På svenska
OVTES
Osio C Liite 7 Sosiaali- ja terveysalan oppilaitos

IV Tuntiopettajat

6 § Tuntiopettajan palvelussuhteen ehdot

1 mom. 

Kokonaistyöaikaan otetun tuntiopettajan palkka, työaika ja vuosiloma määräytyvät samoin perustein kuin vastaavalla viranhaltijalla. Tuntiopettajan hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite):

4 16 07 00 5

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

4 16 07 00 6

Muu soveltuva tutkinto


Soveltamisohje

Tuntiopettaja, jonka kokonaistyöajan osuus on vähintään 19 tuntia viikossa ja 760 tuntia vuodessa, on päätoiminen tuntiopettaja. Tällaisen tuntiopettajan palkka on samassa suhteessa alempi, kuin mitä tuntiopettajalle määrätty työaika on kokonaistyöaikaa lyhyempi.


2 mom. 

Sivutoimisen tuntiopettajan tuntipalkkio lasketaan 2 §:n mukaan määräytyvästä ao. kalleusluokan mukaisesta peruspalkasta, josta saadaan vuosiviikkotuntipalkkion rahamäärä kuukaudessa jakamalla se teoriaopetuksessa luvulla 22 ja käytännönläheisessä opetuksessa luvulla 25. Sivutoimisen tuntiopettajan tuntipalkkio lasketaan kuten osion A 27 §:ssä on määrätty kertatuntipalkkion laskemisesta.

3 mom. 

Jos opetusvelvollisuustyöaikajärjestelmässä oleva tuntiopettaja opettaa päätoimisuuden edellyttämän tuntimäärän monialaisessa oppilaitoksessa useammassa kuin tämän liitteen mukaisessa opetuksessa, on hänen opetusvelvollisuutensa teoriaopetuksessa 22 ja käytännönläheisessä opetuksessa 25 tuntia viikossa.

4 mom. 

Päätoimisen tuntiopettajan oikeus vuosisidonnaiseen lisään on 3 §:n mukainen.

5 mom. 

Muilta osin opetusvelvollisuustyöaikajärjestelmässä olevan tuntiopettajien palvelussuhteen ehtoihin noudatetaan OVTES:n osion A pää- ja sivutoimisia tuntiopettajia koskevia määräyksiä.

6 mom. 

(voimaan 1.8.2017)
Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu vähintään 10 viikkotuntia opettava sivutoiminen tuntiopettaja voidaan määrätä tekemään 4 §:n 3 momentin mukaista muuta kuin opetustyötä, jolloin korvaus maksetaan 10 tuntia ylittävältä osalta.

7 mom. 

(voimaan 1.8.2017)
Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu alle 10 viikkotuntia opettava sivutoiminen tuntiopettaja voidaan määrätä tekemään 4 §:n 3 momentin mukaista muuta kuin opetustyötä, jolloin korvaus maksetaan 4 tuntia ylittävältä osalta.