På svenska
UKK
KVTES

Voiko työntekijä olla lomautuksen aikana vuosilomalla?

Työnantajalla on oikeus ilman työntekijän ja/tai viranhaltijan suostumusta keskeyttää lomautus siksi, että vuosiloma määrätään työehtosopimuksen mukaisesti annettavaksi. Vuosiloma on annettava mahdollisen lomautuksenkin aikana työehtosopimuksen mukaisesti lomakaudella KVTES:n IV luvun säännöksiä noudattaen.

Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle vuosiloman ajankohdasta, mikäli mahdollista vähintään kuukautta ennen vuosiloman tai sen osan alkamista. Jos tämä ei ole mahdollista, vuosiloman ajankohdasta on ilmoitettava viimeistään 2 viikkoa ennen vuosiloman tai sen osan alkamista.

KT katsoo, että työnantaja ja työntekijä voivat myös sopia lomautuksen keskeyttämisestä vuosiloman vuoksi.

Tyoikeus-kirja s. 817 (Koskinen, Seppo, Martti Kairinen, Kimmo Nieminen, Vesa Ullakonoja, ja Mika Valkonen. Työoikeus. 5., uudistettu painos. Helsinki: Alma Talent, 2018):

”Vuosilomalaissa ei ole erityisiä säännöksiä vuosiloman antamisesta silloin, kun työntekijä on lomautettuna, joten vuosiloma annetaan työntekijälle lomautuksesta huolimatta vuosilomalain yleisten säännösten ja periaatteiden mukaisesti. Jos ei toisin sovita, kesäloma annetaan lomakautena ja talviloma ennen seuraavan lomakauden alkamista.”

Myöskään KVTES:ssa ei ole erityisiä säännöksiä vuosiloman antamisesta lomautuksen aikana, joten estettä vuosilomasta sopimiselle ei KT:n tulkinnan mukaan ole.

Tapauksessa KKO 1999:45 oli sovittu vuosiloman ajankohdasta:

"Työnantaja oli työn vähyyden perusteella lomauttanut työntekijän toistaiseksi. Kesken lomautuksen työntekijä oli ollut kuukauden vuosilomalla, jolta ajalta työnantaja oli maksanut vuosilomapalkan. Vuosiloma ei keskeyttänyt lomauttamisen yhdenjaksoisuutta eikä työsopimuslain 42 §:n 3 momentissa tarkoitetun 200 kalenteripäivän laskemista."

Myös irtisanomisajalle voidaan sopia vuosilomaa.

Työoikeus-kirja s. 542 (Koskinen, Seppo, Martti Kairinen, Kimmo Nieminen, Vesa Ullakonoja, ja Mika Valkonen. Työoikeus. 5., uudistettu painos. Helsinki: Alma Talent, 2018):

”Vuosiloma saadaan sijoittaa myös työntekijän irtisanomisajalle, mikäli vuosilomalain mukaiset loman määräytymisedellytykset täyttyvät taikka työnantaja ja työntekijä sopivat asiasta.”

Työntekijä ja/tai viranhaltija palaa lomautetuksi, jos lomautus jatkuu vuosiloman jälkeen.

Työnantajan on kohdeltava henkilöstöään yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti myös lomautusajalle kohdistuvien lomien määräämisen ja antamisen suhteen.

Vuosiloman ajalta maksetaan vuosilomapalkka. Työntekijä ja/tai viranhaltija voi selvittää kesken lomautuksen pidettävän vuosiloman vaikutuksen työttömyysturvaansa Kelasta tai työttömyyskassasta.