Suomeksi
Cirkulär
11/2022
Till kommunstyrelserna, samkommunerna och välfärdsområdesstyrelserna

Det s.k. arbetslivspaketet i anslutning till separatavtalet för kommunsektorn

Allmänt om de nya kollektivavtalen för kommunsektorn

KT, JAU ja JUKO ovat päässeet erillissopimukseen kunta-alan uusista virka- ja työehtosopimuksista 2022–2025. Kustakin virka- ja työehtosopimuksesta ilmestyy oma yleiskirjeensä. Kuntien ja kuntayhtymien lisäksi virka- ja työehtosopimuksia noudatetaan sekä liikkeenluovutuksella 1.1.2023 hyvinvointialueelle siirtyviin viranhaltijoihin ja työntekijöihin, että siihen henkilöstöön, joka palkataan hyvinvointialueille ja hyvinvointiyhtymiin 1.5.2022 alkaen ja jo aiemmin palvelukseen tulleeseen henkilöstöön.KT, JAU och FOSU har ingått ett separatavtal om nya tjänste- och arbetskollektivavtal för kommunsektorn 2022–2025. Vi publicerar ett eget cirkulär för varje avtal. Utöver kommunerna och samkommunerna tillämpas tjänste- och arbetskollektivavtalen på de tjänsteinnehavare och arbetstagare som övergår till välfärdsområdena genom överlåtelse av rörelse 1.1.2023 samt på den personal som välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna anställer från och med 1.5.2022 och även på den personal som de anställt tidigare.

Separatavtal (arbets- och tjänstekollektivavtal) om tillämpningen av kollektivavtalen för kommunsektorn

I uppgörelsen ingår bland annat
•  ett huvudavtal för kommun- och välfärdssektorn jämte anslutningsprotokoll
•  ett kollektivavtal för KT:s företagssektion
•  ett tjänste- och arbetskollektivavtal om ett program för utveckling av kommun- och välfärdssektorns lönestrukturer och lönesystem 2023–2027
•  ett s.k. arbetslivspaket som parterna kommit överens om (flera dokument)

De nya avtalen tillämpas på basis av separatavtalet på medlemmarna i de organisationer som har undertecknat avtalet samt på medlemmarna i deras underorganisationer (separatavtal enligt § 17 i det kommunala huvudavtalet).

KT konstaterar att avtalsändringarna också tillämpas på den övriga personalen med stöd av 2 kap. 2 § i arbetsavtalslagen och 12 § i lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden. Detta gäller endast anställningsvillkoren, såsom avtalshöjningarna 1.6.2022 och innehållsliga ändringar i arbets- och tjänstekollektivavtalen. 

Information om uppgörelsens olika delar ges i separata cirkulär.

Avtalsperioden är 1.5.2022–30.4.2025. 

Det s.k. arbetslivspaketet i anslutning till separatavtalet för kommunsektorn

Avtalet om samarbete i utvecklingen av arbetslivet inom kommun- och välfärdssektorn finns i cirkulärbilaga 1.

Arbetsgrupperna under avtalsperioden (separat dokumentbilaga) finns i cirkulärbilaga 2.

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT och de undertecknade huvudavtalsorganisationerna inom kommun- och välfärdssektorn kom som en del av förhandlingsuppgörelsen överens om att stärka den gemensamma utvecklingen av arbetslivet inom kommunsektorn och de nya välfärdsområdena.

Parterna åtar sig att
•  Inrätta ett serviceteam för arbetslivsutveckling och gemensamt finansiera dess verksamhet. 
•  Inrätta en utvecklingssektion för kommunsektorn och en utvecklingssektion för välfärdssektorn som stöd för beredningen och genomförandet av arbetslivsutvecklingsprojekt. 

Avsikten är att erbjuda stöd för förnyelse av arbetsmetoderna och gemensam utveckling på arbetsplatserna i kommunerna och välfärdsområdena, samt att synliggöra ett gott offentligt arbete och dess utveckling.

Arbetsmarknadsparterna anser att det är viktigt att samarbeta med de centrala substansministerierna samt att trygga en bestående finansiering för utvecklingsverksamheten inom kommun- och välfärdssektorerna.

Som en del av förhandlingsuppgörelsen tillsattes dessutom följande arbetsgrupper:

1)    Arbetsgruppen för uppdatering av fackutbildningsavtalet och rekom-mendationen om kompetensutveckling
Arbetsgruppens uppgift är att uppdatera rekommendationen om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning 

2)    Arbetsgruppen för arbetarskyddsavtal
Arbetsgruppens uppgift är att uppdatera det kommunala avtalet om arbetarskyddssamarbete och avtalet om tidsanvändning och kompensation för inkomstbortfall för arbetarskyddsfullmäktiga

Arbetsgrupperna (1 och 2) har till uppgift att uppdatera ovan nämnda avtal med beaktande av välfärdsområdena som inleder sin verksamhet 1.1.2023. Förhandlingarna om uppdateringen av ovan nämnda avtal inleds utan dröjsmål.

Detta cirkulär har utarbetats i samråd med avtalsorganisationerna JAU rf och FOSU rf och avtalsparterna har nått samförstånd om dess innehåll.

Vi ber er vidarebefordra detta cirkulär med bilagor till samarbets- och arbetarskyddsorganisationernas medlemmar.

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

Verkställande direktör     Markku Jalonen

Förhandlingschef     Anna Kukka


Bilagor:
1 Avtal om samarbete i utvecklingen av arbetslivet inom kommun- och välfärdssektorn
2 Arbetsgrupper under avtalsperioden

 

Niilo Hakonen

ledande sakkunnig, arbetslivsutveckling
Telefon:
+358 9 771 2025
Mobiltelefon:
+358 40 820 6800
E-post:
Niilo.Hakonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Anna Kukka

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2385
Mobiltelefon:
+358 50 347 9342
E-post:
Anna.Kukka@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT