På svenska
OVTES
Osio F Liite 10 Musiikkioppilaitos

II Viranhaltijoiden työaika

5 § Rehtorin ja apulaisrehtorin työaika ja vuosiloma

1 mom.           

Rehtorin ja apulaisrehtorin työaika on kokonaistyöaika, joka on soveltuvin osin oppilaitoksen toiminnalliset vaatimukset huomioon ottava toimistotyöaika.


Pöytäkirjamerkintä

Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtävät ovat osittain sellaisia, että niiden tekeminen toimistotyöajan puitteissa on vaikeaa, sekä osittain sellaisia, jotka voidaan tarkoituksenmukaisemmin tehdä muualla kuin työpaikalla. Työmäärä vaihtelee lukuvuoden eri aikoina huomattavasti. Näistä syistä työaika muodostuu joustavaksi


2 mom.           

Rehtorin ja apulaisrehtorin vuosiloma määräytyy osion A 33 §:n 1 momentin määräysten mukaan.

3 mom.           

Työnantaja päättää rehtorin lukuvuosittaisen opetustuntimäärän ottaen huomioon oppilaitoksen koon ja muut paikalliset olosuhteet enintään 315 tunniksi ja apulaisrehtorin opetustuntimäärän enintään 420 tunniksi.

4 mom.           

Apulaisrehtorina toimivan opettajanviran haltijan vuotuinen opetustuntimäärä vahvistetaan 350–560 tunnin puitteissa.

6 § Opettajan vuotuinen työaika ja opetusvelvollisuus

1 mom.           

Opettajan opetustyö ja muu työ suunnitellaan enintään 38 viikolle. Opetustyö pyritään suunnittelemaan 35 viikolle. Työviikko on viisipäiväinen. Päivistä vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä.

2 mom.           

Opettajan opetusvelvollisuus on 23 opetustuntia viikossa ja vuotuinen opetusvelvollisuus on 805. Ammatillisen koulutuksen (II aste) opettajan opetusvelvollisuus on em. poiketen 22 opetustuntia viikossa ja vuotuinen opetusvelvollisuus on 770.

3 mom.           

Muuhun työhön kuuluu opetuksen kehittäminen ja muut työnantajan määräämät opettajan toimenkuvaan kuuluvat oppituntiin välittömästi liittymättömät tehtävät. Muun työn vuotuinen työaika on 90 tuntia ja tunnin pituus 60 minuuttia.


Pöytäkirjamerkintä

Oppitunnin pituus on 45 minuuttia. Työtunnin (kurssitutkinnon, kevättutkinnon ja pääsytutkintolautakunnan) sekä koulutuksen ja opetustyön suunnittelutunnin pituus on 60 minuuttia.


4 mom.           

Muun työn asemesta opettaja voidaan määrätä opettamaan yli 35 työviikkoa. Tällöin yksi opetustunti lyhentää muuta työtä 1,5 tunnilla. Jos opettajalle määrätään muuta työtä yli 90 tuntia, maksetaan yhdestä muun työn tunnista yhden ylitunnin palkkio.

5 mom.         

Opettajan työaika tulee pyrkiä järjestämään maanantaista perjantaihin. Jos opetuksen järjestäminen lauantaisin on oppilaitoksen kannalta välttämätöntä tai siitä opettajan kanssa muutoin sovitaan, tulee opettajan vapaapäivä järjestää maanantaiksi, ellei opettajan pyynnöstä erityisestä syystä toisin sovita.

7 § Sivutoimipisteen johtaja ja opettaminen sivutoimipisteessä

1 mom.           

Jos opettaja määrätään hoitamaan sivutoimipisteen johtajan tehtävät, hänelle maksetaan 1–4 viikkotunnin korvaus seuraavasti:

Sivutoimipisteen oppilaiden lukumäärä

Korvaus viikkotunteina

20–50

1

51–100

2

101–200

3

201–

4

2 mom.           

Jos opettajanviranhaltija määrätään opettamaan pääkoulun lisäksi yhdessä tai useammassa sivutoimipisteessä, hänelle maksetaan 1–3 viikkotunnin korvaus seuraavasti:

Matkakilometrit viikossa

Korvaus viikkotunteina

100–149

1

150–199

2

200 tai enemmän

3


Soveltamisohje

Tätä tehtävää ei voida lukea opetusvelvollisuuteen.


8 § Opettajanviran haltijan ylituntipalkkio (voimaan 1.6.2024)

Opettajanviran haltijalle maksetaan opetusvelvollisuuden ylittäviltä tunneilta ylituntipalkkio. Ylituntipalkkio määräytyy osion A 26 §:n ja kertatuntipalkkio 27 §:n mukaisesti.


Soveltamisohje

Ylituntipalkkio lasketaan tehtäväkohtaisesta palkasta, joka kerrotaan luvulla 0,84 ja jaetaan 6 §:n mukaisella huojentamattomalla viikoittaisella opetusvelvollisuudella. Ylituntipalkkiota laskettaessa ei oteta huomioon 4 §:n mukaista vuosisidonnaista lisää.