På svenska
KVTES
KVTES 2017, voimassa 1.2.2017 lukien

Liite 15 Liukuva työaika

1 § Soveltamisala

1 mom.      

Yleistyöaikaa (työaikaluvun 7 §:n mukainen työaika), toimistotyöaikaa (työaikaluvun 8 §:n mukainen työaika) ja eräiden asiantuntijoiden työaikaa (työaikaluvun 10 §:n mukainen työaika) tekevien viranhaltijoiden/työntekijöi­den säännöllinen työaika voidaan toimivaltaisen kunnallisen viranomaisen päätöksellä järjestää liukuvaksi.

2 mom.      

Työaika voidaan järjestää liukuvaksi joko määräajaksi tai toistaiseksi. Liukuvan työajan käyttöä voidaan rajoittaa, muuttaa tai se voidaan lakkauttaa toimintojen tai muiden syiden niin vaatiessa.

3 mom.      

Mikäli työaika on järjestetty päivittäiseksi liukuvaksi työajaksi, noudatetaan ainoastaan 1 ja 2 §:n määräyksiä.


Soveltamisohje

Jos viranhaltija/työntekijä ei ole työaikaluvun 10 §:ssä mainitussa työaikajärjestelmässä, häneen ei sovelleta tämän liitteen määräyksiä, vaikka hänen työaikansa olisi 37 tuntia 30 minuuttia viikossa.


2 § Liukumamuodot

1 mom.      

Liukuva työaika voidaan järjestää päivittäiseksi liukuvaksi työajaksi, jolloin säännöllisen työajan tulee täyttyä päivittäin tai tasoittuvaksi liukuvaksi työajaksi, jolloin säännöllisen työajan tulee täyttyä viikkona tai viikkoina määrätyn ajanjakson kuluessa, taikka tasoittumattomaksi liukuvaksi työajaksi, jolloin säännöllinen työaika voi ylittyä jatkuvasti enintään 20 tuntia (+saldo) tai alittua jatkuvasti enintään 6 tuntia (–saldo).

2 mom.      

Viikkoa pidemmän tasoittuvan liukuvan työajan tai tasoittumattoman liukuvan työajan käytön edellytyksenä on koneellinen ajantarkkailu.

3 mom.      

Kaikissa liukuvan työajan muodoissa tulee määrätä päivittäinen kiinteä työaika, joka on vähintään viiden tunnin pituinen, jollei toimivaltainen viranomainen erityisestä syystä toisin päätä.


Soveltamisohje

Jos liukuva työaika päätetään ottaa käyttöön, toimivaltaisen viranomaisen pitää päättää

  • ketkä voivat käyttää liukuvaa työaikaa (voi koskea esimerkiksi vain osaa jonkin viraston viranhaltijoista tai työntekijöistä)
  • liukuvan työajan voimassaolosta (toistaiseksi tai määräajaksi)
  • liukuvasta työaikamuodosta (vain päivittäinen liukuma, tasoittuva tai tasoittumaton)
  • tasoittuvassa liukuvassa työajassa tasoittumisjakson pituudesta ja tasoittumattomassa (rajaamattomassa) liukuvassa työajassa säännöllisen työajan enimmäisylityksestä ja alituksesta (maksimisaldo +20 ja –6 tuntia)
  • päivittäisen liukuma-ajan enimmäismäärästä (esim. toimistotyöajassa klo 7–9 ja 15–18)
  • kiinteästä päivittäisestä työajasta (esim. toimistotyöajassa vähintään viisi tuntia klo 9–15 poisluettuna ruokatauko, jollei asianomainen viranomainen erityisestä syystä toisin päätä).

Toimivaltaisen viranomaisen päättämien liukuma-aikojen rajoissa viranhaltija/työntekijä voi pääsääntöisesti itse määrätä päivittäisen säännöllisen työaikansa alkamis- ja päättymisajankohdan, jollei lepotauoista tai välttämättömien virka-/työtehtävien suorittamisesta muuta aiheudu. Jos viranhaltija/työntekijä työskentelee tällöin esimerkiksi klo 18 jälkeen, ei erillistä iltatyökorvausta suoriteta.

Työnantajalla on työnjohto-oikeutensa nojalla oikeus tarvittaessa yksittäistapauksessa päättää, että viranhaltijan/työntekijän on oltava työssä tiettynä esimerkiksi liukuma-ajaksi sattuvana aikana. Lisäksi työnantaja voi tarvittaessa antaa lisä- ja ylityömääräyksen.

3 § Lisä- ja ylityö

1 mom.      

Lisätyönä korvataan työ, jota viranhaltija/työntekijä tekee erillisen kirjallisen määräyksen perusteella säännöllisen työajan lisäksi, mutta joka ei ole ylityötä ja jota ei lueta liukuma-aikaa koskevien määräysten perusteella viranhaltijan/työntekijän hyväksi säännöllisenä työaikana.


Soveltamisohje

Yleistyöajassa täyttä työaikaa tekevälle voi lisätyötä muodostua ainoastaan arkipyhäviikolla.


2 mom.      

Ylityönä korvataan työ, jota viranhaltija/työntekijä suorittaa erillisen kirjallisen määräyksen perusteella ja joka ylittää tämän sopimuksen työaikaluvun 15 §:n 1 momentin mukaisen vuorokautisen ja/tai viikoittaisen taikka tasoittamisjakson ylityörajan ja jota ei lueta liukuma-aikaa koskevien määräysten perusteella viranhaltijan/työntekijän hyväksi säännöllisenä työaikana.


Soveltamisohje

Liukuma-aikaa koskevien määräysten mukaan viranhaltijalle/työntekijälle luetaan säännöllisenä työaikana hyväksi työaika, joka luetaan hyväksi liukumasaldoon.

Koneellisessa ajantarkkailussa ei viranhaltijan/työntekijän säännölliseksi työajaksi lueta aikaa, joka ylittää säännöllisen työajan enimmäisylityksen.

Työnantaja voi myös määrätä, ettei lisä- tai ylityömää­räyksen voimassaoloaikana sovelleta liukuvan työajan määräyksiä.


4 § Virantoimituksen/työssäolon keskeytys tasoittuvassa liukuvassa työajassa ja palvelussuhteen päättyminen

1 mom.      

Mikäli viranhaltijan virantoimitus/työntekijän työssäolo keskeytyy tasoittumisjakson aikana ja keskeytys jatkuu tasoittumisjakson loppuun, siirtyy työajan alitus tai ylitys seuraavaan tasoittumisjaksoon, jolloin viranhaltija on virantoimituksessa tai työntekijä työssä.

2 mom.      

Mikäli tasoittumisjaksossa tai tasoittumattomassa (rajaamattomassa) liukuvassa työajassa säännöllinen työaika jää vajaaksi virka- tai työsuhteen päättyessä, vähennetään palkkauksesta vajaaksi jääneiden työtuntien osuus korottamattoman tuntipalkan mukaan.