På svenska
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Työvapaat ja työntekijäin erinäiset etuudet

  Muut työvapaat ja etuudet

  66 § Opintovapaa

  1 mom. Opintovapaaoikeus

  Työntekijälle, jonka työaika on keskimäärin vähintään 19 tuntia viikossa ja jonka päätoiminen palvelussuhde samaan kuntaan tai kuntayhtymään on yhdessä tai useammassa jaksossa kestänyt vähintään vuoden, on oikeus saada työvapaata (opintovapaata) koulutusta ja opiskelua varten 5 vuoden aikana yhteensä enintään 2 vuotta siten kuin opintovapaalaissa ja opintovapaa-asetuksessa on säädetty, jollei tästä työehtosopimuksesta muuta johdu.


  Soveltamisohje

  Opintovapaalakia ei sovelleta pääsopijajärjestöjen kanssa tehdyssä työ- ja virkaehtosopimuksessa ammattiyhdistyskoulutuksesta tarkoitettuun koulutukseen.


  2 mom. Opintovapaan keskeytys

  Milloin sairaudesta, synnytyksestä tai tapaturmasta aiheutuva 1 momentissa tarkoitetun työntekijän työkyvyttömyys alkaa opintovapaan aikana ja jatkuu yhtäjaksoisena yli 7 päivää, keskeytyy opintovapaa työkyvyttömyyden ajaksi, jos työntekijä ilman aiheetonta viivytystä tätä pyytää.

  Synnytyksen aiheuttaman työkyvyttömyyden johdosta tapahtuneen opintovapaan keskeytyksen katsotaan päättyvän 6 viikon kuluttua synnytyksestä, ellei lääkärintodistuksesta ilmene, että työkyvyttömyysaika jatkuu tämän ajan yli tai päättyy aikaisemmin.

  67 § Palkalliset poissaolopäivät

  Työntekijän työpäiviksi sattuvat 50- ja 60-vuotispäivä, oma vihkiäispäivä, parisuhteen rekisteröimispäivä, aviopuolison, rekisteröidyn parisuhteen osapuolen, vanhemman, lapsen, veljen ja sisaren hautajaispäivä (siunauspäivä) sekä asevelvollisuuslain mukainen kutsuntapäivä ovat palkallisia vapaapäiviä, mikäli työntekijä ilmoittaa ennakolta asiasta asianomaiselle työnjohdolle.

  68 § Kertausharjoituspalkka

  Reservin kertausharjoituksiin tai pelastuslain nojalla väestönsuojelukoulutukseen määrätylle työntekijälle suoritetaan kertausharjoitusten tai väestönsuojelukoulutuksen ajalta palkka vähennettynä asianomaisella reserviläispalkan tai sitä vastaavan korvauksen määrällä.


  Soveltamisohje

  Työntekijän osallistuessa reservin kertausharjoituksiin (tai väestönsuojelukoulutukseen) vähennetään reserviläisajan palkasta koko reserviläispalkka siitä huolimatta, että reserviläispalkka maksetaan kaikilta kalenteripäiviltä ja reserviläisajan palkka vain kertausharjoitusaikaan sisältyviltä työtuntijärjestelmän mukaisilta työpäiviltä.


  69 § Terveydenhoidolliset tutkimukset

  1 mom.

  Kun työntekijä osallistuu työnantajan määräämiin terveydenhoidollisiin tutkimuksiin, jatkotutkimuksiin tai tarkastuksiin, järjestetään niitä varten palkallinen vapautus työstä ja niihin kulunut aika lasketaan työajaksi silloinkin, kun se tapahtuu työntekijän vapaa-aikana. Työn edellyttämät lakimääräiset sekä ohje- ja johtosäännössä määrätyt tarkastukset rinnastetaan edellä mainittuihin työnantajan määräämiin tarkastuksiin.

  2 mom.

  Jos työntekijä joutuu todellisen tarpeen niin vaatiessa lääkärin määräämiin tutkimuksiin työaikanaan, järjestetään niitä varten palkallinen vapautus työstä. Vastaavanlainen vapautus työstä järjestetään sellaisen lääkärintarkastuksen ajaksi, joka on välttämätön sairausvakuutuslain mukaisen äitiysrahan saamiseksi. Samoin järjestetään vapautus työstä synnytystä edeltäviä lääketieteellisiä tutkimuksia varten, mikäli nämä tutkimukset on suoritettava työaikana.

  3 mom.

  Jos työntekijä joutuu matkustamaan varsinaisena työaikanaan edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuihin tutkimuksiin ja tarkastuksiin, tältä ajalta maksetaan hänelle palkka.


  Soveltamisohje

  Työnantajan määräämät tutkimuksissa ja tarkastuksissa käynnit

  Työnantajan määräämiin tutkimuksiin, tarkastuksiin ja jatkotutkimuksiin osallistuville luetaan työajaksi ainoastaan se aika, joka on kulunut itse tutkimukseen tai tarkastukseen. Tutkimukseen tai tarkastukseen matkustamiseen kulunutta aikaa ei lueta työajaksi. Jos työntekijä on olosuhteiden vuoksi (esim. toimipaikan etäisyys paikasta, jossa tutkimus voidaan suorittaa tai työajan ja vastaanottoajan päällekkäisyys) joutunut käyttämään varsinaista työaikaansa matkustamiseen, hänelle kuitenkin maksetaan tältä ajalta palkka. Siltä osin kuin tutkimukseen tai tarkastukseen matkustaminen on tapahtunut työntekijän vapaa-aikana, matkustusajalta ei makseta palkkaa.


  Esimerkki

  Työntekijä, jonka varsinainen työaika päättyy kello 16, on joutunut matkustamaan jo kello 14 ehtiäkseen tutkimusta varten vastaanotolle kello 16. Hänen työajakseen luetaan itse tutkimukseen käytetty aika (15 min), mutta ei työntekijän vapaa-aikana paluumatkaan kello 16.15–17.30 käytettyä aikaa.

  Näin ollen matkustamiseen käytetty aika ei voi muodostua ylityöksi. Jos työntekijällä olisi oikeus työnantajan määräämän tutkimuksen tai tarkastuksen vuoksi ylityökorvaukseen, työntekijän tulee tarvittaessa esittää tutkimuksen tai tarkastuksen suorittaneen henkilön tai laitoksen antama todistus tutkimukseen tai tarkastukseen kuluneesta ajasta.

  Lääkärin määräämät tutkimuksissa käynnit

  Työntekijälle, joka joutuu todellisen tarpeen niin vaatiessa lääkärin määräämiin tutkimuksiin työaikanaan, on järjestettävä niitä varten palkallinen vapautus työstä. Esimerkkinä voidaan mainita tapaus, jossa työntekijä joutuu käymään sokeritautitutkimuksissa välttämättä tiettyinä ajankohtina työaikanaan.

  Kysymykseen tulevat sellaiset lääkärin määräämät tutkimukset, jotka perustuvat lääkärin lähetteeseen (esim. määräys erikoislääkärin-, laboratorio- tai röntgentutkimukseen). Määräys ei koske hammaslääkärin määräämiä tutkimuksia.

  Tutkimukseen, mahdolliseen odotukseen ja matkoihin kulunutta työaikaa ei teetetä takaisin, mutta työntekijälle maksetaan tältä ajalta palkka. Ylityötä ei tällaisessa tapauksessa synny.

  Jos työntekijä menee vapaa-aikanaan (työajan ulkopuolella) lääkärin määräämään tutkimukseen, tutkimukseen kulunutta aikaa ei lueta työajaksi. Sopimusmääräys ei myöskään koske lääkärissä, hammaslääkärissä ja hoidossa käyntejä eikä sellaisia tutkimuksessa käyntejä, jotka eivät perustu nimenomaiseen lääkärin määräykseen, eikä tutkimuksia, jotka on suoritettu työntekijän oma-aloitteisen lääkärissä käynnin yhteydessä. Tällaisten lääkärissä, tutkimuksessa tai hoidossa käyntien osalta työnantaja harkitsee edelleenkin kussakin tapauksessa erikseen, järjestetäänkö työntekijälle mahdollisuus käydä tutkimuksessa tai hoidossa antamalla tätä varten palkallista tai palkatonta työvapaata taikka mahdollisesti teettämällä näihin kulunut työaika takaisin.


  70 § Palkka poissaolopäiviltä

  Palkallisilta työstä vapautusajoilta maksettava palkka lasketaan 35 §:n 1 momentin keskituntiansion mukaan.


  Huomautus

  Kunnallinen työmarkkinalaitos on antanut suosituksen kunnille ja kuntayhtymälle pääsopijajärjestöjen ylimpien päättävien elinten kokouksiin osallistumiseen mahdollisesti myönnetyn työvapaan palkallisuudesta. Ks. kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen V luvun 11 § 3 momentin soveltamisohje.