäller alla kommuner, samkommuner, välfärdsområden och välfärdssammanslutningar. Avtalet kompletterar bestämmelserna i 34 § 1 och 2 mom. i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006), nedan tillsynslagen. Genom detta avtal har parterna kommit överens om tidsanvändningen för en arbetarskyddsfullmäktig i arbetstagarställning.

  För en arbetarskyddsfullmäktig i tjänstemannaställning enligt § 5 i arbets- och tjänstekollektivavtalet om arbetarskyddssamarbete avtalas tidsanvändningen lokalt.

  En förutsättning för bättre resultat, arbetslivskvalitet och arbetshälsa i kommunerna och välfärdsområdena är att arbetarskyddsfullmäktigen deltar i utvecklingen av arbetet, arbetsplatsen och personalen och får tillräckligt med tid för arbetarskyddsuppgifterna.

  § 2 Avtal om tidsanvändningen

  Parterna avtalar lokalt för arbetarskyddsorganisationens fyraårsperiod om arbetarskyddsfullmäktigens tidsanvändning, verksamhetsområde eller motsvarande funktionella eller ändamålsenliga helhet som arbetarskyddsfullmäktigen bevakar. Vid förändringar i organisationen eller verksamheten görs också ändringar i samarbetsorganisationen för arbetarskyddet så att den motsvarar den nya situationen.

  Den behöriga myndigheten och huvudavtalsorganisationerna eller deras registrerade underföreningar avtalar lokalt om tidsanvändningen.

  § 3 Tid för skötseln av uppdraget som arbetarskyddsfullmäktig

  Den tid som behövs för skötseln av uppdraget som arbetarskyddsfullmäktig består av regelbunden befrielse från arbetet och tidsbegränsad befrielse vid särskilda behov.
  Den regelbundna befrielsen per fyra på varandra följande kalenderveckor räknas ut genom att antalet anställda som arbetarskyddsfullmäktigen företräder multipliceras med ett tal mellan 0,12 och 0,22, som avtalas enligt de lokala förhållandena.

  När avtal om arbetsbefrielsen ingås ska bestämmelserna i 34 § 1 mom. i tillsynslagen och detta avtal beaktas.

  När ett avtal om tidsanvändningen för arbetarskyddsfullmäktigens uppgifter ingås ska följande beaktas:

  • antalet arbetstagare som arbetarskyddsfullmäktigen företräder,
  • arbetsplatsens geografiska omfattning,
  • antalet arbetsställen och hurdant arbete som utförs där,
  • faktorer som beror på arbetsarrangemangen och som påverkar omfattningen av arbetarskyddsfullmäktigens uppgifter samt
  • andra faktorer som enligt arbetarskyddslagen medför olägenheter, faror och belastning och som inverkar på arbetstagarnas säkerhet och fysiska och psykiska hälsa.

  Tillämpningsanvisning

  Vid förhandlingar om tidsanvändningskoefficienten ska alla ovan nämnda faktorer beaktas. Om koefficienten innebär att arbetsbefrielsen inom det överenskomna verksamhetsområdet för arbetarskyddet överskrider gränsen för huvudsyssla, förs lokala förhandlingar om hur det överskridande tidsbehovet ska tillgodoses.

  Exempel

  En arbetarskyddsfullmäktig företräder 1 200 arbetstagare, och med beaktande av de lokala förhållandena har man vid förhandlingarna kommit fram till koefficienten 0,17. Enligt formeln blir befrielsen från arbetet 51 timmar per vecka, dvs. (1 200 x 0,17) / 4 = 51 tim./vecka.

  Befrielsen från arbetet kan ordnas på ett lokalt ändamålsenligt sätt. Vid allmän arbetstid kan man till exempel ha en arbetarskyddsfullmäktig i huvudsyssla (38 tim. 15 min.) och en arbetarskyddsfullmäktig på deltid (12 tim. 45 min./vecka) eller två arbetarskyddsfullmäktiga på deltid (26 tim. resp. 25 tim./vecka) eller tre arbetarskyddsfullmäktiga på deltid (17 tim./vecka), eller något annat ändamålsenligt arrangemang.

  Vid särskilda behov avtalar parterna lokalt om tidsbegränsad befrielse enligt § 2 ovan. Sådana särskilda behov kan vara förändringar i kommunernas och välfärdsområdenas organisations- eller servicestrukturer, oförutsedda undantagsförhållanden eller beredning och genomförande av något annat omfattande utvecklingsprojekt.
   
  Enligt 34 § 2 mom. i tillsynslagen ska befrielsen från arbetet vara minst fyra timmar under en period av fyra på varandra följande kalenderveckor.


  § 4 Användning av befrielsen

  Tidpunkten för arbetsbefrielsen avtalas på förhand med chefen. Regelbundet återkommande befrielse ska beaktas när arbetsskiftsförteckningen görs upp. Undantag är tid som behövs vid olycksfall på arbetsplatsen, en arbetarskyddsinspektion eller någon annan oförutsebar händelse som gäller arbetarskyddsfullmäktigens verksamhetsområde. Om behovet av befrielse från arbetet är så stort att ordinarie arbetsuppgifter som hör till anställningsförhållandet inte kan ordnas för arbetarskyddsfullmäktigen, kan till exempel annat arbete som anknyter till arbetarskyddet anvisas i stället.

  Om den ordinarie arbetarskyddsfullmäktigen tillfälligt är förhindrad att sköta sitt uppdrag och en ersättare träder in i stället, får ersättaren motsvarande befrielse för sin verksamhet som arbetarskyddsfullmäktig när den ordinarie arbetarskyddsfullmäktigens förhinder har varat utan avbrott i minst en månad, dock högst så länge som ersättaren sköter den ordinarie arbetarskyddsfullmäktigens uppdrag. Om det på förhand är känt att den ordinarie arbetarskyddsfullmäktigens förhinder kommer att vara längre än en månad, gäller ersättarens rätt till arbetsbefrielse dock från den tidpunkt då den ordinarie arbetarskyddsfullmäktigens förhinder börjar.

  Arbetarskyddsfullmäktigen ska årligen ge arbetarskyddskommissionen eller motsvarande representativa samarbetsorgan en utredning om hur den reserverade tiden har fördelats på olika uppgiftshelheter. Utredningen används i utvärderingen, planeringen och utvecklingen av arbetarskyddsverksamheten på arbetsplatsen.

  § 5 Restid i arbetarskyddsfullmäktigens uppdrag

  Om arbetarskyddsfullmäktigens verksamhetsområde är mer vidsträckt än normalt, till exempel om verksamhetsställena ligger långt från varandra, räknas tiden för resor mellan verksamhetsställena inte in i den arbetsbefrielse som anvisats arbetarskyddsfullmäktigen. Restiden betraktas i detta fall som normal arbetsuppgift och kostnaderna för resorna ersätts i enlighet med bilaga 16 i det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorn.

  § 6 Ersättning för inkomstbortfall och andra ersättningar till en arbetarskyddsfullmäktig

  Arbetsgivaren ska ersätta arbetarskyddsfullmäktigen för inkomstbortfall på grund av arbetarskyddsuppgifter som utförs under arbetstid. Inkomstbortfallet räknas ut enligt vad arbetarskyddsfullmäktigen skulle ha förtjänat i sitt ordinarie arbete under den tid han eller hon sköter uppdraget som arbetarskyddsfullmäktig. Om denna inkomst inte kan uppskattas, används som grund den genomsnittliga timinkomsten för samma eller närmast motsvarande arbete under motsvarande tid.
  För uppgifter som varit nödvändiga att utföra utanför arbetarskyddsfullmäktigens arbetstid betalas en ersättning som motsvarar lönen för ordinarie arbetstid.

  I AKTA kap. IX har parterna kommit överens om en separat månatlig ersättning till de arbetarskyddsfullmäktiga fr.o.m. 1.5.2022.

  Den uppgiftsrelaterade lönen för en arbetarskyddsfullmäktig som helt befriats från sina arbetsuppgifter följer det som bestäms om den uppgiftsrelaterade lönen för förtroendemän som helt befriats från sina arbetsuppgifter enligt kap. VII i det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorn.

  § 7 Tidsanvändningen för en lärare som är arbetarskyddsfullmäktig

  Minskning av undervisningsskyldigheten för en lärare som är arbetarskyddsfullmäktig kan komma i fråga när uppgifterna som arbetarskyddsfullmäktig omöjligt kan skötas på något annat sätt. Detta gäller dock endast om arbetarskyddsfullmäktigens uppgifter kräver minst 5 timmars arbete per vecka.

  Om ingen överenskommelse om minskning av undervisningsskyldigheten ingåtts, betalas läraren som är arbetarskyddsfullmäktig ett timarvode för de uppgifter som utförs utanför lektionerna. Timarvodet betalas mot specificerad faktura och beloppet är den ordinarie lönen per månad dividerad med 150. Arvodet betalas för högst 7 timmar i veckan.

  § 8 Meningsskiljaktigheter

  Tolkningar av och meningsskiljaktigheter om detta avtal avgörs i enlighet med § 11 och 12 i arbets- och tjänstekollektivavtalet om arbetarskyddssamarbete i kommun- och välfärdssektorn.

  § 9 Ikraftträdelse

  Detta avtal träder i kraft den dag det undertecknas och bestämmelserna tillämpas från 1.1.2023. Om arbetarskyddsorganisationen ändras väsentligt före 31.12.2025 på grund av ändringar i organisations- och servicestrukturen, tillämpas bestämmelserna i detta avtal när parterna kommer överens om verksamhetsförutsättningarna för den nya samarbetspersonalen inom arbetarskyddet.

  Helsingfors, den 27 oktober 2022

  KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

  OFFENTLIGA SEKTORNS UNION JAU RF

  FÖRHANDLINGSORGANISATIONEN FÖR OFFENTLIGA SEKTORNS UTBILDADE FOSU RF

  SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDENS FÖRHANDLINGSORGANISATION SOTE RF