Näyttelijät
II Luku Palkkaus

Henkilökohtainen palkka

12 § Henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osa

Henkilökohtainen lisä on vähintään on 5 % tehtäväkohtaisesta palkasta, kun näyttelijä on ollut vähintään 5 vuotta ja vähintään 10 % tehtäväkohtaisesta palkasta, kun näyttelijä on ollut vähintään 10 vuotta työsuhteessa

 1. oman tai
   
 2. muun ammattiteatterin palveluksessa tehtäviään vastaavalla ammattialalla tai muun työnantajan palveluksessa, josta on olennaista hyötyä näyttelijän tehtävissä.

Edellä mainitusta ajasta vähennetään lakossa oloaika tai muu luvaton poissaoloaika.


Soveltamisohje

Kyseessä tulee olla työsopimukseen perustuva palvelussuhde, joten esim. pelkkä omistussuhde tai osakkuus ei riitä eikä toimiminen yksityisenä elinkeinonharjoittajana. Olennaisen hyödyn arviointiin sisältyy harkintaa. Palveluksesta samalla ammattialalla on katsottava olevan aina olennaista hyötyä. Jokainen tapaus ratkaistaan tapauskohtaisesti. Samankaltaisissa tapauksissa noudatetaan yhtenäistä käytäntöä.


 1. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu lisä maksetaan palvelusajan täyttymistä seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien. Muun kuin oman teatterin palvelusta on esitettävä luotettava kirjallinen selvitys. Mikäli selvitys muun työnantajan palvelusta esitetään takautuvasti, tähän palvelukseen perustuvaa lisää maksetaan enintään kahden vuoden ajalta takautuvasti selvityksen esittämisestä.

Soveltamisohje

Lisää ei tarvitse hakea, mutta näyttelijä on velvollinen esittämään em. luotettavat kirjalliset selvitykset muun työnantajan palvelusajoista.


13 § Henkilökohtainen lisä

 1. Näyttelijälle voidaan maksaa varsinaiseen palkkaan kuuluvaa euromääräistä henkilökohtaista lisää, jonka perusteena ovat näyttelijän henkilökohtaiset työtulokset ja ammatinhallinta sekä mahdolliset muut paikallisesti määritellyt henkilökohtaiset taidot.
   
 2. Henkilökohtaisen lisän yleiset maksamisperusteet selvitetään yhteisesti henkilöstön tai sen edustajien kanssa. Näyttelijälle on pyydettäessä ilmoitettava häntä koskevan henkilökohtaisen lisän maksamisen perustelut.

Soveltamisohje

Henkilökohtaisen lisän perusteena voi olla esitysten määrä (esim. esityskorvaus).

KVTES:n II luvun 6 §:ssä on määräykset henkilökohtaisen lisän maksamisesta ja paikallisesta käsittelystä.


 1. Henkilökohtaista lisää voidaan alentaa vain silloin, kun kysymyksessä on näyttelijän tehtävien määrän ja laadun muuttumisesta aiheutuva palkkausperusteiden uudelleen arviointi tai näyttelijästä itsestään johtuva työtulosten huomattava huonontuminen.

13 a § Esityslisä


Pöytäkirjamerkintä

Tällä määräyksellä korvataan paikallisilla sopimuksilla sopimuskaudella 2010–2013 sovittu henkilökohtaiseen lisään kuuluvan esityslisän laskeminen ja maksaminen.


 1. Esitykseen osallistuvalle näyttelijälle maksetaan esityslisä, joka maksetaan esityskauden päättymistä seuraavan palkanmaksun yhteydessä.

Soveltamisohje

Esityskaudet ovat: syyskausi kesävapaasta 31.12. saakka ja kevätkausi 1.1. alkaen kesävapaaseen saakka.


 1. Esityslisän euromäärä lasketaan jakamalla esityslisiin Suomen Teattereiden ja Suomen Näyttelijäliiton 29.4.2010 allekirjoittamalla työehtosopimuksella sovittu palkkasumma luvulla, joka saadaan kertomalla esityskauden toteutuneet esitykset niihin osallistuneiden näyttelijöiden lukumäärällä.

Soveltamisohje

Tällä valtakunnallinen esityslisäjärjestelmällä ei ole vaikutusta teattereissa mahdollisesti paikallisesti sovittuihin esityskorvausjärjestelmiin, ellei paikallisesti toisin sovita.