På svenska
TTES
TTES 2022–2025, voimassa 1.5.2022 lukien

Pääsopimuksen liite: Virka- ja työehtosopimus eräistä pääsopimukseen liitännäisistä asioista

1 §

Hyvinvointialueet ja hyvinvointiyhtymät noudattavat kunta-alalle sovittuja SOTE-sopimusta ja Lääkärisopimusta niiden voimassaoloajan. Sopimuksia noudatetaan sekä liikkeenluovutuksella siirtyviin viranhaltijoihin ja työntekijöihin että siihen henkilöstöön, joka palkataan hyvinvointialueille ja hyvinvointiyhtymiin 1.5.2022 alkaen. Sopimuksia noudatetaan myös nyt jo hyvinvointialueen palveluksessa olevaan henkilöstöön.

Työ- ja virkaehtosopimuksilla on normaali jälkivaikutus.

2 §

Neuvottelut hyvinvointialueiden yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta (HYVTES) aloitetaan viipymättä. HYVTES tulee voimaan 1.1.2023. Mikäli neuvotteluista ei päästä yksimielisyyteen 30.11.2022 mennessä HYVTES:n soveltamisalaan kuuluviin palkansaajiin noudatetaan sopimuskauden loppuun saakka KVTES- ja TS-sopimuksia, ellei muuta sovita.

Uudesta HYVTES:n palkkausjärjestelmästä on tarkoituksenmukaista sopia 29.2.2024 mennessä, jotta määräyksiä voidaan soveltaa HYVTES:n alaiseen henkilöstöön 1.3.2024 alkaen.

Hyvinvointialueen luottamusmiesjärjestelmästä sovitaan seuraavaa:

Paikallinen sopimus solmitaan joka hyvinvointialueelle ja hyvinvointiyhtymään (vrt. KVTES VII luvun 13 §). Paikallinen sopimus on solmittava viimeistään 31.1.2023 mennessä.

Pääluottamusmiesten lukumäärä

Pääsopijajärjestö asettaa hyvinvointialueelle pääluottamusmiehiä ja luottamus- miehiä solmittavan paikallisen sopimuksen mukaisesti.

Mikäli paikallista sopimusta ei määräaikaan mennessä synny, pääsopijajärjestö saa asettaa hyvinvointialueelle yhden pääluottamusmiehen. Lisäksi noudatetaan kunta-alalle vuonna 2014 sovittua ns. Lonka-sopimusta.
 
Pääluottamusmiehelle annettava kiinteä vapautus on keskimäärin työpäivä viikossa 120 edustamaansa kohden, kuitenkin sopimuskauden loppuun 105 edustamaansa kohden.

Ajankäyttö muuten kuten KVTES VII luvun 8 §:ssä (esim. suositus 8 § 5 mom.) Muilta osin noudatetaan KVTES VII luvun määräyksiä (ks. kuitenkin pääsopimuksen liitteenä olevan virka- ja työehtosopimuksen 2 §).

Hyvinvointialueella ja sen omistamilla yhtiöillä voi olla yhteisiä pääluottamusmiehiä ja luottamusmiehiä. Edellytyksenä on, että asianomainen hyvinvointialue ja yhtiö ovat sopineet järjestelystä ja että asianomainen pääsopijajärjestö tai sen alayhdistys nimeää edellä mainitun sopimuksen mukaisesti hyvinvointialueelle ja yhtiölle yhteisen pääluottamusmiehen ja/tai luottamusmiehen.

Mitä tässä pykälässä tarkoitetaan hyvinvointialueella, koskee myös tässä momentissa tarkoitettua yhtiötä.

3 §

Nyt teknisen sopimuksen piirissä olevat palo- ja pelastustoimen henkilöstö, sairaalatekninen henkilöstö ja muu ao. sopimuksen piiriin kuuluva henkilöstö, joka siirtyy 1.1.2023 hyvinvointialueiden palvelukseen, siirretään HYVTES:n piiriin.

Soveltamisohje: Henkilöstö siirtyy kuitenkin HYVTES:in piiriin 2 §:n mukaisesti.

4 §

Mitä 1 §:ssä luetelluissa työ- ja virkaehtosopimuksissa on todettu kunnista ja kuntayhtymistä koskee myös hyvinvointialueita ja hyvinvointiyhtymiä.

5 §

Helsingin kaupunki noudattaa sekä kunta- että hyvinvointialan työ- ja virkaehtosopimuksia.

Hyvinvointiyhtymät (esim. HUS-yhtymä) noudattavat ainoastaan hyvinvointialan työ- ja virkaehtosopimuksia.

6 §

Kunta-ala: SOTE-sopimus ja LS ovat voimassa kunta-alalla sopimuskauden loppuun. Tämän jälkeen ko. sopimuksia ei sovelleta kunta-alalla (pääsopimus 4 §).

7 §

Kunta-alan teknisen alan työryhmän jatko:

Työryhmässä neuvotellaan teknisen alan sopimusten yhdistämisen tai poistamisen mallista. Lopputulos voi sisältää siirtoja TS:n, TTES:n ja KVTES:n välillä.

Tavoitteena on, että kunta-alalla on vain yksi teknisen alan sopimus. Työryhmän toimikausi on sopimuskauden mittainen. Neuvottelutulos voi sisältää siirtymäaikoja.

8 §

Varhaiskasvatuksen neuvotteluryhmät KVTES VAKA ja ns. yhteistyöryhmä jatkavat. Myös ryhmien toimeksiannot jatkuvat kesäkuussa 2020 sovitun mukaisina.

9 §

KT-Yritysjaoston sopimuksista sopimuskaudelle sovitaan erillisellä työehtosopi-muksella.

KT-Yritysjaostoon ei sovelleta pääsopimuksen määräyksiä.

10 §

Tämän sopimuksen voi irtisanoa päättymään kuuden kuukauden irtisanomisajalla.

Helsingissä 8. päivänä kesäkuuta 2022

KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY

JULKISEN ALAN UNIONI JAU RY