På svenska

OVTES 2018– 2019

2018–2019

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  OVTES 2018–2019, voimassa 1.2.2018 lukien

  Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2018–2019 allekirjoituspöytäkirja

  1 § Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen

  Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.2.2018–31.3.2020. Sopimuksen voimassaolo jatkuu 31.3.2020 jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä kirjallisesti irtisanota viimeistään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden päättymistä.

  Irtisanomisesta huolimatta tämän sopimuksen määräykset ovat voimassa, kunnes yhteisesti todetaan neuvottelujen uudesta sopimuksesta päättyneen tai joku sopijaosapuoli kirjallisesti ilmoittaa katsovansa neuvottelut päättyneiksi.

  2 § Yleiskorotukset

  1 mom. Yleiskorotus 1.5.2018 lukien

  Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.5.2018 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 1,17 prosenttia. OVTES Osio A 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 1,17 prosentilla.

  2 mom. Yleiskorotus 1.4.2019 lukien

  Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.4.2019 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 0,99 prosenttia. OVTES Osio A 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 0,99 prosentilla.

  3 mom. Palkkahinnoittelu

  Palkkahinnoittelun korotetut peruspalkat OVTES:n palkkaliitteestä.

  3 § Paikallinen järjestelyerä

  1 mom. Paikallinen järjestelyerä 1.1.2019 lukien

  Paikallinen järjestelyerä on 0,90 prosenttia kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta.

  2 mom. Paikallisen järjestelyerän kohdentaminen

  Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen. Samalla huolehditaan siitä, että johto- ja esimiesasemassa sekä muiden palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa tai verrokkiryhmien palkkaan nähden.

  3 mom. Paikallisen järjestelyerän laskeminen

  Paikallisen järjestelyerän suuruus lasketaan tämän sopimuksen piiriin kuuluvien palkkasummasta mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta.

  4 mom. Paikallisen järjestelyerän täytäntöönpano ja neuvottelumenettely

  Paikallisen työnantajan edustajat ja pääsopijajärjestöjen edustajat neuvottelevat paikallisen järjestelyerän käyttämisestä. Neuvotteluissa on tarkoitus antaa henkilöstölle tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia.

  Osapuolet neuvottelevat paikallisen järjestelyerän käytöstä tarkoituksiin, jotka on mainittu tämän allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n 3 momentissa tehtävän vaativuuden arviointiin perustuvasta tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistamisesta ja/tai henkilökohtaisiin lisiin käytettävän paikallisen järjestelyerän suuruudesta. Neuvotteluista laaditaan pöytäkirja, josta käy ilmi osapuolten näkemykset mahdollisine perusteluineen.

  Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää paikallisen järjestelyerän käytöstä tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

  4 § Keskitetysti käytetyt järjestelyerät

  1 mom.

  Peruskoulun määräyksiin (Osio B Yhteiset määräykset ja liite 1) on tehty esimiestyön järjestämistä ja resursointia helpottavia muutoksia. Muutokset tulevat voimaan 1.5.2018 ja 1.8.2018.

  2 mom. 

  Peruskoulun ja lukion (Osio B Yhteiset määräykset, Liitteet 1, 2 ja 3), Musiikkioppilaitosten (Osio F Liite 10), Lasten ja nuorten taidekoulun (Osio F Liite 11), Kansalaisopistojen (Osio F Liite 12) ja Kansanopistojen (Osio F Liite 13) opettajien palkkauksessa on vähennetty vuosisidonnaisten lisien painoarvoa poistamalla 8 vuoden vuosisidonnaisesta lisästä 1 prosenttiyksikkö. Samalla ko. liitteissä korotetaan peruspalkkoja ja tehtäväkohtaisia palkkoja 1,0 prosentilla. Ammatillisten oppilaitosten (Osio C Yhteiset määräykset, Liite 1 ja Liitteet 4–9) sekä Aikuiskoulutuskeskusten (Osio E) piirissä olevilla opettajilla korotus tehdään 0,3 prosentin tasakorotuksena peruspalkkoihin ja tehtäväkohtaisiin palkkoihin. Muutokset tulevat voimaan 1.12.2018.

  5 § Ammatillisten oppilaitosten työaikajärjestelmän yhtenäistäminen

  Osion C (Ammatilliset oppilaitokset) Yhteiset määräykset ja liitteet 4–9 sekä osio E korvataan 1.8.2020 mennessä yhtenäisellä vuosityöaikajärjestelmällä (osio C liite 1). Oppilaitos voi siirtyä vuosityöaikajärjestelmään aikaisintaan 1.8.2018. Vuosityöaikajärjestelmän käyttöönotto edellyttää esimiesten ja henkilöstön riittävää perehdyttämistä. Oppilaitoksessa sovelletaan C osion liitteiden 4–9 ja E osion palvelussuhteen ehtoja siihen asti, kun oppilaitos siirtyy vuosityöaikajärjestelmään.

  6 § Ammattiyhdistysjäsenmaksujen periminen

  Työntekijät    

   Ammattiyhdistyksiin kuuluvien työntekijöiden jäsenmaksujen perinnässä noudatetaan 9.4.1997 annettuja ohjeita (Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 11/1997).

  7 § Jatkuva neuvottelumenettely

  Sopijaosapuolet noudattavat sopimuskauden aikana jatkuvan neuvottelu-menettelyn periaatteita osapuolten esille ottamissa virka- ja työehtosopimusasioissa.

  8 § Sopimuskaudella toimivat työryhmät

  Asetetaan seuraavat työryhmät:

  1. Vuosityöaikatyöryhmä

  Työryhmän tehtävänä on selvittää erityisesti lukion työaikajärjestelmän kehittämistä vastaamaan lukiouudistuksen vaatimuksia. Työryhmä pyrkii käynnistämään työaikakokeiluja lukiokoulutuksessa ja tähän liittyen neuvottelemaan työaika- ja palkkausmääräykset myös lukion erityisopetukseen. Työryhmän tehtävänä on myös arvioida, seurata ja mahdollisesti laajentaa perusopetuksen työaikakokeiluja.

  Ammatilliset oppilaitokset siirtyvät vuosityöaikajärjestelmään 1.8.2020 mennessä. Työryhmän tehtävänä on valmistella ja uudistaa mm. yhteispäätoimisten tuntiopettajien ja muiden opetusvelvollisuusjärjestelmästä siirtyvien opettajien (osio F liite 10) työaikajärjestelmät yhteensopiviksi vuosityöaikajärjestelmän opettajien kanssa.

  Työryhmä käsittelee 31.5.2018 mennessä myös työajan jaksotuskysymyksiä, sitomattoman työajan resursointijärjestelmää sekä OVTES:n soveltamisalakysymyksiä.

  2. Palkkaperustetyöryhmä

  Työryhmän on sovittu uudistavan myös yleissivistävän koulutuksen yhteisten määräysten palkkaperusteryhmien laskemista koskevan määräyksen.

  3. Palkkausjärjestelmä- ja sairauslomamääräystyöryhmä

  Työryhmä seuraa KVTES:n ko. työryhmien työtä ja arvioi mahdolliset toimenpiteet OVTES:n kannalta.

  9 § Tarkistettujen palkkojen maksaminen

  Tarkistetut palkat, palkkiot ja lisät maksetaan ensimmäisen kerran viimeistään kahden kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tarkistuksen voimaantulosta. Niissä suurissa työnantajissa joissa laskentateknisistä syistä ei palkkioiden ja lisien osalta voida noudattaa edellä mainittuja ajankohtia, maksetaan asianomaiset ensimmäiset tarkistuserät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään neljän kuukauden kuluessa voimaantulosta.

  Helsingissä 13. helmikuuta 2018

  KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

  JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY


  Liite

  Virka- ja työehtosopimus lomanmääräytymisvuosien 2016–2017, 2017–2018 ja 2018–2019 lomarahasta

  1 §

  1 mom. 

  Tätä virka- ja työehtosopimusta sovelletaan

  • kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen,
  • kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen,
  • kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen,
  • kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen sekä
  • kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen

  soveltamisaloihin kuuluvaan henkilöstöön.

  2 mom.  

  Tätä työ- ja virkaehtosopimusta sovelletaan 2 §:ssä mainituilta lomanmääräytymisvuosilta ansaittuun lomarahaan siitä riippumatta, mitä lomarahasta määrätään 1 momentissa mainituissa virka- ja työehtosopimuksissa.

  2 §

  1 mom. 

  Tätä työ- ja virkaehtosopimusta sovelletaan lomanmääräytymisvuosilta 2016–2017 ja 2017–2018 ansaittavaan lomarahaan.

  2 mom.  

  Lomanmääräytymisvuoden 2018–2019 osalta ansaittavaan lomarahaan sovelletaan kilpailukykysopimusta, jonka mukaan julkisen sektorin (valtion, kunnan, kirkon, Kelan, Kevan ja Suomen Pankin) lomarahoja vähennetään 30 prosentilla nykyisestä tasosta. Vähennys koskee 2017–2019 päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittuihin vuosilomiin liittyviä lomarahoja.

  3 §

  Viranhaltija/työntekijä ansaitsee jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta lomarahaa, jonka suuruus on

  1. 4,2 % kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen IV luvun 5 §:n 2 momentin 1 kohdan tapauksissa,
  2. 3,5 % kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen IV luvun 5 §:n 2 momentin 2 kohdan tapauksissa,
  3. 2,8 % kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen IV luvun 5 §:n 2 momentin 3 kohdan tapauksissa,

  lomanmääräytymisvuotta seuraavan heinäkuun varsinaisesta kuukausipalkasta.

  4 §

  Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen 55 §:n 2 momentissa vuosilomapalkka lasketaan edellä 2 §:ssä tarkoitettujen lomanmääräytymisvuosien vuosiloman osalta kertomalla TTES:n 35 § 1 momentin mukaan laskettu keskituntiansio luvulla 1,35 sekä 55 §:n 5 momentin 2 kappaleessa ja 6 momentin 2 kappaleessa tarkoitetussa tilanteessa luvulla 0,35.


  Soveltamisohje

  Tämän pykälän määräyksiä sovelletaan tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen vuosilomapalkan laskemiseen riippumatta siitä, milloin 2 §:ssä tarkoitetuilta lomanmääräytymisvuosilta ansaittu vuosiloma pidetään.


  5 §  

  Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen liitteiden 11 (Lasten ja nuorten taidekoulu, 10 § 3 mom.), 12 (Kansalaisopisto, 16 §) sekä 13 (Kansanopisto, 13 §) tuntiopettajien lomaraha määräytyy (lomarahan edellytysten täyttyessä) seuraavasti:

  35 %  x

  Lomakorvaus

  työvuodelta

  x

  Ne kuukaudet, joissa 14 työpäivää
  tai 35 oppituntia

   

  Työsuhteen keston kuukaudet

  6 §  

  Tämä sopimus koskee myös lomakorvauksen yhteydessä maksettavaa lomarahaa.

  7 § 

  Tähän sopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassa ollessa ryhtyä työtaistelutoimenpiteisiin sopimuksen pätevyydestä, voimassaolosta tai oikeasta sisällöstä taikka sopimukseen perustuvasta vaatimuksesta syntyneen riidan ratkaisemiseksi, voimassaolevan sopimuksen muuttamiseksi tai uuden sopimuksen aikaansaamiseksi.

  8 § 

  Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.2.2017–30.9.2019. Tämä sopimus ei ole irtisanottavissa. Mikäli tämän sopimuksen 2 §:n mukaista lomarahaa maksetaan sopimuksen voimassaoloajan päättymisen jälkeen, lomarahan suuruus määräytyy 3 §:n mukaisesti.

  9 § 

  Tällä virka- ja työehtosopimuksella ei ole jälkivaikutusta.

  10 § Sopimuksen raukeaminen

  Tämän virka- ja työehtosopimuksen voimaantulo edellyttää kaikkien työmarkkinakeskusjärjestöjen toteavan 13.6.2016, että 29.2.2016 tehdyllä neuvottelutuloksella työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimukseksi on riittävä kattavuus ja keskusjärjestöt allekirjoittavat Kilpailukykysopimuksen.

  Helsingissä 31. toukokuuta 2016

  KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

  JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY

  KUNTA-ALAN UNIONI RY

  KUNTA-ALAN KOULUTETTU HOITOHENKILÖSTÖ KOHO RY

  JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY