Suomeksi

AKTA 2022–2025

Allmänt tjänste- och arbetskollektivavtal för kommunsektorn
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  AKTA 2022–2025, i kraft från 1.5.2022

  Arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning i kommun- och välfärdssektorn

  Arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning i kommun- och välfärdssektorn utgör inte en del av AKTA 2022–2025.


  § 1 Avtalets tillämpningsområde

  Detta arbets- och tjänstekollektivavtal om facklig utbildning tillämpas i kommuner, samkommuner, välfärdsområden och välfärdssammanslutningar. 

  Principerna för kompetensutveckling beskrivs i rekommendationen om kompetensutveckling för personal i kommun- och välfärdssektorn (2022*).

  § 2 Definition av begreppet facklig utbildning och rätten att delta i sådan utbildning

  Facklig utbildning är följande slag av utbildning som huvudavtalsorganisationerna ordnar för sina medlemmar: samarbetsutbildning i anslutning till genomförande av samarbetsförfarande, förtroendemannautbildning i anslutning till förtroendemannaverksamheten samt arbetarskyddsutbildning i anslutning till arbetarskyddssamarbetet, som också omfattar av parterna i övrigt godkänd utbildning som främjar arbetshälsan, resultaten och arbetslivsutvecklingen.
   
  Tjänsteinnehavare och arbetstagare beviljas arbets- eller tjänstledighet för deltagande i facklig utbildning, förutsatt att

  1. parternas gemensamma utbildningsarbetsgrupp har godkänt kursen,
  2. kursen kan anses behövlig för den anställda och
  3. utbildningen inte medför någon betydande olägenhet för kommunens, samkommunens, välfärdsområdets, välfärdssammanslutningens eller den berörda enhetens verksamhet eller för skötseln av tjänste- eller arbetsuppgifterna.  

  Om en tjänsteinnehavare eller arbetstagare inte kan beviljas arbets- eller tjänstledighet för facklig utbildning, har personen i fråga rätt att få en skriftlig utredning om grunderna för det negativa beslutet och en utredning om när han eller hon har möjlighet att delta i utbildningen.

  Arbetsgivarens representant ska beredas möjlighet att yttra sig under den fackliga utbildningen.

  § 3 Lön och ersättning för facklig utbildning

  Om en tjänsteinnehavare eller arbetstagare har beviljats arbets- eller tjänstledighet för deltagande i facklig utbildning som utbildningsarbetsgruppen har godkänt, betalas den anställda lön för utbildningstiden enligt tjänste- eller arbetskollektivavtalet och sådan ersättning för måltidskostnader som avses nedan, enligt vad undertecknarna av detta avtal särskilt kommer överens om genom tjänste- och arbetskollektivavtal.  

  Till en tjänsteinnehavare eller arbetstagare som deltar i samarbets-, förtroendemanna- och arbetarskyddsutbildning betalas för varje sådan kursdag för vilken tjänsteinnehavaren får ordinarie lön eller arbetstagaren ersättning för inkomstbortfall en sådan ersättning för måltidskostnader som undertecknarna av detta avtal gemensamt har kommit överens om.

  Ovan nämnda ersättning för måltidskostnader kan även betalas till utbildningsanordnaren som ersättning för måltidskostnaderna.

  Under ett kalenderår kan avlönad samarbetsutbildning beviljas för högst två veckor, avlönad förtroendemannautbildning för högst 30 dagar och avlönad arbetarskyddsutbildning för högst två veckor.

  Den som ämnar delta i en kurs ska anhålla om befrielse från sina uppgifter minst tre veckor innan kursen börjar.

  § 4 Personer som har rätt att delta i facklig utbildning

  Rätt att delta i samarbetsutbildning har medlemmar i samarbetsorgan och deras ersättare, huvudförtroendemän och förtroendemän samt arbetarskyddsfullmäktiga och deras ersättare.

  Rätt att delta i förtroendemannautbildning har huvudförtroendemän, förtroendemän och deras ersättare samt ordföranden för en huvudavtalsorganisations lokalförening, ordföranden för en riksomfattande underförening på förbundsnivå och ordföranden för en sådan underförenings lokalförening.

  Rätt att delta i arbetarskyddsutbildning har arbetarskyddsfullmäktiga och deras ersättare, arbetarskyddsombud eller personer i motsvarande ställning, huvudförtroendemän och förtroendemän samt ledamöter och deras ersättare i arbetarskyddskommissionen eller, om en sådan saknas, i motsvarande lokala samarbetsorgan.

  § 5 Omfattningen av facklig utbildning

  Utbildningsarbetsgruppen kan godkänna att fackliga utbildningar omfattas av ersättningar så att förtroendemannautbildningen får omfatta högst 16 000 elevarbetsdagar under ett kalenderår och samarbetsutbildningen i anslutning till utvecklingen av arbetslivet högst 4 000 elevarbetsdagar.

  Det årliga utfallet av förtroendemannautbildningen, samarbetsutbildningen och arbetarskyddsutbildningen följs upp.

  § 6 Utbildningsarbetsgruppens verksamhet

  Utbildningsarbetsgruppen har till uppgift att främja samarbetet mellan arbetsgivar- och arbetstagarparterna i utbildningsfrågor, ge utlåtanden om tillämpningen av detta avtal och av rekommendationen om kompetensutveckling samt följa hur utbildningen utvecklas allmänt och inom andra arbetsmarknadssektorer.

  Utvecklingen av personalens kompetens enligt detta avtal och enligt rekommendationen om kompetensutveckling för personal inom kommun- och välfärdssektorn bevakas av en utbildningsarbetsgrupp. Till arbetsgruppen utser Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT en ordförande, två medlemmar och en sekreterare medan var och en av de huvudavtalsorganisationer som undertecknat detta avtal utser två medlemmar. Utbildningsarbetsgruppen kallar vid behov permanenta sakkunnigmedlemmar för att trygga representativiteten.

  För den fackliga utbildningen antar utbildningsarbetsgruppen program eller ramprogram samt bestämmer målgrupperna och antalet deltagare i utbildningen samt när och var utbildningen ordnas.

  Utbildningsarbetsgruppen bevakar att Kevas utbildning i aktuella pensionsfrågor för huvudförtroendemän och förtroendemän och deras ersättare hålls inom ramen för maximiantalet 800 utbildningsdagar per år och meddelar tidpunkter och platser för utbildningen i ett cirkulär som informerar om den fackliga utbildningen.

  Förändringar som gäller tid och ort för utbildningsevenemang bör meddelas Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT inom den tid och på det sätt som utbildningsarbetsgruppen kommer överens om.

  Utbildningsarbetsgruppen planerar och godkänner utbildningsprogram för den gemensamma utbildningen och medverkar också i den.

  Vid facklig utbildning i digitala lärmiljöer iakttas samma principer som vid personalutbildning i digitala lärmiljöer.

  § 7 Giltighetstid

  Detta arbets- och tjänstekollektivavtal träder i kraft den dag det undertecknas och gäller med en uppsägningstid på tre månader. Bestämmelserna i avtalet tillämpas från 1.1.2023.

  Genom detta arbets- och tjänstekollektivavtal upphävs följande rekommendationer och avtal:

  • Den rekommendation om utveckling av den kommunala personalens kompetens och det arbets- och tjänstekollektivavtal om facklig utbildning som undertecknades 7.8.2008.
  • KT:s cirkulär 18/2008, Rekommendation om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivavtal om facklig utbildning

  Helsingfors, den 27 oktober 2022

  KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

  OFFENTLIGA SEKTORNS UNION JAU RF

  FÖRHANDLINGSORGANISATIONEN FÖR OFFENTLIGA SEKTORNS UTBILDADE FOSU

  SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDENS FÖRHANDLINGSORGANISATION SOTE RF

  * Rekommendation om kompetensutveckling för personal i kommun- och välfärdssektorn, 2022