På svenska
LS
LS 2022–2025, voimassa 1.6.2023 lukien

IV Muut määräykset

1 § HYVTESin muut sovellettavat määräykset 

Lisäksi sovelletaan seuraavia HYVTESin lukuja ja niihin sisältyviä liitteitä:

Luku I
 
Yleinen osa, 2 § (sopimuksen suhde aikaisempiin palvelussuhteen ehtoihin), 5–9 §
Luku IV


 
Vuosiloma
Vuosilomapalkasta, vuosilomakorvauksesta ja lomarahan laskentaperusteesta ks. LS:n palkkausluku 5 §.
Luku VVirka- ja työvapaat sekä perhevapaat
Luku VIKustannusten ja luontoissuoritusten korvaukset
Luku VIILuottamusmiehet
Luku VIIILomauttaminen, osa-aikaistaminen ja palvelussuhteen päättyminen
Liite 16Matkakustannusten korvaukset

2 § Paikallinen sopiminen

1 mom.

Tätä sopimusta ei sovelleta siltä osin kuin sen määräyksistä on poikettu kunnallisen pääsopimuksen 13 §:ssä tarkoitetulla paikallisella sopimuksella.

2 mom.

Paikallisella sopimuksella ei kuitenkaan saa sopia tämän sopimuksen mukaan vähintään maksettavaa pienemmästä peruspalkasta eikä poiketa tämän sopimuksen säännöllisen työajan keskimääräistä pituutta, vuosiloman pituutta eikä sairauspoissaolo- ja äitiysvapaaetuuksia koskevista määräyksistä. Jos hyvinvointialueen/hyvinvointiyhtymän ylläpidettäväksi siirretään toisen hyvinvointialueen/hyvinvointiyhtymän, valtion tai yksityisen yhteisön ylläpitämä laitos tai toimintayksikkö, siirtyvän henkilöstön vuosiloman pituudesta voidaan sopia HYVTESin vuosilomamääräyksistä poikkeavasti.

3 mom.

Uraporrasjärjestelmän mahdollisista lisäportaista ja liitteen 1 suoritepalkkausjärjestelmän käyttöönotosta toisin sopimista on rajoitettu. Edellä mainituista asioista toisin sopiminen edellyttää kirjalliseen hakemukseen perustuvaa valtakunnallisen LS-palkkausryhmän antamaa lupaa.


Pöytäkirjamerkintä

Ks. yleiskirje 21/2023.


4 mom.

Lääkärisopimuksen 2007–2009 yleisen osan 25 §:n 3 momentin nojalla tehdyt paikalliset sopimukset ovat voimassa omien voimassaolomääräystensä mukaisesti.


Soveltamisohje (1–4 mom.)

Noudatetaan soveltuvin osin HYVTESin yleisen osan 4 §:n 1 momentin alla olevaa soveltamisohjetta.


3 § Työrauha

Viranhaltijat
1 mom.

Sopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassa ollessa ryhtyä työtaistelutoimenpiteisiin sopimuksen pätevyydestä, voimassaolosta tai oikeasta sisällöstä taikka sopimukseen perustuvasta vaatimuksesta syntyneen riidan ratkaisemiseksi, voimassa olevan sopimuksen muuttamiseksi tai uuden sopimuksen aikaansaamiseksi.

Viranhaltijat
2 mom.

Lisäksi sopimukseen sidottu yhdistys on velvollinen huolehtimaan, että sen alaiset yhdistykset ja viranhaltijat, joita sopimus koskee, eivät riko edellisessä momentissa tarkoitettua työrauhavelvoitetta eivätkä sopimuksen määräyksiä. Tämä velvollisuus sisältää myös sen, ettei yhdistys saa tukea tai avustaa kiellettyä työtaistelutoimenpidettä eikä muullakaan tavalla myötävaikuttaa sellaisiin toimenpiteisiin, vaan on velvollinen pyrkimään niiden lopettamiseen.

Työntekijät
3 mom.

Työehtosopimukseen osallisten ja siihen muutoin sidottujen vastuu määräytyy lain mukaan (viittausmääräys).