På svenska
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  TTES 2022–2025, voimassa 1.5.2022 lukien

  Liite 6 Lomapalkkavapaa

  1 § Vuosilomapalkan vaihtaminen vapaa-ajaksi 31.8.2020 lukien

  1 mom.

  Työnantaja ja työntekijä voivat sopia kirjallisesti ennen kunkin lomavuoden loman antamista, että työntekijälle annetaan 55 §:ssä tarkoitetun lomapalkan korotusosa tai osa korotusosasta vastaavana vapaa-aikana. 

  2 mom.

  Lomapalkkavapaapäivien määrä on enintään puolet (50 %) 50 §:n mukaan ansaittujen vuosilomalomapäivien lukumäärästä. Mikäli vain osa lomapalkan korotusosasta annetaan vapaana, lomapalkkakerroin alenee pidettävien lomapalkkavapaapäivien suhteessa. 


  Esimerkki

  Vapaapäivien määrä ja vaikutus 38 vuosilomapäivän vuosilomapalkkakertoimeen: 

  Vapaapäivien lukumäärä

  Lomapalkkakerroin

  19

  1,000

  18

  1,026

  17

  1,053

  16

  1,079

  15

  1,105

  14

  1,132

  13

  1,158

  12

  1,184

  11

  1,211

  10

  1,237

  9

  1,263

  8

  1,289

  7

  1,316

  6

  1,342

  5

  1,368

  4

  1,395

  3

  1,421

  2

  1,447

  1

  1,474

  0

  1,500

  (38,25 x 7 viikkoa) + (3 päivää x 7,65) = 290,7 tuntia lomapalkkaa. 

  Jos KTA on 15 euroa, 1,5 x 15 € x 290,7 = 6 540,75 € 

  Jos lomapalkkavapaata on 10 päivää (76,5 tuntia), lomapalkka ja vapaan ajalta maksettava palkka on (1,237 x 15 € x 290,7) + (76,5 x 15 €) = 6 541,43 €.

  Jos lomapalkkavapaata on 7 päivää (53,55 tuntia), lomapalkka ja vapaan ajalta maksettava palkka on (1,316 x 15 € x 290,7) + (53,55 x 15 €) = 6 541,67 €.

  Jos vuosilomaa on ansaittu esimerkiksi 24 päivää, vapaapäiviä on enintään 12, jolloin jokainen lomapalkkavapaapäivä alentaa lomapalkkakerrointa 0,042 (0,5/12) osuudella. .


  3 mom.  

  Lomapalkkavapaa on 49 §:ssä tarkoitettua työssäolon veroista aikaa. 

  2 § Lomapalkkavapaiden antaminen 

  Vapaa annetaan työnantajan ja työntekijän sopimana ajankohtana, kuitenkin viimeistään lomavuotta seuraavan lomakauden alkuun mennessä. 


  Soveltamisohje

  Lomapalkkavapaat kuluvat kuten vuosilomapäivät 51 §:n mukaan. 


  3 § Vapaan ajalta maksettava palkka ja vapaan siirtyminen 

  1 mom.  

  Lomapalkkavapaalta maksettava palkka lasketaan 35 §:n 1 momentin keskituntiansion mukaan ja maksetaan tunneilta, jotka ilman lomapalkkavapaata olisivat olleet työntekijän työvuoroluettelon mukaista säännöllistä työaikaa. 

  2 mom.  

  Työntekijän oikeus siirtää vapaa työkyvyttömyyden perusteella määräytyy 54 §:n mukaan. 

  4 § Korvaus pitämättömiltä vapaapäiviltä 

  1 mom.  

  Työntekijällä on oikeus saada palvelussuhteen päättyessä korvaus pitämättömiltä vapaapäiviltä. Korvaus maksetaan myös, mikäli vapaata ei ole annettu 2 §:ssä määrätyssä ajassa. 

  2 mom. 

  Korvauksen määrä on pidetyiltä lomapäiviltä maksetun ja sen lomapalkan erotus, joka olisi tullut maksaa, mikäli olisi sovittu se päivien määrä vapaaksi, mikä on pidetty.  


  Esimerkki 

  Sovittu pidettäväksi 38 vuosilomapäivän lomasta 19 päivää lomapalkkavapaana, josta on pidetty 10. 

  Vuosilomapalkkaa on maksettu korottamattomana 15 € x 38 x 7,65 = 4 360,50 €.  Olisi pitänyt maksaa 10 vapaapäivän kertoimella 1,237 x 15 € x 38 x 7,65 = 5 393,93 €.  Korvauksena maksetaan näiden erotuksena 1 033,43 €