Suomeksi

UKTA 2020– 2021

2020–2021

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  UKTA 2020–2021, i kraft från 1.9.2021

  Underteckningsprotokoll till det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal 2020–2021

  § 1 Avtalets giltighetstid och eventuell uppsägning av avtalet

  Detta tjänste- och arbetskollektivavtal är i kraft 1.4.2020–28.2.2022. Efter 28.2.2022 fortsätter avtalet att gälla ett år i sänder om det inte skriftligt sägs upp minst sex veckor innan avtalsperioden löper ut.

  Även om avtalet sägs upp är dess bestämmelser i kraft tills parterna gemensamt konstaterar att förhandlingarna om ett nytt avtal har slutförts eller någon avtalspart skriftligt uppger sig anse att förhandlingarna är slutförda.

  § 2 Allmänna förhöjningar

  mom. 1 Allmän förhöjning 1.8.2020

  Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.8.2020 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 0,87 procent i UKTA del B och 1,24 procent i del F. I del C är förhöjningen 0,95 procent. Det individuella tillägget enligt del A § 11 höjs med motsvarande procent. Arvodena för tilläggsuppgifter i enskilda skolor/läroanstalter och kommuner i del B § 19 höjs genom den allmänna förhöjningen liksom också tillläggen för konst- och färdighetsämnen i del B bilaga 1 § 23.

  mom. 2 Allmän förhöjning 1.4.2021

  Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.4.2021 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 0,72 procent i UKTA del B och 0,75 procent i del F. I del C är förhöjningen 0,99 procent. Det individuella tillägget enligt del A § 11 höjs med motsvarande procent. Arvodena för tilläggsuppgifter i enskilda skolor/läroanstalter och kommuner i del B § 19 höjs genom den allmänna förhöjningen liksom också tillläggen för konst- och färdighetsämnen i del B bilaga 1 § 23.

  mom. 3 Lönesättning

  De höjda grundlönerna i lönesättningen framgår av lönebilagan i UKTA.

  § 3 Lokal justeringspott

  mom. 1 Lokal justeringspott 1.4.2021

  Den lokala justeringspotten är 0,8 procent av lönesumman inom UKTA. För undervisningspersonalen vid yrkesläroanstalter i del C är den lokala justeringspotten 0,4 procent av lönesumman för personalen i respektive bilaga.

  mom. 2 Fördelning av den lokala justeringspotten

  När den lokala justeringspotten fördelas är syftet först och främst att vidareutveckla de lokala lönesystemen, rätta till lokala missförhållanden i lönerna och stödja resultatfrämjande omorganiseringar av verksamheten och uppgifterna. Samtidigt bör man se till att lönenivån för personer i lednings- och chefsställning och för andra som står utanför den uppgiftsrelaterade lönesättningen står i rätt örhållande till de underställdas löner eller till lönerna i jämförbara grupper.

  Den lokala justeringspotten används för höjning av uppgiftsrelaterade löner och/eller för betalning av individuella tillägg eller motsvarande förhöjningar.

  mom. 3 Beräkning av den lokala justeringspotten

  Den lokala justeringspotten beräknas på lönesumman under en så normal månad som möjligt för dem som omfattas av detta avtal.

  mom. 4 Användning av och förhandlingar om den lokala justeringspotten

  Den lokala arbetsgivarens och huvudavtalsorganisationernas representanter förhandlar om användningen av den lokala justeringspotten.
  Målet för förhandlingarna är att ge personalen faktiska påverkningsmöjligheter och att i mån av möjlighet uppnå samförstånd genom att höra förhandlingsparterna på lika villkor. Över förhandlingarna ska det upprättas ett protokoll där parternas ståndpunkter med eventuella motiveringar framgår.

  Om samförstånd inte kan nås, beslutar arbetsgivaren om användningen av den lokala justeringspotten för höjning av uppgiftsrelaterade löner och/eller för individuella tillägg eller motsvarande förhöjningar.

  § 4 Arbetstidsförlängningen enligt konkurrenskraftsavtalet

  mom.1

  De förlängningar av arbetstiden som avtalats med stöd av konkurrenskraftsavtalet gäller till 31.7.2020. För undervisningspersonal med helhetsarbetstid enligt punkt 2 i tillämpningsanvisningen i UKTA del A § 31 är arbetstidsförlängningen dock i kraft i enlighet med byråarbetstiden i AKTA till 30.8.2020. För lärare och studiehandledare med helhetsarbetstid vid yrkesläroanstalter i del C är årsarbetstiden oförändrad.

  I stället för de förlängningar av den ordinarie arbetstiden som avtalats med stöd av konkurrenskraftsavtalet och som nu slopas har parterna avtalat om vissa ändringar i specifika bilagor och delar. Dessa ändringar träder i kraft vid de tidpunkter som anges separat i respektive bilaga.

  § 5 Justeringspotter på central nivå

  I den grundläggande utbildningen (del B bilaga 1) har centrala justeringspotter använts bland annat till tillägg för enskilda skolor och kommuner och till att minska de årsbundna tilläggens vikt samt till lönejusteringar i vissa lönesättningar för klasslärare.

  I gymnasiet (del B bilaga 2) har centrala justeringspotter använts bland annat till att förenhetliga den undervisningsskyldighet för annat arbete än undervisningsarbete som ingår i gymnasieresursen.

  I yrkesläroanstalter (del C) har centrala justeringspotter använts till att på olika sätt samordna undervisningspersonalens anställningsvillkor.

  Inom det fria bildningsarbetet och den grundläggande konstundervisningen (del F) har bland annat vikten av de årsbundna tilläggen minskats.

  § 6 Medlemsavgifter till fackföreningar

  Arbetstagare

  Vid inkasseringen av medlemsavgifter för fackanslutna arbetstagare följs anvisningarna från 9.4.1997 (Kommunala arbetsmarknadsverkets cirkulär 11/1997).

  § 7 Fortlöpande förhandlingar

  Avtalsparterna iakttar principerna om fortlöpande förhandlingar under avtalsperioden i de kollektivavtalsfrågor som parterna tar upp.

  8 § Arbetsgrupper under avtalsperioden

  Följande arbetsgrupper tillsätts:

  Arbetsgrupp för lönesystemet

  Arbetsgruppen ska revidera sättet på vilket lönegrundsgrupperna i UKTA del B § 2 bestäms, så att det baserar sig på antalet elever inom den grundläggande utbildningen och antalet beslut om särskilt stöd. Samtidigt ska utvecklingen av del B § 3 (lönen för en rektor i grundskolan) och del B § 10 (undervisningsskyldigheten för en rektor i grundskolan) också ses över.

  Dessutom ska arbetsgruppen utvärdera UKTA:s lönesystem och dess framtida utvecklingsbehov, till exempel i fråga om anställningsvillkoren för timlärare och de förändringskrav som gymnasiets nya läroplan ställer. Arbetsgruppen ska också följa utvecklingen av lönesystemen i AKTA och bedöma vilka eventuella åtgärder den föranleder.

  För undervisningspersonalen vid yrkesläroanstalter i del C utvecklas systemet med lediga perioder i avtalet om årsarbetstid inom yrkesutbildningen.

  Arbetsgrupp för utveckling av anställningsförhållandena inom grundläggande konstundervisning och fritt bildningsarbete

  Arbetsgruppen ska utvärdera anställningsvillkoren i UKTA del F som helhet och bedöma möjligheterna att uppdatera och förenkla dem.

  § 9 Betalning av justerade löner

  De justerade lönerna, arvodena och tilläggen betalas första gången senast inom två månader och retroaktiva förhöjningar senast inom tre månader efter att justeringarna trätt i kraft. Hos stora arbetsgivare där dessa tidsfrister av uträkningstekniska skäl inte kan iakttas i fråga om arvoden och tillägg, betalas de första justerade beloppen senast inom tre månader och de retroaktiva förhöjningarna senast inom fyra månader efter ikraftträdandet.

  Helsingfors, den 27 maj 2020

  KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

  FÖRHANDLINGSORGANISATIONEN FÖR OFFENTLIGA SEKTORNS UTBILDADE FOSU RF