Suomeksi
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  TIM-AKA 2022–2025, i kraft från 1.5.2022

  Tjänste- och arbetskollektivavtal om vissa frågor med anknytning till huvudavtalet

  § 1 

  Välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna iakttar det kommunala SH-avtalet och läkaravtalet under avtalens giltighetstid. Avtalen tillämpas på de tjänsteinnehavare och arbetstagare som övergår genom överlåtelse av rörelse samt på den personal som välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna anställer från och med 1.5.2022. Avtalen tillämpas också på den personal som redan nu är anställd inom välfärdsområdena.

  Arbets- och tjänstekollektivavtalen har normal efterverkan.

  § 2 

  Förhandlingarna om ett allmänt tjänste- och arbetskollektivavtal för välfärdsområdena (VÄLKA) inleds utan dröjsmål. VÄLKA träder i kraft 1.1.2023. Om enighet inte nås i förhandlingarna senast 30.11.2022, tillämpas AKTA och TS på de löntagare som omfattas av tillämpningsområdet för VÄLKA till slutet av avtalsperioden, om inte annat avtalas.

  Det är ändamålsenligt att komma överens om det nya lönesystemet för VÄLKA senast 29.2.2024 för att bestämmelserna ska kunna tillämpas på den personal som är omfattas av VÄLKA från 1.3.2024.   

  I fråga om systemet med förtroendemän inom välfärdsområdet avtalas följande:

  Ett lokalt avtal ska ingås för varje välfärdsområde och välfärdssammanslutning (jfr AKTA kap. VII § 13). Det lokala avtalet ska ingås senast 31.1.2023.  

  Antalet huvudförtroendemän:

  Huvudavtalsorganisationen ska tillsätta huvudförtroendemän och förtroendemän för respektive välfärdsområde i enlighet med det lokala avtal som ingås.  

  Om inget lokalt avtal ingås inom utsatt tid, får huvudavtalsorganisationen tillsätta en huvudförtroendeman för välfärdsområdet. Dessutom iakttas det s.k. Lonka-avtalet som avtalades för kommunsektorn 2014.  

  En förtroendemans regelbundna befrielse från arbetet är i genomsnitt en arbetsdag i veckan per 120 anställda som förtroendemannen representerar. Fram till slutet av avtalsperioden gäller befrielsen dock per 105 anställda. För tidsanvändningen gäller i övrigt AKTA kap. VII § 8 (t.ex. rekommendationen i § 8 mom. 5) Till övriga delar iakttas bestämmelserna i AKTA kap. VII (se dock § 2 i det tjänste- och arbetskollektivavtal som bifogas huvudavtalet).  

  Välfärdsområdet och bolag som det äger kan ha gemensamma huvudförtroendemän och förtroendemän. Förutsättningarna är att välfärdsområdet och bolaget har avtalat om arrangemanget och att den berörda huvudavtalsorganisationen eller en underförening till den utser en gemensam huvudförtroendeman och/eller förtroendeman för välfärdsområdet och bolaget enligt det nämnda avtalet.

  Vad som i denna paragraf avses med välfärdsområde gäller också bolag som avses i detta moment.

  § 3 

  Den personal inom brand- och räddningsväsendet, den sjukhustekniska personal och den övriga personal som nu omfattas av avtalet för tekniska sektorn och som 1.1.2023 övergår i anställning hos välfärdsområdena överförs till tillämpningsområdet för VÄLKA.  

  Tillämpningsanvisning: Personalen övergår dock till VÄLKA i enlighet med § 2.

  § 4 

  Det som sägs om kommuner och samkommuner i de arbets- och tjänstekollektivavtal som räknas upp i § 1 gäller också välfärdsområden och välfärdssammanslutningar.

  § 5

  Helsingfors stad iakttar arbets- och tjänstekollektivavtalen för både kommun- och välfärdssektorn. 

  Välfärdssammanslutningarna (t.ex. HUS-sammanslutningen) iakttar endast arbets- och tjänstekollektivavtalen för välfärdssektorn.

  § 6

  Kommunsektorn: SH-avtalet och LÄKTA gäller i kommunsektorn till slutet av avtalsperioden. Efter detta tillämpas avtalen inte inom kommunsektorn (§ 4 i huvudavtalet).  

  § 7 

  Arbetsgruppen för tekniska sektorn:

  I arbetsgruppen förhandlas om att slå ihop eller slopa avtal som gäller tekniska sektorn. Slutresultatet kan innebära överföringar mellan TS, TIM-AKA och AKTA. Målet är att det i kommunsektorn ska finnas endast ett avtal för tekniska sektorn. Arbetsgruppens mandattid löper till slutet avtalsperioden.  Förhandlingsresultatet kan innehålla övergångsperioder.  

  § 8 

  Förhandlingsgrupperna för småbarnspedagogiken i AKTA och den s.k. samarbetsgruppen fortsätter. Gruppernas uppdrag fortsätter i enlighet med vad som överenskommits i juni 2020.  

  § 9 

  Ett separat kollektivavtal om KT:s företagssektions avtal ingås för avtalsperioden. 

  Bestämmelserna i huvudavtalet tillämpas inte på KT:s företagssektion.  

  § 10 

  Detta avtal kan sägas upp med en uppsägningstid på 6 månader.

  Helsingfors den 8 juni 2022

   
  KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

  FÖRHANDLINGSORGANISATIONEN FÖR OFFENTLIGA SEKTORNS UTBILDADE FOSU RF

  OFFENTLIGA SEKTORNS UNION JAU RF