På svenska

OVTES 2022–2025

 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Osio B Liite 3 Aikuislukio

  III Viranhaltijoiden työaika

  3 § Yhteissuunnittelutyöaika

  Aineenopettajan työaikaan kuuluu osallistuminen yhteissuunnitteluun siten, että opettajankokouksiin, aineryhmäkokouksiin ja neuvotteluihin käytetään työaikaa 3 a § määräysten mukaisesti.

  3 a § Yhteissuunnittelutyöajan vuotuinen tuntimäärä 

  Yhteissuunnittelutyöajan kokonaismäärä lukuvuoden aikana on enintään 89 tuntia. Yhteissuunnittelutyöajalla ei lisätä lukuvuoden opettajatyöpäivien määrää. Yhteissuunnittelutyöajan vuotuinen suunnittelu ei voi lisätä lukuvuoden opettajatyöpäivien määrää.

  4 § Aineenopettajan opetusvelvollisuus

  1 mom.

  Opetusvelvollisuus on 18 tuntia viikossa, A1–2- ja B1-kielessä kuitenkin 17 tuntia viikossa.

  2 mom.

  Vuotuinen opetusvelvollisuus saadaan kertomalla viikoittainen opetusvelvollisuus luvulla 33. Samalla kertoimella muutetaan opetusvelvollisuuteen luettavissa olevat tehtävät sekä viikkotuntien perusteella erikseen korvattavat tehtävät vuositunneiksi. Edellä sanottu koskee myös niitä lehtoreita, joilla on sekä aikuislukion (liite 3) että lukion (liite 2) tunteja.

  3 mom.

  Jos opettajanviran haltija opettaa kahta tai useampaa ainetta, jossa opetusvelvollisuus on erilainen, tai toimii ns. sekalehtorina, lasketaan hänelle painotettu opetusvelvollisuus vuositunteina.


  Soveltamisohje

  Sekalehtori on viranhaltija, joka on velvollinen opettamaan sekä päivä- että aikuislukiossa tai jonka opetusvelvollisuuteen asianomaisena lukuvuonna tosiasiallisesti luetaan sekä päivä- että aikuislukion tunteja. Sekalehtorin kaikki lukiossa ja aikuislukiossa pitämät tunnit ovat joko opetusvelvollisuuteen luettavia tunteja tai omalla ylituntipalkkioperusteella maksettavia ylitunteja. Ylituntipalkkioperusteena käytetään painottamalla saatua opetusvelvollisuutta. Painotettua opetusvelvollisuutta laskettaessa otetaan huomioon ainoastaan lukion ja aikuislukion luokkatunnit.


  5 § Apulaisrehtorin tehtävien lukeminen opetusvelvollisuuteen, kun tehtävät on määrätty opettajanviran haltijalle

  Jos opettajanviran haltija määrätään hoitamaan yhden tai useamman koulun apulaisrehtorin tehtävät, työnantaja vahvistaa opettajan opetusvelvollisuuden 8–16 viikkotunniksi. Opetusvelvollisuuden suuruudesta päättäessään työnantaja ottaa huomioon oppilaitoksen koon ja muut paikalliset olosuhteet.

  6 § Opetusvelvollisuuteen luettavissa olevat tehtävät

  Muita opetusvelvollisuuteen luettavissa olevia tehtäviä ovat demonstraatioiden valmistelutunnit (osio B 17 §).

  1 mom.

  Opettajanviran haltijan opetusvelvollisuuteen luetaan aikuislukiolisänä seuraavat tuntimäärät:

  1. lukion päättötutkintoon kuuluvien suullisten loppukuulustelujen vastaanottamisesta sekä ylioppilaskokeen valmistavasta tarkastamisesta ja arvostelusta kutakin pakollisen ja valinnaisen oppimäärän lukio-opetuksen 28 oppitunnin kurssista 5 tuntia sekä
    
  2. perusopetuksen ja muusta kuin yllämainitusta lukio-opetuksen 28 oppitunnin kurssista 3 tuntia.

  Jos kurssin tuntimäärä on pienempi tai suurempi kuin 28 oppituntia, tuntimäärään lisätään kuitenkin lukio-opetuksen vapaaehtoisesta ja valinnaisesta kurssista 33/28-osaa sekä perusopetuksen ja lukio-opetuksen muusta kurssista 31/28-osaa.

  2 mom.

  Lukiokoulutuksen äidinkielen ja kirjallisuuden harjoitusten ohjauksesta ja valvonnasta aineenopettajanviran haltijan opetusvelvollisuuteen luetaan äidinkielen ja kirjallisuuden 28 oppitunnin kurssista 7 tuntia.

  3 mom.

  Jos opettajanviran haltijalle määrätään ryhmänohjaajan tehtävät, opetusvelvollisuuteen luetaan yksi viikkotunti. Jos työnantaja määrää opettajalle opinto-ohjauksen luokan ulkopuolisia tehtäviä, opetusvelvollisuuteen luetaan työsuunnitelmassa vahvistettu viikkotuntimäärä.

  4 mom.

  Jos opettajanviran haltijalle määrätään aikuislukion hallinnassa ja vastuulla olevien kokoelmien, audiovisuaalisten välineiden, tietokonelaitteistojen tai kirjaston hoito, opetusvelvollisuuteen luetaan työsuunnitelmassa vahvistettu viikkotuntimäärä. Tarkoitukseen on käytettävissä yhteensä enintään 10 viikkotuntia.


  Soveltamisohje

  Tämän liitteen 1 §:n ja 7–9 §:n sekä osion A 24 §:n (Toisen opettajan tunnin hoitopalkkio) ja 22 §:n (Tukiopetuspalkkio) ja osion B 19 §:n (Koulu/oppilaitos- ja kuntakohtainen lisätehtävä) erityistehtäviä ei voi lukea opetusvelvollisuuteen.


  7 § Ylioppilaskirjoitusten valvonta

  Jos opettajanviran haltija määrätään valvomaan ylioppilaskirjoituksia aikana, jona hänellä ei ole muita palkattuja tehtäviä, korvaus kultakin valvontatunnilta on ao. opettajan varsinainen palkka kuukaudessa jaettuna luvulla 152.

  8 § Poistettu

  9 § Kesäkurssin järjestely- ja valvontatehtävä

  Opettajan, jonka tehtäväksi on määrätty kesäkurssin järjestelystä ja valvonnasta huolehtiminen, korvaus kummastakin kesäkurssijaksosta erikseen on oman ylituntipalkkioperusteen mukainen vuosiviikkotuntipalkkio.

  10 § Ylituntipalkkio (voimaan 1.6.2024)

  1 mom.

  Opettajanviran haltijalle maksetaan opetusvelvollisuuden ylittäviltä tunneilta ylituntipalkkio. Ylituntipalkkio määräytyy osion A 26 §:n mukaisesti.


  Soveltamisohje

  Ylituntipalkkio lasketaan tehtäväkohtaisesta palkasta, joka kerrotaan luvulla 0,84. Näin saadusta luvusta saadaan vuosiviikkoylituntipalkkion rahamäärä kuukaudessa jakamalla se 4 §:n mukaisella huojentamattomalla viikoittaisella opetusvelvollisuudella. Ylituntipalkkiota laskettaessa ei oteta huomioon osion B 8 §:n mukaista eikä muutakaan henkilökohtaista lisää.


  2 mom.

  Jos opettajanviran haltijalle määrätään ylitunteja/erityistehtäviä peruskoulusta, maksetaan ne peruskoulun tuntiopetuspalkkioperusteen mukaan.


  Soveltamisohje

  Päätoimisen tuntiopettajan ylituntipalkkioperuste on painotettu tehtäväkohtainen palkka, jos hänelle on laskettu osion A 52 §:n mukaan painotettu palkka ja/tai 53 §:n painotettu opetusvelvollisuus.