Usein kysyttyä

Olemme koonneet tälle sivulle usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen kuntatyönantajien tueksi.

UKK
LS

Miten lasketaan praktikkoeläinlääkärin työkokemuslisä?

Eläinlääkärin työkokemuslisä lasketaan yleisen osan 8 §:n 1 momentin mukaisesta palkasta, mikäli laillistetun eläinlääkärin tehtäväkohtainen palkka on pienempi kuin kokopäivätoimisena hygieenikkona toimivan laillistetun eläinlääkärin peruspalkka (liite 5 1 § 1 kohta) vähennettynä 15 %:lla.

Määräykset ovat takuupalkkatyyppinen. Jos eläinlääkärin oma tehtäväkohtainen palkka olisi suurempi kuin kokopäivätoimisena hygieenikkona toimivan laillistetun eläinlääkärin peruspalkka (liite 5 1 § 1 kohta) vähennettynä 15 %:lla, lasketaan työkokemuslisä eläinlääkärin omasta tehtäväkohtaisesta palkasta. Ks. 8 §:n soveltamisohje.

Esimerkki

Kokopäivätoimisen hygieenikon peruspalkka on 4 185,26 €, josta vähennetään 15 %. Laskennassa käytettävä alennettu peruspalkka on 3 557,47 €. Siitä laskettu työkokemuslisä 3 % on 106,72 € ja 8 % on 284,60 €.

Eläinlääkäri A:n tehtäväkohtainen palkka on 3 500 €, joka on pienempi kuin 8 §:n 1 mom. mukaan laskettu takuupalkka, joten hänen työkokemuslisänsä lasketaan 15 %:lla vähennetystä kokopäivätoimisena hygieenikkona toimivan laillistetun eläinlääkärin peruspalkasta (liite 5 1 § 1 kohta).

Eläinlääkäri B:n tehtäväkohtainen palkka on 3 600 €, joka on suurempi kuin 8 §:n 1 mom. mukaan laskettu takuupalkka. Hänen työkokemuslisänsä lasketaan hänen omasta tehtäväkohtaisesta palkastaan eli 3 600 €:sta.

UKK
LS

Miten praktikkoeläinlääkärin palkka määritetään, kun hänen virkatehtäviinsä sisällytetään valvonta- ja tarkastustehtäviä tai muita työnantajan määräämiä viranomaistehtäviä, joita hän ei ole aikaisemmin tehnyt?

Praktikkoeläinlääkärin peruspalkkaan katsotaan sisältyvän ympäristöterveydenhuollon valvonta- ja tarkastustehtäviä sekä muita työnantajan määräämiä viranomaistehtäviä keskimäärin 3 tuntia viikossa eläinlääkintähuoltolaissa virkaeläinlääkärille säädettyjen tehtävien ohella (liite 5 1 § soveltamisohje kohta 5.1). Kun em. tehtäviä sisällytetään praktikkoeläinlääkärin virkatehtäviin, on selvitettävä em. tehtävien ajallinen osuus (tuntimäärä keskimäärin viikossa). Mikäli em. tehtävien määrä ylittää keskimäärin 3 tuntia, määritetään praktikkoeläinlääkärin tehtäväkohtainen palkka uudelleen liitteen 5 1 §:n 2 kohdan mukaisesti eli ao. valvontatehtäviä tekevän praktikkoeläinlääkärin tehtäväkohtainen palkka määritetään terveysvalvonnan johtajana tai vastaavana eläinlääkärinä toimivan praktikkoeläinlääkärin mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkka määritetään kaksijakoisesti laskemalla erikseen valvonta- ja tarkastustehtävien suhteellinen osuus 1 §:n 2 kohdan mukaisesta ympäristöterveydenhuollon ym. tehtävien peruspalkasta ja praktiikkatehtävien suhteellinen osuus 1 §:n 2 kohdan mukaisesta praktiikkatehtävien peruspalkasta ja laskelmalla nämä yhteen (ks. liite 5 1 § soveltamisohje kohta 4).

UKK
LS

Mitä palkkaa maksetaan lääkärille tai hammaslääkärille lomarahavapaan ajalta?

Lomarahavapaan ajalta maksetaan lääkärin tai hammaslääkärille normaali varsinainen palkka. Varsinaista palkkaa ei koroteta samalla tavalla kuin lomarahaa. Lääkärisopimuksessa ei ole lomarahavapaan ajalta maksettavasta palkasta erillistä määräystä.


Vastaus on julkaistu 20.3.2017 ja se on asiatarkistettu 1.2.2021.

UKK
LS

Kuinka paljon lomarahasta pidätetään, kun lääkäri tai hammaslääkäri vaihtaa lomarahan kokonaan tai vain osittain vapaaksi?

Lomarahavapaaksi vaihdettujen päivien osuus pidätetään lomarahasta, joka lääkärille muutoin maksettaisiin. Jos lääkärillä tai hammaslääkärillä olisi oikeus lääkärisopimuksen II luvun 5 §:n 1 momentin mukaisesti laskettuun lomarahaan (sisältää korotuksen), vähennetään tästä lomarahasta lomarahavapaaksi vaihdettujen päivien määrää vastaava osuus.

Jos koko lomaraha vaihdetaan vapaaksi, ei maksettavaksi jää yhtään lomarahaa. Jos lääkäri tai hammaslääkäri ottaa vain osan lomarahastaan vapaana, jää lomarahasta maksettavaksi ottamatta jääviä päiviä vastaava osuus rahana, myös desimaalien osuus.

Esimerkki 1

Lääkärillä on KVTES:n vuosilomaluvun 5 §:n 2 momentin 1 kohdan taulukon mukainen lomaoikeus 12 kuukaudelta. Hänen lomaoikeutensa on 38 vuosilomapäivää, josta 50 % on 19 lomarahavapaapäivää (38 x 0,5). Jos viranhaltija pitää kaikki lomarahansa vapaana, hän voi pitää 19 täyttä lomarahavapaapäivää. Lomarahaa ei jää maksettavaksi.

Jos viranhaltijalle vahvistetaan tällaisessatilanteessa 12 täyttä lomarahavapaapäivää, tältä ajalta maksetaan KVTES:n II luvun 5 §:n mukainen varsinainen palkka ja loppuosa lomarahasta (7 lomarahavapaapäivää vastaava osa) maksetaan rahana.

Esimerkki 2

Lääkärillä on KVTES:n vuosilomaluvun 5 §:n 2 momentin 1 kohdan taulukon mukainen lomaoikeus 11 kuukaudelta. Hänen lomaoikeutensa on 33 vuosilomapäivää, josta 50 % on 16,5 lomarahavapaapäivää (33 x 0,5). Jos viranhaltija pitää kaikki lomarahansa vapaana, hän voi pitää 16 täyttä lomarahavapaapäivää. Lomarahaa ei jää maksettavaksi.

Jos viranhaltijalle vahvistetaan tällaisessa tilanteessa 10 täyttä lomarahavapaapäivää, tältä ajalta maksetaan KVTES:n II luvun 5 §:n mukainen varsinainen palkka ja loppuosa lomarahasta (6,5 lomarahavapaapäivää vastaava osa) maksetaan rahana.


Vastaus on julkaistu 20.3.2017, ja se on asiatarkistettu ja päivitetty 1.2.2021.

UKK
LS

Maksetaanko vapaaksi vaihdetun lomarahavapaan yli jäävät desimaalit lomarahana?

Jos koko lomaraha vaihdetaan vapaaksi, ei maksettavaksi jää yhtään lomarahaa. Desimaaleja ei siis makseta. Jos lääkäri ottaa vain osan lomarahastaan vapaana, jää lomarahasta maksettavaksi vapaaksi ottamatta jääviä päiviä vastaava osuus rahana, myös desimaalien osuus.


Vastaus on julkaistu 20.3.2017, ja se on asiatarkistettu 1.2.2021.

UKK
LS

Pyöristetäänkö desimaalit normaalien pyöristyssääntöjen mukaan vaihdettaessa lomarahat vapaaksi?

Lomarahavapaapäivien määrä on aina kokonaisluku eikä desimaaleja huomioida.

Jos lääkärillä on esimerkiksi 6 täyttä lomanmääräytymiskuukautta ja hänen vuosilomaoikeutensa määräytyy KVTES:n vuosilomaluvun 5 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan, on vuosilomaoikeus 15 vuosilomapäivää, josta 50 % on 7,5 lomarahavapaapäivää. Lomarahapäivien lukumäärä on 7.


Vastaus on julkaistu 20.3.2017 ja se on asiatarkistettu ja päivitetty 1.2.2021.

UKK
LS

Miten lääkärin lomarahavapaapäivien määrä lasketaan?

Lomarahavapaapäivien lukumäärä on 50 % KVTES:n vuosilomaluvun 5 §:n 2 momentissa määrätyistä ansaittujen vuosilomapäivien lukumäärästä.

Jos lääkärillä on esimerkiksi 5 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaisesti 10 vuoden perusteella oikeus saada 30 vuosilomapäivää 12 täydeltä lomanmääräytymisvuodelta, lasketaan lomarahavapaapäivien määrä tästä vuosilomaoikeudesta. 50 % on tällöin 15 lomarahavapaapäivää.


Vastaus on julkaistu 20.3.2017, ja se on asiatarkistettu ja päivitetty 1.2.2021.

UKK
LS

Miten lasketaan terveyskeskuksen ja sairaalan lääkärin ja hammaslääkärin lomaraha?

Lomaraha lasketaan lääkärisopimuksen II luvun 5 §:n 2 momentin perusteella samalla tavalla korotetusta varsinaisesta palkasta kuin vuosiloma-ajan palkka ja vuosilomakorvaus.

Esimerkki

Terveyskeskuslääkärin palvelussuhde päättyy 31.10.2021. Ajalta 1.4.–31.10.2021 varsinainen palkka on 40 350 € ja samalta ajalta ansaitut toimenpide- ja käyntipalkkiot ja sekä lausunto- ja todistuspalkkiot ovat 14 526 €.

Korotusprosentti = 14 526 € x 100 % / 40 350 € = 36 %

Lomarahaprosentti on 5 %. Edellisen lomanmääräytymisvuoden lomien lomaraha on jo maksettu heinäkuussa. Ajalla 1.4.–31.10.2021 on 7 täyttä lomanmääräytymiskuukautta. Varsinainen kuukausipalkka on palvelussuhteen päättyessä
5 764,28 €/kk.

Lomaraha: ((7 x 5 %) x 5 764,28 €) x 136 % = 2 743,79 €


Vastaus on julkaistu 20.3.2017, ja se on asiatarkistettu ja päivitetty 1.2.2021.

UKK
LS

Miten lasketaan terveyskeskuksen ja sairaalan lääkärin ja hammaslääkärin lomakorvaus?

Lomakorvaus lasketaan lääkärisopimuksen II luvun 5 §:n 1 momentin mukaisesta palkasta.

Vuosiloman ajalta maksettavaa varsinaista palkkaa korotetaan sillä prosenttiluvulla, joka saadaan laskemalla, kuinka monta prosenttia edellisenä lomanmääräytymisvuonna säännölliseltä työajalta maksetut lääkärisopimuksen mukaiset toimenpide- ja käyntipalkkiot sekä todistus- ja lausuntopalkkiot ovat samalta ajalta maksetusta varsinaisesta palkasta.

Palvelussuhteen päättyessä maksettava lomakorvaus lasketaan käyttäen sen lomanmääräytymisvuoden aikana maksettuja palkkioita ja varsinaista palkkaa, jona palvelussuhde päättyy. Näin menetellään silloin, kun palvelussuhde alkaa ja päättyy saman lomanmääräytymisvuoden aikana.

Esimerkki

Terveyskeskuslääkärin palvelussuhde päättyy 31.10.2021. Ajalta 1.4.–31.10.2021 varsinainen palkka on 40 350 € ja samalta ajalta ansaitut toimenpide- ja käyntipalkkiot sekä lausunto- ja todistuspalkkiot ovat 14 526 €.

Korotusprosentti = 14 526 € x 100 % / 40 350 € = 36 %

Korvattavia vuosilomapäiviä on edelliseltä lomanmääräytymisvuodelta 8 ja kuluvalta 18, yhteensä 26 päivää.

Varsinainen kuukausipalkka palvelussuhteen päättyessä on 5 764,28 €/kk.

Lomakorvaus: ((5 764,28 € / 20,83) x 26) x 136 % = 9 785,16 €


Vastaus on julkaistu 20.3.2017, ja se on asiatarkistettu ja päivitetty 1.2.2021.

UKK
LS

Miten lasketaan terveyskeskuksen ja sairaalan lääkärin ja hammaslääkärin palkka säästövapaan ajalta?

Säästövapaan ajalta maksettavaa palkkaa korotetaan samalla tavalla kuin vuosiloma-ajan palkkaa.


Vastaus on julkaistu 20.3.2017, ja se on asiatarkistettu 1.2.2021.

UKK
LS

Mitä tarkoitetaan lääkärisopimuksen II luvun 3 §:ssä palkallisella virkavapaalla?

Palkallisia virkavapaita ovat kaikki KVTES:n V luvussa mainitut virkavapaat, joiden ajalta maksetaan palkkaetuja.

Näitä ovat muun muassa palkallinen sairausloma, palkallinen äitiys- ja isyysvapaa, palkallinen työtapaturmaloma ja eräät virka- ja työvapaat kuten työpäiväksi sattuvat 50- ja 60-vuotispäivät, oma vihkiäispäivä tai lähiomaisen hautajaispäivä (ks. tarkemmin KVTES V 11 §).

Lisäksi työnantaja on voinut myöntää palkkaetuja harkinnanvaraisen virkavapaan ajalta. Tällainen virkavapaa voi olla muun muassa virkavapaa koulutukseen osallistumista varten.


Vastaus on julkaistu 20.3.2017, ja se on asiatarkistettu ja päivitetty 1.2.2021.

UKK
LS

Miten lasketaan paikallinen järjestelyerä?

Paikallinen järjestelyerä lasketaan järjestelyerän piiriin kuuluvien palkkasummasta käyttäen mahdollisimman tavanomaista kuukautta. Palkkasummaan lasketaan mukaan kaikki sopimuksen piiriin kuuluville maksetut palkat lukuun ottamatta sellaisia poikkeuksellisia palkkaeriä kuten lomarahoja ja tulospalkkioita. Käytetään "normaalia" kuukautta, joka ei sisällä palkankorotuksia, em. poikkeuksellisia palkkaeriä, kertakorvauksia eikä lomautuksia.

Palkkasummassa on näin ollen mukana mm. kaikki palkat, euromääräiset lisät, työaikakorvaukset, päivystyskorvaukset, toimenpide- ja käyntipalkkiot. Kun järjestelyerää käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korottamiseen, tehtäväkohtaisten palkkojen korotusten lisäksi on otettava lopullista kustannusvaikutusta laskettaessa huomioon mm. henkilökohtaisen lisän ja työaikakorvausten korottuminen ja se, että kustannusvaikutus on yhteensä ko. prosenttia palkkasummasta eli ettei se alitu tai ylity.

Mukaan otetaan todella maksetut palkat eli jos joku virka on ollut täyttämättä tai viranhaltija ollut palkattomalla virkavapaalla, ne eivät ole mukana palkkasummassa. Mukaan otetaan hinnoittelemattomat virat. Mukaan otetaan mm. sijaiset ja osa-aikaiset, jollei paikallisesti haluta noudattaa jotakin muuta vakiintunutta käytäntöä.

Jos keikkalääkärit ovat olleet virka-/työsuhteessa, heille maksetut palkat/palkkiot ovat mukana palkkasummassa ja ne otetaan mukaan.

Jos palvelujen järjestämisessä käytetään ostopalveluja, eivät nämä kustannukset ole mukana järjestelyerän laskemisessa (eivät ole palkkasummaa eivätkä palkkoja).

UKK

Opettajat ovat olleet kesäajalla pitämässä pääsykokeita ja haastattelemassa opiskelijaksi pyrkiviä. Katsotaanko tämä opettamiseksi? Millä edellytyksellä työtunnista maksetaan lomaopetuslisä?

Ilta-, viikonloppu- ja lomaopetuslisää maksetaan vain luokkaopetuksesta. Kyseinen kesällä tapahtuva pääsykokeiden pitäminen ja haastattelut eivät ole opetusta, joten niistä ei makseta OVTES:n C osion 11 §:n mukaista lisää.

Jos kyseinen tehtävä kuuluu opettajan virkatehtäviin, ei siitä makseta erillistä korvausta vaan se sisältyy normaaliin kuukausipalkkaan.

UKK
OVTES

Kuinka monta kuukautta vuosisidonnaiseen lisää oikeuttavaa palvelusaikaa opettajalle kertyy, kun hän on ollut määräaikaisessa päätoimisessa virkasuhteessa kunnassa 14.8.–31.12.2011 ja 1.1.–2.6.2012?

Opettajalla on ollut kaksi peräkkäistä yhdenjaksoista päätoimista virkasuhdetta samaan työnantajaan. Vuosisidonnaista lisää laskettaessa tämä aika otetaan huomioon yhtenäisenä jaksona. Teknisesti laskenta tehdään 14.8.–13.9. + 14.9.–13.10. jne. Opettajalle kertyy 9 kuukautta vuosisidonnaiseen lisään oikeuttavaa palvelusaikaa.

UKK
OVTES

Lukion lehtorin virka on haettavana määräaikaisesti. Yksi hakijoista on kelpoinen virkaan ja työkokemuksen perusteella kokenein. Hän odottaa lasta ja on äitiysvapaalla tiettyyn ajankohtaan saakka. Hän ei voi hoitaa määräaikaista virkatehtävää kuin 1,5 kuukautta. Onko hänet valittava hoitamaan virkaa?

Ansioituneinta henkilöä ei voida syrjäyttää raskauden perusteella, vaikka hän ehtisi hoitaa avoinna olevasta määräaikaisesta palvelussuhteesta vain osan. Toisaalta kenelläkään ei ole subjektiivista oikeutta tulla valituksi.

Työnantaja valitsee virkaa hakeneista kokonaisarvioin perusteella soveltuvimman. Kelpoisuusvaatimukset täyttävän hakijan syrjäyttämiselle tulisi olla perusteltu syy. Jos kelpoisuusvaatimukset täyttävää äitiysvapaalle jäävää ei valita, tulee tästä helposti syrjintä olettama, joka työnantajan tulisi pystyä kumoamaan eli osoittamaan valinnalle muun hyväksyttävä syy.