På svenska
OVTES
Osio B Liite 2 Lukio

II Viranhaltijoiden työaika

2 § Yhteissuunnittelutyöaika

Aineenopettajan työaikaan kuuluu osallistuminen yhteissuunnitteluun siten, että opettajankokouksiin, aineryhmäkokouksiin ja neuvotteluihin käytetään työaikaa 2 a §:n määräyksen mukaisesti.

2 a §  Yhteissuunnittelutyöajan vuotuinen tuntimäärä 

Yhteissuunnittelutyöajan kokonaismäärä lukuvuoden aikana on enintään 101 tuntia. Yhteissuunnittelutyöajalla ei lisätä lukuvuoden opettajatyöpäivien määrää. 

3 § Aineenopettajan opetusvelvollisuus (voimaan 1.8.2024)

1 mom. 

Aineenopetusta annettaessa viikoittainen opetusvelvollisuus eri aineissa on seuraava:

 

tuntia/viikko

Äidinkieli ja kirjallisuus, S2 kieli (suomi/ruotsi toisena kielenä)

16

Toinen kotimainen kieli, vieras kieli (myös vieraskielisten
oppilaiden äidinkieli, oppilaan kotikieli) ja tietotekniikka

19

Matematiikka, fysiikka, kemia, kuvataide, musiikki

20

Uskonto, filosofia, psykologia, elämänkatsomustieto,
terveystieto, biologia, maantieto, historia, yhteiskuntaoppi

21

Opinto-ohjaus, erityisopetus, kotitalous, tekstiilityö, tekninen työ

22

Liikunta sekä muu yllä mainittuihin aineisiin välittömästi
liittymätön valinnaisaine (soveltava kurssi)

23

2 mom.  

A1–2- ja B1-kielessä opetusvelvollisuus on 18 tuntia viikossa.

3 mom.

Opetusvelvollisuus, opetusvelvollisuuteen luettavat tehtävät ja ylitunnit lasketaan vuotuisena opetustuntimääränä. Jos opettaja opettaa kahta tai useampaa ainetta, jossa opetusvelvollisuus on erisuuruinen tai toimii ns. sekalehtorina, lasketaan painotettu opetusvelvollisuus vuositunteina. Painotettu opetusvelvollisuus lasketaan osion A 53 §:n määräämin perustein.


Pöytäkirjamerkintä 

Lukioresurssimääräyksen kautta määrättäviin luokan ulkopuolisiin töihin ja tehtäviin (muu kuin opetustyö ja 8 §:n 1 mom. mukaiset ylioppilastutkintoon liittyvät tehtävät) sovelletaan kaikille opettajille opetusvelvollisuutta 19. Nämä lukioresurssin kautta korvattavat tunnit luetaan opettajan opetusvelvollisuuteen viimeisenä ja korvataan ylitunteina maksettaessa kaikille opettajille opetusvelvollisuudella 19. Opettajan opetusvelvollisuutta painottaessa näitä tunteja ei oteta huomioon.


Soveltamisohje

Sekalehtori on viranhaltija, joka on velvollinen opettamaan sekä päivä- että aikuislukiossa tai jonka opetusvelvollisuuteen asianomaisena lukuvuonna tosiasiallisesti luetaan sekä päivä- että aikuislukion tunteja. Sekalehtorin kaikki lukiossa ja aikuislukiossa pitämät tunnit ovat joko opetusvelvollisuuteen luettavia tunteja tai omalla ylituntipalkkioperusteella maksettavia ylitunteja. Ylituntipalkkioperusteena käytetään painottamalla saatua opetusvelvollisuutta. Painotettua opetusvelvollisuutta laskettaessa otetaan huomioon ainoastaan lukion ja aikuislukion luokkatunnit.


4 § Apulaisrehtorin tehtävien lukeminen opetusvelvollisuuteen, kun tehtävät on määrätty opettajanviran haltijalle

1 mom.  

Jos opettajanviran haltija määrätään hoitamaan yhden tai useamman koulun apulaisrehtorin tehtävät, hänen opetusvelvollisuuteensa luettava tuntimäärä on seuraava:

Opiskelijoiden lukumäärä

Tunnit/viikko

200–400

2–6

401–600

5–10

601–

6–13

2 mom. 

Jos lukiolla ja peruskoulun vuosiluokkien 7–9 koululla on yhteinen apulaisrehtori, opiskelijoiden lukumäärän luetaan lukion opiskelijoiden lisäksi peruskoulun vuosiluokkien 7–9 koulun oppilaat.

5 § Opetusvelvollisuuteen luettavissa olevat erityistehtävät

Jos opettajanviran haltijan opetusvelvollisuus ei täyty luokkaopetustunneista, opetusvelvollisuuteen voidaan lukea kerrointunteja (6 §) ja lukioresurssitunteja (7 §). Muita opetusvelvollisuuteen luettavissa olevia tehtäviä ovat demonstraatioiden valmistelutunnit (osio B 17 §), kiertävän opettajan työaika (osio B 18 §) ja oppilaan ohjaus (osio A 23 §). Opetusvelvollisuuden ylimeneviltä tunneilta maksetaan opettajan oman ylituntipalkkioperusteen mukainen korvaus.


Soveltamisohje

Jäljempänä 8–12 §:n ja osion A 22 §:n (Tukiopetuspalkkio), 24 §:n (Toisen opettajan tunnin hoitopalkkio), ja osion B 19 §:n (Koulu/oppilaitos- ja kuntakohtainen lisätehtävä) erityistehtäviä ei voi lukea opetusvelvollisuuteen.


6 § Kerrointunnit

1 mom. 

Palkanmaksun perusteena oleva kokonaistuntimäärä saadaan kertomalla luokkaopetustuntimäärä luvulla 1,10.

2 mom. 

Luokkaopetustunneilla tarkoitetaan tässä yhteydessä oppiaineen luokkatunteja, oppilaan ohjauksen luokkatunteja, tukiopetustunteja sekä demonstraatioiden valmistelutunteja.


Soveltamisohje

Demonstraatioiden valmistelutunnit lasketaan yhteen fysiikan ja kemian luokkaopetustuntien kanssa, minkä jälkeen saatu summa kerrotaan luvulla 1,10. Esimerkiksi jos opettajalla on 15 fysiikan ja kemian tuntia viikossa, demotunteja on 3, eli luokkaopetustunteja on yhteensä 18. Kerrointunnit ovat 1,8. Palkanmaksun perusteena oleva tuntimäärä on yhteensä 19,8 tuntia.


7 § Lukioresurssitunnit 

Lukioresurssituntien määrä on lukiota kohden 14 viikkotuntia, johon lisätään 0,17 viikkotuntia opiskelijaa kohden. Lukioresurssia käytetään rehtorin ja opettajakunnan lukion tavoitteiden saavuttamisen kannalta tärkeiksi pitämiin työsuunnitelmassa opettajalle osoitettuihin töihin ja tehtäviin kuten ylioppilaskirjoituksiin kuuluvien kokeiden valmistavaan tarkistamiseen ja lukion päättötutkintoon kuuluviin suullisiin kuulusteluihin. Lukioresurssin käytöstä päätetään lukuvuodeksi kerrallaan. Jos lukioresurssia ei käytetä kokonaisuudessaan luokan ulkopuolisiin tehtäviin, kohdennetaan käyttämätön tuntimäärä opetustyöhön. 


Soveltamisohje

Lukioresurssista on käytettävä suurin osa luokan ulkopuolisiin tehtäviin. Näiden rehtorin määräämien töiden ja tehtävien opetusvelvollisuus on 19. Ylioppilastutkintoon liittyvien tehtävien korvaamiseen (8 § 1 mom.) sovelletaan kuitenkin opettajan omaa opetusvelvollisuutta. Korvaamisperusteena on myös opettajan oma opetusvelvollisuus, kun lukioresurssia käytetään korvaamaan lukion päättötutkintoon kuuluvia suullisia kuulusteluja. Jos päätetään resurssin käyttämisestä opetustyöhön, tulee siitä sopia opettajakunnan kanssa. Jos resurssin käyttämisestä ei saavuteta yksimielisyyttä, tulee asiasta käydä pääsopimuksen IV luvun 14 §:n 2 mom. mukaiset neuvottelut.


8 § Lukion opiskelijan kuulustelu ja ylioppilaskokeen valmistava tarkistus sekä arvostelu

1 mom.

Lukion oman opiskelijan ylioppilastutkintoon kuuluvan kokeen valmistavasta tarkistamisesta ja arvostelusta maksetaan opettajan oman ylituntipalkkioperusteen mukainen korvaus 7 §:n mukaisesta lukioresurssista.

2 mom.

Lukion oman opiskelijan kuulustelusta ja ylioppilaskokeen valmistavasta tarkistuksesta ja arvostelusta maksetaan opettajanviran haltijalle yksityisoppilaan kuulustelumaksun suuruinen korvaus, jos opiskelijaa kuulustellaan aineessa, jota ei ao. lukiossa opeteta. Jos kuulusteltavia on samassa kuulustelussa useampia, porrastetaan korvaus kuten yksityisopiskelijan kuulustelussa. Yksityisopiskelijan kuulusteluun maksettavasta korvauksesta määräykset sisältyvät 9 §:ään.


Soveltamisohje

Ylioppilastutkinnon valvonta kuuluu lukion opettajan virkatehtäviin, eikä siitä makseta erillistä korvausta. Peruskoulun opettajalle, joka ei lainkaan opeta lukiossa, maksetaan valvontapalkkio. Hänelle maksettava korvaus saadaan jakamalla hänen peruskoulun varsinainen palkkansa luvulla 152. Peruskoulun opettajalle, jolla on tunteja peruskoulussa ja lukiossa ei makseta valvontakorvausta. Sivutoimiselle tuntiopettajalle maksetaan valvontakorvaus, joka on puolet ao. opettajan tuntipalkkiosta.

Lukion oppiaineen kuulustelusta ennen päättötodistuksen antamista, kurssien päättökuulusteluista mukaan lukien hylätyn kuulustelun uusimiskuulustelut tai lukioon ottamisen yhteydessä järjestettävästä kuulustelusta/kokeesta ei makseta erikseen korvausta.

Päätoimiselle opettajalle ei makseta erillistä korvausta hänen pitämästään lukion oppiaineen oppimäärän kuulustelusta ennen päättötodistuksen antamista, kurssien kuulusteluista eikä lukioon ottamisen yhteydessä järjestettävistä kokeista.


9 § Yksityisopiskelijan kuulustelu ja ylioppilaskirjoituksiin liittyvät tehtävät 

1 mom. 

Yksityisopiskelija on ylioppilastutkintoon kuuluvaan kokeeseen osallistuva henkilö lukuun ottamatta

  1. lukion omaa opiskelijaa, joka ei ole vielä suorittanut lukion päättötutkintoa eikä ylioppilastutkintoa
     
  2. opiskelijaa, joka omassa koulussaan uusii hylätyn pakollisen kokeen kolmena ylioppilastutkinnosta annetun lain 16 §:ssä tarkoitettuna tutkintokertana
     
  3. henkilöä/opiskelijaa, joka omassa koulussaan uusii yhden kerran hyväksytysti suoritetun kokeen ylioppilastutkinnon suorittamisen jälkeen seuraavana tutkintokertana
     
  4. opiskelijaa, joka omassa koulussaan täydentää tutkintoaan ylioppilastutkinnon suorittamisen jälkeen seuraavana tutkintokertana.

2 mom. 

Lukion oppiaineen oppimäärän kuulustelusta maksetaan palkkaliitteen mukainen korvaus. Kuulustelu voidaan jakaa useampaan osakuulusteluun, jolloin korvaus vastaavasti ositetaan. Kukin koko oppimäärän kerralla tapahtuva kuulustelu ja oppimäärän osakuulustelu sisältää kirjallisen kuulustelun, suullisen kuulustelun ja uusintakuulustelun.


Soveltamisohje

Tavallisesti oppiaine kuulustellaan kolmessa osakuulustelussa, jolloin yhdestä osakuulustelusta maksetaan palkkaliitteen mukainen korvaus. Perustellusta syystä voidaan laajan oppiaineen kuulusteleminen järjestää em. useamassa osassa, jolloin em. korvaus maksetaan jokaisesta osakuulustelusta.

Jos asianomaisen aineen opettaja ei voi kuulustella yksityisopiskelijaa, kuulustelukorvaus voidaan maksaa kuulustelevalle rehtorille.


3 mom.  

Jos saman oppiaineen kuulustelussa/osakuulustelussa kuulustellaan useampaa yksityisopiskelijaa, kustakin kuulusteltavasta maksetaan täysi palkkio kolmen ensimmäisen opiskelijan osalta, puolet palkkiosta neljännestä opiskelijasta yhdeksänteen, 1/4 osa palkkiosta kymmenestä kahteenkymmeneen opiskelijaan ja 1/6 osa palkkiosta 21 opiskelijasta lukien.

Täysi palkkio määräytyy 2 momentin mukaan.

4 mom. 

Yksityisopiskelijan kirjallisen kuulustelun valvojana toimivan aineenopettajan korvausperuste valvontatunnilta, ellei valvonta tapahdu muun palkatun tehtävän ohessa, on hänen varsinainen palkkansa jaettuna luvulla 152.

5 mom. 

Yksityisopiskelijan ylioppilaskirjoituksen valmistavasta tarkistamisesta ja arvostelusta maksetaan aineenopettajanviran haltijalle kutakin koetta kohden palkkaliitteen mukainen korvaus. Vieraan kielen kokeen eri osien tarkastus ja arvostelu katsotaan yhdeksi kokeeksi, samoin äidinkielen kokeen osasuoritukset.

10 § Ylioppilaskirjoitusten järjestelytehtävä rehtorin ollessa jäävi

Jos opettajanviran haltija määrätään hoitamaan rehtorin ylioppilaskirjoituksiin liittyvät tehtävät, kun rehtori on esteellinen hoitamaan niitä, korvaus kultakin tehtävään käytetyltä tunnilta on varsinainen palkka jaettuna luvulla 152.

11 § Etäopetukseen liittyvä työ

Opiskelijan etäopiskelusta opettajanviran haltijalle määrätystä luokan ulkopuolisesta työstä luetaan opetusvelvollisuuteen työnantajan ja opettajan etukäteen yhdessä arvioima ja työnantajan työsuunnitelmassa vahvistama tuntimäärä. Palkanmaksun perusteena 1,5 tuntia etäopetustyötä vastaa yhtä oppituntia.

12 § Kerhotyö

Työsuunnitelmassa hyväksytyn kerhotunnin palkkioperuste on kerhoa pitävän opettajan oma ylituntipalkkioperuste jaettuna luvulla 24. Jos kerhoa pitää henkilö, joka ei ole lukion/peruskoulun viranhaltija tai tuntiopettaja, maksetaan hänelle korvaus, joka saadaan jakamalla vuosiluokkien 1–6 (osio B liite 1) sivutoimisen tuntiopettajan tuntipalkkio luvulla 24.

13 § Ylituntipalkkio (voimaan 1.6.2024)

1 mom. 

Opettajanviran haltijalle maksetaan opetusvelvollisuuden ylittäviltä tunneilta ylituntipalkkio. Ylituntipalkkio määräytyy osion A 26 §:n mukaisesti.


Soveltamisohje

Ylituntipalkkio lasketaan tehtäväkohtaisesta palkasta, joka kerrotaan luvulla 0,84. Näin saadusta luvusta saadaan vuosiviikkoylituntipalkkion rahamäärä kuukaudessa jakamalla se 3 §:n 1–2 momentin mukaisella huojentamattomalla viikoittaisella opetusvelvollisuudella. Ylituntipalkkiota laskettaessa ei oteta huomioon osion B 8 §:n mukaista tai muutakaan henkilökohtaista lisää.


2 mom. 

Jos opettajanviran haltijalle määrätään ylitunteja/erityistehtäviä peruskoulusta, maksetaan ne peruskoulun tuntiopetuspalkkioperusteen mukaan.


Soveltamisohje

Lukion opettajanviran haltijan, jolla on yli opetusvelvollisuuden meneviä tunteja peruskoulussa, tuntiopetuspalkkiota laskettaessa ei käytetä peruskoulun sivutoimisen tuntiopettajan tuntipalkkiokerrointa 0,94.

Päätoimisen tuntiopettajan ylituntipalkkioperuste on painotettu tehtäväkohtainen palkka, jos hänelle on laskettu osion A 52 §:n mukaan painotettu palkka ja/tai 53 §:n mukaan painotettu opetusvelvollisuus.