Usein kysyttyä

Olemme koonneet tälle sivulle usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen kuntatyönantajien tueksi.

UKK
KVTES

Voidaanko työntekijän työaikamuotoa esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla muuttaa koronatilanteen takia?

Koronavirusepidemia ei tuo muutosta työnantajan oikeuksiin muuttaa työaikamuotoa.

 

 

UKK
KVTES

Muuttuuko arkipyhälyhennyksen pituus KVTES 2017:ssä?

Arkipyhän osalta muutoksia tulee vain arkipyhälyhennyksen pituuteen.

1.2.2017 alkaen arkipyhälyhennys lasketaan pidentyneestä työajasta.

Työaikamuoto KVTES 2014–2016 
arkipyhälyhennys 
KVTES 2017 
arkipyhälyhennys
Yleistyöaika​ 7 t 39 min 7 t 45 min
​Toimistotyöaika ​7 t 15 min   7 t 21 min 
​Jaksotyöaika ​7 t 39 min   ​7 t 45 min 
​Eräiden asiantuntijoiden työaika (entinen 37 t työaika) ​7 t 24 min  7 t 30 min

Osa-aikaisen työntekijän arkipyhälyhennys on samassa suhteessa lyhyempi kuin säännöllinen osa-aikatyö on täyttä säännöllistä työaikaa lyhyempi.

UKK
KVTES

Miten voidaan suunnitella säännöllinen työaika ympärivuorokautisessa toiminnassa jaksotyössä, kun kolmella peräkkäisellä viikolla on yhteensä 4 säännöllistä työaikaa lyhentävää arkipyhää eli jouluaatto, joulupäivä, uudenvuoden päivä ja loppiainen?

Jaksotyössä säännöllinen täysi työaika on

  • 2 viikon pituisena työaikajaksona enintään 77,5 tuntia
  • 3 viikon pituisena työaikajaksona enintään 116,25 tuntia
  • 4 viikon pituisena työaikajaksona enintään 155 tuntia.

Jokainen työaikaa lyhentävä arkipyhä vähentää säännöllistä työaikaa 7,75 tuntia.

1.6.2015 lukien ns. kaksois- tai kolmoisjaksoja ei ole voinut käyttää, vaan jokainen työaikajakso on yhtenäinen kokonaisuus. Neljän viikon työaikajakson käyttäminen voi olla tarpeen, kun kolmelle peräkkäiselle viikolle sattuu useita arkipyhiä.

Jos KVTES:ssa sovituista työaikajärjestelyistä on tarve poiketa, asiasta tulee sopia paikallisesti. Kuuden viikon mittaisen työaikajakson käyttäminen edellyttää paikallista sopimusta asiasta. Sopimus tulee tehdä työnantajan ja luottamusmiehen taikka työnantajan ja asianomaisen sopijajärjestön kanssa. Enintään neljän työntekijän työaikajärjestelyä koskeva sopimus voidaan tehdä myös työntekijöiden itsensä kanssa. Tällöinkin tasoittumisjärjestelmän käyttöön ottamisesta tulee varata luottamusmiehelle tilaisuus esittää mielipiteensä asiasta.

KVTES:lla on sovittu 2, 3 ja 4 viikon työaikajaksojen ylityökorvauksista. Mikäli sovitaan paikallisesti tätä pitemmästä tasoittumisjaksosta, on syytä sopia paikallisesti myös ylityökorvauksista.

Jos työaikajaksolla on 4 arkipyhää, 3 viikon työaikajakson säännöllinen työaika on 85,25 tuntia ja 4 viikon työaikajakson säännöllinen työaika on 124 tuntia.

Esimerkkejä 3 ja 4 viikon pituisesta työaikajaksosta, joille sattuu 4 arkipyhää

Käytettävän tasoittumisjakson pituus vaikuttaa työvoiman tarpeeseen.

3 viikon työaikajakso

Toimintaa on 3 viikkoa x 7 päivää x 24 tuntia = 504 tuntia
Työntekijän säännöllinen työaika on 116,25 - (4 x 7,75) = 85,25 tuntia

 504 : 85,25 = 5,9
Toiminta edellyttää vähintään noin kuuden työntekijän työpanosta

4 viikon työaikajakso

Toimintaa on 4 x 7 x 24 = 672 tuntia
Työntekijän säännöllinen työaika on 155 - (4 x 7,75) = 124 tuntia

672 : 124 = 5,4
Toiminta edellyttää vähintään 5,4 työntekijän työpanosta

UKK
KVTES

Kuinka paljon täyttä työaikaa tekevän säännöllinen työaika pitenee 1.2.2017?

KVTES:n työaikaluvun yleistyöajan, toimistotyöajan sekä 37 tunnin työajan säännöllinen työaika pitenee 30 minuuttia viikossa. Jaksotyöajan säännöllinen työaika pitenee 1 tunnilla kahden viikon jaksossa, 1 tunnilla 30 minuutilla kolmen viikon jaksossa ja 2 tunnilla neljän viikon jaksossa.  

 

Työaikamuoto KVTES 2014–2016 säännöllinen työaika KVTES 2017​ säännöllinen työaika
Yleistyöaika​ ​38 t 15 min / viikko ​38 t 45 min / viikko
​Toimistotyöaika ​36 t 15 min / viikko  ​36 t 45 min / viikko
​Jaksotyöaika ​76 t 30 min / 2 viikkoa
114 t 45 min / 3 viikkoa
153 t / 4 viikkoa 
​77 t 30 min / 2 viikkoa
116 t 15 min / 3 viikkoa
155 t / 4 viikkoa
​Eräiden asiantuntijoiden työaika (entinen 37 t työaika) ​37 t / viikko  ​ 37 t 30 min / viikko

 

 

UKK
KVTES

Muuttuvatko ylityörajat KVTES 2017:n työajan pidennyksen vuoksi?

Vuorokautiset ylityörajat eivät muutu.

Yleistyöajassa, toimistotyöajassa ja eräiden asiantuntijoiden työajassa viikoittainen ylityöraja muuttuu seuraavasti:

Työaikamuoto​
 

KVTES 2014–2016
ylityöraja 

KVTES 2017​
ylityöraja

Yleistyöaika​ ​38 t 15 min / viikko ​38 t 45 min / viikko
​Toimistotyöaika ​38 t 15 min / viikko  ​38 t 45 min / viikko
​Eräiden asiantuntijoiden työaika (entinen 37 t työaika) ​38 t  15 min / viikko  38 t 45 min / viikko


Jaksotyössä jakson ylityörajat muuttuvat seuraavasti:

Työaikamuoto​
 

KVTES 2014–2016
ylityöraja 

KVTES 2017​
ylityöraja

Jaksotyöaika
 

Ylityöraja on koko jakson
enimmäistuntimäärä:

Ylityöraja on koko jakson
enimmäistuntimäärä:
  76 t 30 min / 2 viikon jakso
114 t 45 min / 3 viikon jakso
153 t / 4 viikon jakso
77 t 30 min / 2 viikkoa
116 t 15 min / 3 viikkoa
155 t / 4 viikkoa
  Ennalta suunnitellussa
keskeytyksessä poissaolopäivä lyhentää säännöllistä työaikaa (ylityörajaa) 7 t 39 min.
 

Ennalta suunnitellussa keskeytyksessä poissaolopäivä lyhentää säännöllistä työaikaa (ylityörajaa) 7 t 45 min.

UKK
KVTES

Kuinka paljon osa-aikaisen työntekijän säännöllinen työaika pitenee 1.2.2017?

Osa-aikaisen työntekijän työaika pitenee samassa suhteessa kuin kokoaikaisen työntekijän työaika. Osa-aikaisen työntekijän työaikaprosentti pysyy ennallaan. Säännöllinen työaika lasketaan työaikaprosentin perusteella uudesta täydestä työajasta.

Esimerkki:
Yleistyöajassa olevan osa-aikaisen työntekijän työsopimuksen mukainen työaika on KVTES 2014–2016 -sopimuksen voimassa ollessa ollut 52,29 % (20 tuntia) täydestä 38 tunnin 15 minuutin työajasta. Näin ollen 1.2.2017 lukien työaika on 52,29 % (20 tuntia 16 minuuttia) säännöllisestä täydestä 38 tunnin 45 minuutin työajasta.  

UKK
KVTES

Pidennetäänkö KVTES 2017:n mukaan myös sellaisen henkilön työaikaa, joka on osittaisella hoitovapaalla?

Lähtökohtana on, että kaikkien viranhaltijoiden/työntekijöiden työaika pitenee. Osittaisella hoitovapaalla olevien kanssa on kuitenkin syytä keskustella siitä, että sopimusmääräysten perusteella työaika pitenee. Jos työajan pidennys vaikuttaa hoitorahan määrään, voidaan henkilön kanssa sopia siitä, että työaika säilyy ennallaan. Tällöin palkka pienenee, koska työaikaprosentti pienenee ja palkka lasketaan uuden työaikaprosentin perusteella.

Toisin sanoen, jos henkilön työaika on määritelty aiemmin TSL:n 4 luvun 4 §:n mukaisesti 30 tunniksi viikossa, niin työntekijän pyynnöstä voidaan edelleen säilyttää aiemmin määritelty 30 tunnin työaika viikossa. Muussa tapauksessa hoitovapaalla olevan henkilön työaika pitenee samoin periaattein kuin muiden osa-aikaisten työntekijöiden työaika.

UKK
KVTES

Muuttuvatko tuntipalkan laskennassa käytettävät jakajat KVTES 2017:ssä?

KVTES:n työaikaluvun 25 §:n 1 momentin mukaisiin, tuntipalkan laskennassa käytettäviin jakajiin ei tule muutoksia. 

UKK
KVTES

Tuleeko KVTES 2017:n työajan pidennyksestä käydä yhteistoimintaneuvottelut?

Työehtosopimuksen muutoksesta johtuva työajan pidennys itsessään ei ole sellainen asia, josta tulisi neuvotella yhteistoimintalain mukaisesti. Työajan pidennyksestä ja sen vaikutuksesta esimerkiksi työvuorosuunnitteluun tulisi kuitenkin tiedottaa työpaikalla.

Sen sijaan, jos työajan pidennyksen yhteydessä suunnitellaan yhteistoimintalaissa tarkoitettuja muutoksia toimintojen järjestämiseen, tulee asiassa käydä yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut.

UKK
KVTES

Saako KVTES 2017:n työajan pidennyksestä sopia paikallisesti toisin?

Työaikamuotojen säännölliset työajat määräytyvät KVTES:n mukaan, ja työnantaja on velvollinen noudattamaan niitä. Paikallisella sopimuksella ei siis voida poiketa työehtosopimuksen mukaisesta säännöllisen työajan pituudesta. Paikallisesti ei voida sopia esimerkiksi siitä, että työajan pidennystä ei oteta käyttöön tai että säännöllisen työajan pituus täydessä työajassa on lyhempi tai pidempi kuin KVTES:n mukainen täysi työaika.

Muuttuneet työaikamääräykset astuvat voimaan 1.2.2017.

UKK
KVTES

Milloin KVTES 2017:n työajan muutos tulee voimaan?

Työaikojen pidennystä koskevat sopimusmääräykset tulevat voimaan 1.2.2017. Säännöllisen työajan pidennys tulee käyttöön 1.2.2017 tai lähinnä sen jälkeen alkavan täyden viikon tai työaikajakson alusta lukien.

Esimerkki

Työntekijällä (yleistyöaika) on käytössä kolmen viikon työaikajakso. Työaikajaksolla 16.1–5.2.2017 noudatetaan keskimäärin 38 tunnin 15 minuutin työaikaa. Työaika on 6.2.2017 alkavasta työaikajaksosta eteenpäin keskimäärin 38 tuntia 45 minuuttia viikossa.

Uuden viranhaltijan/työntekijän kohdalla muutos tulee voimaan samanaikaisesti muiden kanssa, mikäli hän työskentelee samassa työaikajaksossa kuin muut. Muussa tapauksessa työajan muutos tulee hänen kohdallaan voimaan jo 1.2.2017 lukien.

Liukuvassa työajassa muutos tulee voimaan 1.2.2017 lukien.

 

UKK
KVTES

Pidennetäänkö säännöllistä työaikaa KVTES 2017:n mukaan silloin, kun työntekijän työsopimukseen on kirjattu tietty työaika?

Työaika pitenee riippumatta siitä, millä tavoin työaika on työsopimukseen tai viranhoitomääräykseen kirjattu. Palvelussuhteeseen sovelletaan kunnallista virka- ja työehtosopimusta, jonka mukaisesti määräytyy muun muassa säännöllinen työaika ja palkka.

UKK
KVTES

Muuttuuko palkka työajan pidentyessä KVTES 2017:ssä?

Kilpailukykysopimuksessa sovittiin työajan pidentämisestä ansiotasoa muuttamatta. Palkka ei muutu.

UKK
KVTES

Voidaanko KVTES 2017:n työajan pidennys toteuttaa kokonaisena työpäivänä?

Jos työnantajalla on käytössään työaikajaksot, työajan tulee tasoittua keskimääräiseen säännölliseen työaikaan saman työaikajakson aikana. Säännöllistä työaikaa ei voi siirtää seuraavalle työaikajaksolle teetettäväksi eli työaikaa ei voi ns. kerätä. Jotta työajan pidentymisestä saataisiin kertymään työaikaa kokonaisen työpäivän verran, vaatii se yleensä (työajan pituudesta riippuen) pitkää tasoittumisjaksoa.

Jos poikkeava työaikajärjestely, kuten KVTES:n sopimusmääräyksiä koskeva pidempi työaikajakso koskee vähintään viittä viranhaltijaa/työntekijää, asiasta on sovittava asianomaisen luottamusmiehen tai paikallisesti asianomaisen sopijajärjestön kanssa. Tällöinkin säännöllisen työajan pituuden tulee tasoittua KVTES:n mukaisesti keskimäärin vuoden aikana (KVTES Luku III 3 §).

UKK
KVTES

Miten KVTES 2017:n työajan pidennys tulee suunnitella työvuoroluetteloon?

Viikkotyöajan pidentyminen 30 minuutilla tulee pääsäätöisesti suunnitella työvuoroluetteloon tehtäväksi yhtenä päivänä.

Työnantaja voi suunnitella työvuorot käyttäen KVTES:n työaikaluvun mukaisia tasoittumisjaksoja taikka sopimalla työaikaluvun 3 §:n mukaisella sopimuksella tavanomaista pidemmästä tasoittumisjaksosta.

Jos työnantajalla on käytössään työaikajaksot, työajan tulee tasoittua keskimääräiseen säännölliseen työaikaan työaikajakson aikana. Tällöin työajan pidentymisestä kertynyt työaika voidaan suunnitella työvuoroluetteloon siten, että yhtenä päivänä tai joinakin päivinä tehdään tavanomaista pidempi työvuoro. Työnantajan tulee jatkossakin ottaa työvuoroluettelon suunnittelussa huomioon muun muassa vuorokautista ylityörajaa ja vuorokausilepoa koskevat määräykset.

Esimerkki 1:
1 viikon tasoittumisjakso, jossa tavanomaisen työvuoron pituus on 7 t 39 min. Työajan pidentyminen (30 min / viikko) antaa mahdollisuuden suunnitella yhtenä päivänä 8 t 9 min työvuoron.

Esimerkki 2:
3 viikon työaikajakso, jossa tavanomaisen työvuoron pituus on 7 t 39 min. Työajan pidentyminen (30 min / viikko) antaa mahdollisuuden suunnitella esimerkiksi kahtena päivänä 8 t 24 minuutin pituiset työvuorot.