På svenska
OVTES
Osio B Liite 2 Lukio

III Tuntiopettajien palkka ja työaika

14 § Tuntiopettajan peruspalkka

1 mom.   Tuntiopettajan peruspalkka (ks. palkkaliite) ja hinnoittelutunnukset

4 04 07 03 7

Ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus taikka aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus

4 04 07 03 9

Aiempi lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus tai perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus

4 04 07 04 2

Korkeakoulututkinto

4 04 07 04 1

Muu kuin edellä mainittu

15 § Tuntiopettajan työaika

1 mom.           

Päätoimisen tuntiopettajan työaikaan kuuluu 2 §:n mukainen yhteissuunnittelutyöaika.

2 mom.           

Tuntiopettajan opetusvelvollisuus määräytyy 3 §:n mukaan.

3 mom.           

Jos tuntiopettaja ei opeta lukiossa mitään oppiainetta, vaan hänet on määrätty hoitamaan koulun tukitoimintotehtävää (resurssi irrotettu lukioresurssista), on tämän tehtävän osalta laskennallinen opetusvelvollisuus 23 tuntia viikossa.

16 § Sivutoimisen tuntiopettajan tuntipalkkio (voimaan 1.6.2024)

Sivutoimisen tuntiopettajan tuntipalkkio lasketaan 13 §:n ylituntipalkkiota koskevien määräysten mukaisesti edellä 14 §:n mukaan määräytyvästä peruspalkasta ja 15 §:n mukaan määräytyvästä opetusvelvollisuudesta. Koska sivutoimisella tuntiopettajalla ei ole yhteissuunnitteluvelvoitetta eikä sitä vastaavaa työaikaa, kerrotaan näin saatu tuntipalkkio luvulla 0,96.

Määräys on tullut voimaan 1.8.2003. Jos sivutoiminen tuntiopettaja on otettu palvelukseen toistaiseksi tai on 31.7.2003 ollut ao. kunnan lukiossa, palkka maksetaan em. korkeampana niin kauan kuin hän jatkaa yhdenjaksoista palvelustaan ao. kunnan lukiossa.


Soveltamisohje

Sivutoimisen tuntiopettajan palkkio saadaan kertomalla tuntiopettajan hinnoittelutunnuksen mukainen peruspalkka ao. kalleusluokan mukaisella kertoimella 0,84). Tulos jaetaan huojentamattomalla viikoittaisella opetusvelvollisuudella. Tämä luku kerrotaan luvulla 12 ja tulos jaetaan luvulla 38. Näin saatu kertatuntipalkkio kerrotaan luvulla 0,96, jolloin tuloksena on sivutoimiselle tuntiopettajalle maksettava tuntipalkkio.

Em. sivutoimisen tuntiopettajan tuntiopetuspalkkion 0,96-kerrointa ei sovelleta sellaiseen saman kunnan peruskoulun viranhaltijaan, jolla on yli opetusvelvollisuuden meneviä tunteja lukiossa.


17 § Tuntiopettajia koskevia muita määräyksiä

1 mom.           

Muutoin tuntiopettajan palvelussuhteen ehtoihin noudatetaan OVTES:n osion A päätoimisia ja sivutoimisia tuntiopettajia koskevia määräyksiä.                                                        

2 mom.           

Tuntiopettajaan sovelletaan seuraavia tämän liitteen määräyksiä:

5 §Opetusvelvollisuuteen luettavissa olevat erityistehtävät
6 §Kerrointunnit
7 §Lukioresurssitunnit
8 §

 
Lukion opiskelijan kuulustelu ja ylioppilaskokeen
valmistava tarkistus sekä arvostelu
9 §

 
Yksityisopiskelijan kuulustelu ja ylioppilaskirjoituksiin liittyvät tehtävät
11 §Etäopetukseen liittyvä työ
12 §Kerhotyö

3 mom.           

Päätoimiseen tuntiopettajaan sovelletaan edellä mainittujen määräysten lisäksi seuraavia tämän liitteen määräyksiä:

2 § ja 2 a §Yhteissuunnittelutyöaika
4 §


 
Apulaisrehtorin tehtävien lukeminen
opetusvelvollisuuteen, kun tehtävät on määrätty opettajanviran haltijalle
13 §Ylituntipalkkio.

18 § Poikkeusmääräys peruskoulujärjestelmään siirtyneiden tuntipalkkioista

OVTES:n 2001–2002 liitteen 2 33 §:n 3 momentissa tarkoitetun opettajan tuntipalkkioihin sovelletaan em. määräystä niin kauan kuin opettaja on siinä virassa, johon hänet on siirretty ja johon siirron yhteydessä oikeus kyseiseen tuntipalkkioon on muodostunut.