På svenska
OVTES
OVTES 2022–2025, voimassa 1.5.2022 lukien

Osio F Taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön opetushenkilöstön yhteiset määräykset

1 § Soveltamisala

1 mom. 

Tämä osio sisältää musiikkioppilaitoksessa annettavan opetuksen opetushenkilöstön, kansalais- ja kansanopistoissa annettavan opetuksen opetushenkilöstön ja lasten ja nuorten taidekouluissa annettavan opetuksen opetushenkilöstön palvelussuhteen ehdot. Tämän osion lisäksi palvelussuhteen ehtoina sovelletaan OVTES:n osiota A sekä soveltuvin osin KVTES:n määräyksiä.

2 mom. 

Osio sisältää seuraavat liitteet:
liite 10 Musiikkioppilaitos
liite 11 Lasten ja nuorten taidekoulu
liite 12 Kansalaisopisto
liite 13 Kansanopisto

(Liitteet 11–13 koskevat myös oppilaitosten työsuhteisia tuntiopettajia).

2 § Palkan muodostuminen

1 mom. 

Palkkausjärjestelmän tavoitteena on edistää kuntien toiminnan tuloksellisuutta, motivoida henkilöstöä hyviin työsuorituksiin ja varmistaa kunta-alan palkkojen kilpailukyky. Tavoitteeseen pyritään oikeudenmukaisella palkalla, jonka perusteena ovat

  1. tehtävät ja niiden vaativuus (tehtäväkohtainen palkka) ja
  2. ammatinhallinta (henkilökohtainen lisä) sekä
  3. työkokemus (vuosisidonnainen lisä)
  4. tuloksellinen toiminta (tulospalkkio)

Katso osion A 6 §:n 3 momentin soveltamisohje koskien tehtäväkohtaista palkkaa, 11 § koskien henkilökohtaista lisää, 12–17 § koskien vuosisidonnaista lisää, 20a § koskien rekrytointilisää sekä KVTES:n määräykset koskien kertapalkkiota ja tulospalkkiota.


Soveltamisohje

Kunnassa/kuntayhtymässä käytössä olevan palkkausjärjestelmän on täytettävä hyvälle ja toimivalle palkkausjärjestelmälle asetetut tavoitteet. Palkkausjärjestelmä on tarkistettava säännöllisin väliajoin.

Työnantajan muutostilanteissa uudelle työnantajalle kehitetään oma palkkausjärjestelmä, jolla korvataan entiset palkkausjärjestelmät. Uusi palkkausjärjestelmä voi olla jo käytössä ollut palkkausjärjestelmä.

Entisten palkkausjärjestelmien mukaiset palkat yhteensovitetaan mahdollisuuksien mukaan valitun uuden palkkausjärjestelmän mukaisiin palkkoihin. Yhteensovittaminen aloitetaan tehtäväkohtaisista palkoista. Uusi palkkataso määräytyy uuden palkkausjärjestelmän tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmän mukaisesti. Jos tehtäväkohtainen palkka on alempi kuin uusi palkkausjärjestelmä edellyttää, tarkoituksena on nostaa palkat asteittain uuden palkkausjärjestelmän edellyttämälle tasolle. Siirtymäajan pituus riippuu palkkaeroista, kustannuksista ja käytettävissä olevista palkankorotusvaroista. Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotosta ja palkkojen yhteensovittamisesta uuteen palkkausjärjestelmään laaditaan suunnitelma aikatauluineen ja kustannusarvioineen.


2 mom. 

Päätoimiselle opetushenkilöstölle maksetaan vähintään tässä osiossa tai liitteessä 10–13 olevien palkkahinnoittelujen ao. hinnoittelutunnuksen mukainen peruspalkka. Hinnoittelutunnus ja peruspalkka määräytyvät virkanimikkeen ao. palkkamääräyksissä mainittujen muiden edellytysten mukaan.


Soveltamisohje

Muodollista kelpoisuutta vailla olevan opettajan peruspalkan määräytymisessä noudatetaan osion A 8 §:n määräyksiä.


3 § Siirtymäkauden lisä tehtävien vaativuuden arvioinnin pohjalta maksettavaa palkkaa määrättäessä 1.3.2007

1 mom. 

Jos opettajan kokonaisansio ao. tehtävässä 28.2.2007 voimassa olleen OVTES 2005–2007 sopimusmääräysten mukaan oli suurempi kuin samalla viikkotuntimäärällä 1.3.2007 alkaen laskettu uusi kokonaisansio, erotuksesta muodostui henkilökohtainen siirtymäkauden lisä.


Soveltamisohje

Siirtymäkauden lisä voi johtua 28.2.2007 voimassa olleen OVTES:n erillisen lisäpalkkion poistumisesta silloin, kun henkilö on ollut työnantajan palveluksessa 28.2.2007 ja 2 §:n mukaan määrätty tehtäväkohtainen palkka tehtävän hoitamisesta tulee olemaan pienempi.


2 mom. 

Tämän pykälän henkilökohtainen siirtymäkauden lisä poistuu viran tehtäväkohtaisessa palkassa tapahtuvia muutoksia vastaavasti tai viranhaltijan siirtyessä muuhun virkaan.


Soveltamisohje

Tehtäväkohtaisiksi palkan muutoksiksi ei lueta yleiskorotuksia eikä henkilökohtaista lisää. Viran haltijan siirtymisestä toiseen virkaan on kyse myös mm. tapauksessa, jossa henkilöltä poistetaan esim. apulaisrehtorin tehtävät tilanteessa, jossa ko. perusteella on maksettu lisäpalkkiota. Myös muu olosuhteen muutos, jonka vuoksi siirtymäkauden lisää on muodostunut, poistaa siirtymäkauden lisää.