På svenska
OVTES
Osio C Ammatillisen oppilaitoksen opetushenkilöstö

I Soveltaminen

1 § Soveltamisala

1 mom.

Tämän osion sopimusmääräyksiä sovelletaan ammatillisen oppilaitoksen opetushenkilöstöön.

2 mom.

Tämän osion käyttöönotosta neuvotellaan paikallisesti kunnallisen pääsopimuksen 14 § 2 momentin mukaisesti.

3 mom.

Musiikin toisen asteen ammatillisiin tutkintoihin (musiikkialan perustutkinto) johtavassa koulutuksessa opettajien palvelussuhteen ehdot määräytyvät osion F liitteen 10 mukaan.

4 mom.

Yhteispäätoimisen tuntiopettajan palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES 2018–2019 osion C yhteisen osan ja liitteiden 4–9 sekä osion A päätoimisia tuntiopettajia koskevien määräysten mukaisesti.

5 mom.

Tämän osion lisäksi opetushenkilöstöön noudatetaan OVTES:n osion A seuraavia määräyksiä:  

I Soveltaminen ja työrauha
1 § Soveltamisala
2 § Paikallinen sopiminen ja muut soveltamisalaa koskevat rajoitukset
4 § Työrauha

II Virkasuhteisen opetushenkilöstön palkkaus
5 § Palkka eri kalleusluokissa
6 § Palkkausperusteet ja palkkausjärjestelmä
7 § Tehtävien muutoksen vaikutus palkkaan
8 § Epäpätevyysalennus muilla kuin peruskoulun ja lukion opettajilla
9 § Erivapauden vaikutus palkkaan
10 § Palkan tarkistaminen paikallisella päätöksellä
11 § Henkilökohtainen lisä
12 § Vuosisidonnainen lisä (kokonaistyöajassa olevat)
13 § Vuosisidonnaiseen lisään oikeuttava aika
15 § Vuosisidonnaiseen lisään oikeuttavan ajan vähimmäispituus
16 § Vuosisidonnaiseen lisään luettavat virantoimituksen keskeytykset
17 § Vuosisidonnaisen lisän hakeminen
18 § Palvelulisän siirtymäsäännös
19 § Syrjäseutulisä
20 a § Rekrytointilisä
21 § Varsinainen palkka
28 § Palkkioiden pyöristäminen
29 § Palkanmaksu, oikeus palkkaan, työnantajan saatavan kuittausoikeus, palkka virantoimituksesta pidättämisen ajalta ja palkan laskeminen kalenterikuukautta lyhyemmältä ajalta
30 § Palkkaus lyhytaikaisessa palvelussuhteessa

III Työaika
31 § Työaikamuodot

IV Vuosiloma, laskennallinen vuosiloma ja lomaraha
33 § Vuosiloma ja laskennallinen vuosiloma 
34 § Lomaraha
35 § Vuosilomaetuudet siirryttäessä tehtävästä toiseen

V Virantoimituksen keskeytys
38 § Sairausloma
40 § Äitiysvapaan pituus ja oikeus palkalliseen äitiysvapaaseen
41 § Sairausvakuutuslain mukainen päivä-, äitiys-, isyys- ja vanhempainraha sekä eräät muut korvaukset
42 § Osittaisen virkavapaan ja viranhoidon palkkaus 
43 § Osittainen hoitovapaa (sovelletaan 1 mom. ja 3 mom.)
44 § Terveydenhoidollisten tutkimusten vaikutus palkkaan
45 § Reservin kertausharjoitukset ja väestönsuojelukoulutus
46 § Kansanedustajan tehtävän, valtioneuvoston ja Euroopan parlamentin jäsenyyden sekä asevelvollisuuden tai siviilipalveluksen suorittamisen vaikutus palkkaan
47 § Yhteisiä opettajia koskevien määräysten soveltamisala (soveltuvin osin)
48 § Yhteisen opettajan palvelussuhteen ehtojen määräytyminen (soveltuvin osin)
49 § Yhteisen opettajan työaika (soveltuvin osin)

VII Virkasuhteiset tuntiopettajat
A PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT
51 § Päätoimisuus (3 mom.)
54 § Päätoimiseen tuntiopettajaan sovellettavat muut sopimusmääräykset (soveltuvin osin)
B SIVUTOIMISET TUNTIOPETTAJAT
57 § Sivutoimisen tuntiopettajan virantoimituksen keskeytys

VIII Opetushenkilöstön irtisanomisajat
58 § Irtisanomisajat

6 mom.

Lisäksi palvelussuhteen ehtoina sovelletaan soveltuvin osin KVTES:n määräyksiä.