Usein kysyttyä

Olemme koonneet tälle sivulle usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen kuntatyönantajien tueksi.

UKK
OVTES

Milloin opettajalle maksetaan iltalisää vuosityöaikajärjestelmässä?

Saman vuorokauden aikana tehtävistä työtunneista maksetaan iltalisää sen jälkeen, kun vuorokauden ensimmäisen työtehtävän alkamisesta on kulunut 8 tuntia.
 
Jos opettajan työaika esimerkiksi alkaa kello 12, iltalisää maksetaan kello 20:n jälkeen. Työajaksi huomioidaan vain sidottu työaika.
 
UKK
OVTES

Voiko 1 500 tunnin vuosityöajan ylittää vuosityöaikajärjestelmässä?

Voi. Kyseessä on silloin lisätyö.

Vuosityöajan ylitys määritellään aina etukäteen työaikasuunnitelmassa tai erillisellä lisätyömääräyksellä. Lisätyöstä maksetaan aina korvaus.

Yli 1 700 tuntia ylittävältä osalta vaaditaan opettajan suostumus, ja tästä lisätyöstä maksetaan 50 prosentilla korotettu tuntipalkka.

UKK
OVTES

Vuosityöaikajärjestelmässä (Osio C, liite 1) ei ole mainintaa arkipyhistä. Vähentävätkö ne 1500 tunnin vuosityöaikaa?

Arkipyhät eivät vähennä opettajan työaikaa. Jos opettajan vuosityöaika on esimerkiksi 1 500 tuntia lukuvuodessa, kyseinen työaika sijoitetaan yleensä muille kuin arkipyhäpäiville.

UKK
OVTES

Säilyvätkö vuosisidonnaiset lisät vuosityöaikajärjestelmässä ennallaan?

Vuosityöaikajärjestelmässä opettajilla ei ole enää erillisiä vuosisidonnaisia lisiä, vaan vähimmäisperuspalkka määräytyy palveluvuosien mukaan. Palvelusvuosien vaikutus palkkaan ilmenee palkkaliitteestä.
 
Vähimmäisperuspalkkoja koskevan palkkataulukon perustana ovat OVTES:n  liitteen 4 nykyiset vuosisidonnaiset lisät.  Palveluvuodet lasketaan edelleen OVTES:n A-osion määräysten mukaisesti.
UKK
OVTES

Miten vuosityöaikajärjestelmän vähimmäisperuspalkka on laskettu?

Kokeilupalkkojen lähtökohtana oli OVTES:n liitteeseen 4 kuuluvan ammattioppilaitoksen ammatillisen aineen opettajan (OPV 24,5) nykyinen palkkataso. Nykyistä peruspalkkatasoa korotettiin 2,5 ylitunnin verran.

UKK
OVTES

Onko etäopetus sidottua vai sitomatonta työtä?

Osa työstä voi olla sidottua ja osa sitomatonta tehtävien mukaan, kuten tälläkin hetkellä.

UKK
OVTES

Voiko työnantaja määrätä opettajat tekemään yhdessä sitomattomana työaikana esimerkiksi suunnittelutyötä, jonka on oltava valmis määrättyyn ajankohtaan mennessä?

Työnantajan määräämänä tehtävästä tulee sidottua työaikaa, mutta jos opettajat päättävät itsenäisesti tehdä yhdessä jonkin työn, se ei ole työnantajan määräämää työtä ja näin ollen kyse on sitomattomasta työstä. Kaikki työ on kuitenkin jossain määrin määräaikoihin sidottua, esimerkiksi arviointien antaminen, kokeiden korjaaminen jne.

UKK
OVTES

Onko kaikki työ tehtävä työpaikalla vuosityöaikajärjestelmässä?

Ei ole, vaan  opettaja saa käyttää vähintään 25 % työajasta siten, että hän päättää itse työn tekemisen ajan ja paikan (sitomaton työaika).

UKK
OVTES

Opettaja ja päätoiminen tuntiopettaja ovat oikeutettuja lomarahaan. Lomarahan perustana oleva varsinainen palkka kerrotaan luvulla 0,8. Mistä kerroin 0,8 tulee?

Kerroin on saatu laskennallisesti.
 
Lomarahan laskentaperustana oleva varsinainen palkka nousee kokeilussa, minkä vuoksi lomarahakin olisi noussut kokeilussa. Tästä olisi syntynyt työnantajille tarpeettomia kustannuksia. Lomarahakertoimella leikataan tämä kustannus pois.

UKK
OVTES

Onko kaikilla opettajilla oikeus saada sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa 34 päivältä, vaikka opettaja olisi aloittanut työnsä vasta huhtikuun alussa?

Kesävapaajaksojärjestelmä ei perustu ansaintaan, joten vapaajaksot on annettava, jos opettaja on palkattu siten, että hän on palvelussuhteessa 2.5.–30.9.

UKK
OVTES

Miten sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten (liite 7), metsä- ja puutalousoppilaitosten (liite 8), aikuiskoulutuskeskusten (E-osio) ja opinto-ohjaajien vuosilomien kanssa toimitaan, kun vuosityöaikajärjestelmään ja vapaajaksoihin siirrytään elokuussa, esimerkiksi 1.8.2018?

Lomanmääräytymisvuoden 1.4.2017–31.3.2018 vuosilomista 20 päivää, kuitenkin vähintään 65 prosenttia, sijoitetaan lomavuoden lomakauteen (kesälomaan).

Loput lomanmääräytymisvuoden 1.4.2017–31.3.2018 vuosilomista korvautuu vapaajaksoina. 1.4.2017–31.3.2018 kertyneet lomat korvautuvat vapaajaksoina 1.8.2018 jälkeen.

Työnantajan on huolehdittava, että mahdolliset tätä vanhemmat vuosilomat ja säästövapaat pidetään tai korvataan rahana, koska vuosilomapäivät eivät siirry uuteen järjestelmään.

UKK
OVTES

Saako opettaja talvivapaajakson ajalta palkkaa, jos hän palaa palkattomalta virkavapaalta töihin esimerkiksi maanantaina 6.3. talvivapaajakson alkaessa?

Jos opettaja palaa palkattomalta virkavapaalta töihin talvivapaajaksolle, niin noudatetaan Osio C:n liitteen 1 24 §:n mukaista 30 kalenteripäivän sääntöä.

Jos opettaja palaa palkattomalta virkavapaalta töihin talvivapaajaksolle, niin noudatetaan OSIO C liite 1 24 §:n mukaista 30 kalenteripäivän sääntöä. Kyseisen pykälän mukaan palkaton virkavapaa voi vähentää opettajan palkkaa, mutta vuosityöajassa ei noudateta OVTES:n A 37 §:n 2 momentin määräystä, joka koskee keskeytysjärjestelmää. Kyseisen pykälän mukaisesti keskeytysjärjestelmässä lyhytaikainen loma muuttui palkattomaksi, jos opettaja oli ollut yli viikon palkattomalla virkavapaalla.

UKK
OVTES

Opettaja on määräaikaisessa palvelussuhteessa 4. –8.9. (5 työpäivää). Maksetaanko hänelle vapaajaksokorvausta?

Jos opettajan palvelussuhde kestää enintään viisi koulun työpäivää, niin palkka maksetaan tuntipalkkiona kuten sivutoimiselle tuntiopettajalle (OVTES A 30 §). Opettajalle ei makseta vapaajaksokorvausta.

UKK
OVTES

Opettaja on määräaikaisessa palvelussuhteessa työnantajaan 1. –30.9. Maksetaanko hänelle vapaajaksokorvausta?
 

Opettajalle maksetaan vapaajaksokorvaus työpäiviltä (ma–pe). Vapaajaksokorvaus alkaa kertymään heti ensimmäisestä työpäivästä.

Jos määräaikaisen opettajan palvelussuhde kestää enintään viisi oppilaitoksen työpäivää, palkkaus maksetaan tuntipalkkiona tuntiopettajia koskevien palkkioperusteiden mukaan ( OVTES:n A 30 §). Tuntipalkkio sisältää myös vapaajaksokorvauksen.

UKK
OVTES

Opettajan kesävapaajakso alkaa maanantaina 13.6. ja kestää 7.8. saakka. Opettaja on toimittanut työnantajalle lääkärintodistuksen ajalle 20.5. –31.7. Pitääkö hänen hakea sairauslomaa (=virkavapautta) lääkärintodistuksessa olevalle ajalle ja kuluttaako se hänen sairauslomapäiviään (60 pv 100 % tai 120 pv 2/3 sairausloma-ajan palkka)?

Opettajalla ei ole oikeutta keskeyttää sairauslomaa vapaajakson ajaksi, vaan hänen on haettava sairauslomaa koko lääkärintodistuksen ajalle. Opettajalle maksetaan kesävapaajakson aikana 34 päivän ajalta sairasvakuutuslain mukaista päivärahaa ja palkkaa joko 100 % (60 pv) tai 2/3 (120 pv). Sairausloma-aika kuluttaa opettajan palkallisia sairauslomapäiviä normaalisti.