Suomeksi
AKTA
AKTA 2020, i kraft från 1.4.2020

Avtal om tidsanvändning och kompensation för inkomstbortfall för arbetarskyddsfullmäktiga

Avtalet om tidsanvändning och kompensation för inkomstbortfall för arbetar skyddsfullmäktiga utgör inte en del av AKTA 2020–2021.

§ 1 Avtalets karaktär och syfte

En förutsättning för bättre resultat, arbetslivskvalitet och arbetshälsa i de kommunala serviceorganisationerna är att arbetarskyddsfullmäktigen deltar i utvecklingen av arbetet, arbetsplatsen och personalen och får tillräckligt med tid för arbetarskyddsuppgifterna.

Detta avtal är ett sådant avtal om befrielse från arbetsuppgifterna för arbetarskyddsfullmäktiga som avses i § 8 i det kommunala avtalet om arbetarskyddssamarbete, vilket undertecknades 3.4.2008. Avtalet kompletterar bestämmelserna i 34 § 1 och 2 mom. i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006), nedan tillsynslagen. Genom detta avtal har parterna kommit överens om tidsanvändningen för arbetarskyddsfullmäktiga som är i arbetstagarställning.   

Tidsanvändningen för arbetarskyddsfullmäktiga i tjänstemannaställning enligt § 5 i avtalet om arbetarskyddssamarbete avtalas lokalt.

§ 2 Avtal om tidsanvändningen

Parterna avtalar lokalt för arbetarskyddsorganisationens fyraårsperiod om arbetarskyddsfullmäktigens tidsanvändning och om det verksamhetsområde eller motsvarande funktionella helhet som arbetarskyddsfullmäktigen bevakar.  Vid förändringar i organisationen eller verksamheten görs motsvarande ändringar i samarbetsorganisationen för arbetarskyddet så att organisationen motsvarar den förändrade situationen.

Den behöriga kommunala myndigheten och den som fått fullmakt  från de kommunala huvudavtalsorganisationerna eller deras registrerade underföreningar avtalar lokalt om tidsanvändningen.

§ 3 Tid för skötseln av uppgiften som arbetarskyddsfullmäktig

En arbetarskyddsfullmäktig har rätt att av sin arbetstid använda tillräckligt med tid för skötseln av uppgiften som arbetarskyddsfullmäktig.  Då parterna kommer överens om befrielse från arbetsuppgifterna ska 34 § 1 mom. i tillsynslagen (44/2006) beaktas. Enligt bestämmelsen ska hänsyn tas till följande faktorer: antalet arbetstagare som arbetarskyddsfullmäktigen företräder, arbetsplatsens regionala omfattning, antalet arbetsställen och det utförda arbetets art, faktorer som är beroende av arbetsarrangemangen och som påverkar arbetarskyddsfullmäktigens arbetsmängd samt övriga olägenheter, risker och belastningar som påverkar arbetstagarnas säkerhet samt fysiska och psykiska hälsa. Enligt 34 § 2 mom. i tillsynslagen ska befrielsen från arbetet uppgå till minst fyra timmar under perioderna. En period består av fyra på varandra följande kalenderveckor.

Den tid som behövs för skötseln av uppgiften som arbetarskyddsfullmäktig består av regelbunden befrielse från arbetet och tidsbegränsad befrielse vid särskilda behov.

Som grund för den regelbundna befrielsen per fyra på varandra följande kalenderveckor används antalet arbetstagare och tjänsteinnehavare som arbetarskyddsfullmäktigen företräder multiplicerat med ett tal mellan 0,12 och 0,22 beroende på de lokala förhållandena.

Parterna kommer lokalt överens om tidsbegränsad befrielse vid särskilda behov enligt § 2 ovan. Här avsedda särskilda behov kan gälla beredande arbete inför och genomförande av ändringar i kommun- och servicestrukturen eller något annat stort utvecklingsprojekt under berednings- och genomförandeskedet.

§ 4 Utnyttjande av befrielsen från arbetet  

Tidpunkten för befrielsen avtalas på förhand med chefen. Regelbundet återkommande befrielse bör beaktas när arbetsskiftsförteckningen eller motsvarande lista görs upp. Undantag är behov av tid på grund av olycksfall på arbetsplatsen, deltagande i arbetarskyddsinspektion eller någon annan oförutsebar händelse som gäller arbetarskyddsfullmäktigens verksamhetsområde. Om normala arbetsuppgifter inte kan ordnas för en arbetarskyddsfullmäktig på grund av stort behov av arbetsbefrielse kan till exempel annat arbete som anknyter till arbetarskyddet anvisas i stället.

Om den ordinarie arbetarskyddsfullmäktigen tillfälligt är förhindrad att sköta sitt uppdrag som arbetarskyddsfullmäktig och en ersättare träder in i stället, får ersättaren motsvarande befrielse för sin verksamhet som arbetarskyddsfullmäktig när den ordinarie arbetarskyddsfullmäktigens hinder har varat utan avbrott i minst en månad, men högst så länge som ersättaren sköter den ordinarie arbetarskyddsfullmäktigens uppdrag. Om det på förhand är känt att den ordinarie arbetarfullmäktigen kommer att vara frånvarande från sitt uppdrag längre än en månad gäller ersättarens rätt till befrielse från arbetsuppgifterna dock från den tidpunkt då den ordinarie arbetarskyddsfullmäktigens förhinder börjar.   

Arbetarskyddsfullmäktigen ska årligen ge arbetarskyddskommissionen eller motsvarande representativa samarbetsorgan en utredning över hur den reserverade tiden har fördelats på olika uppgiftshelheter. Utredningen utnyttjas i utvärderingen, planeringen och utvecklingen av arbetarskyddsverksamheten på arbetsplatsen.

§ 5 Restid för skötsel av arbetarskyddsfullmäktigens uppgifter

Om arbetarskyddsfullmäktigens verksamhetsområde geografiskt är mer vidsträckt än normalt, till exempel om verksamhetsställena ligger långt från varandra, räknas tiden för resor mellan verksamhetsställena inte in i den tid för befrielse som anvisas för arbetarskyddsfullmäktigen. Restiden anses i detta fall som normal arbetsuppgift och kostnaderna för resorna ersätts av arbetsgivaren enligt bilagan om ersättningar för resekostnader i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet.

§ 6 Kompensation för inkomstbortfall och ersättning till arbetarskyddsfullmäktigen

Arbetsgivaren ska kompensera arbetarskyddsfullmäktigen för bortfall av inkomster på grund av arbetarskyddsuppgifter som utförs under arbetstid. Inkomstbortfallet räknas ut enligt vad arbetarskyddsfullmäktigen skulle ha förtjänat i sitt ordinarie arbete under den tid han eller hon har skött sina uppgifter som arbetarskyddsfullmäktig. Om denna inkomst inte kan uppskattas används som grund den genomsnittliga timinkomsten för samma arbete eller närmast motsvarande arbete under motsvarande tid.

För uppgifter som varit nödvändiga att utföra utanför arbetarskyddsfullmäktigens arbetstid betalas en ersättning som motsvarar lönen för den ordinarie arbetstiden.

I tjänste- och arbetskollektivavtalet om uppsägningsskydd och ersättning för arbetarskyddsfullmäktige, har parterna avtalat om den särskilda månatlig ersättning som betalas till arbetarskyddsfullmäktigen.

Den uppgiftsrelaterade lönen för en arbetarskyddsfullmäktig som helt befriats från sina arbetsuppgifter fastställs enligt vad som sägs i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet om den uppgiftsrelaterade lönen för förtroendemän som helt befriats från sina uppgifter.

§ 7 Tidsanvändningen för en lärare som är arbetarskyddsfullmäktig

Minskning av undervisningsskyldigheten för en lärare som är arbetarskyddsfullmäktig kan komma i fråga när uppgifterna som arbetarskyddsfullmäktig omöjligt kan skötas på något annat sätt. Detta gäller dock endast om arbetarskyddsfullmäktigens uppgifter kräver minst 5 timmars arbete per vecka.

Om inget avtal om minskning av undervisningsskyldigheten ingåtts, betalas till en lärare som är arbetarskyddsfullmäktig mot specificerad faktura ett timarvode för arbete som arbetarskyddsfullmäktig vilket utförts utom lektionerna. Timarvodets storlek är den ordinarie lönen per månad dividerad med 150. Arvodet betalas för högst 7 timmar i veckan.

§ 8 Avgörande av meningsskiljaktigheter

Tolkningar av och meningsskiljaktigheter om detta avtal avgörs enligt § 11 och 12 i det kommunala avtalet om arbetarskyddssamarbete.

§ 9 Ikraftträdande

Detta avtal gäller från datum för underskriften och avtalets bestämmelser tillämpas under den mandatperiod för samarbetspersonalen för arbetarskyddet som börjar 1.1.2014. Om arbetarskyddsorganisationen före 31.12.2013 ändras i väsentlig grad på grund av ändringar i kommun- och servicestrukturen, tillämpas bestämmelserna i detta avtal när parterna kommer överens om verksamhetsförutsättningarna för den nya samarbetspersonalen inom arbetarskyddet.

Helsingfors den 24 november 2011

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

FÖRHANDLINGSORGANISATIONEN FÖR OFFENTLIGA SEKTORNS
UTBILDADE FOSU RF

KOMMUNFACKETS UNION RF

TEKNIK OCH HÄLSA FKT RF

TJÄNSTEMÄNNENS FÖRHANDLINGSORGANISATION TFO RF