På svenska
LS
Liite 3 Sairaalalääkärit

I Palkkaus

1 a § Palkkahinnoittelu 1.5.2018 lukien

Virkanimike/tehtävä

Peruspalkka €/kk

1
Ylilääkärit/verrattavassa asemassa olevat

Lääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa
erikoislääkärin oikeutta

 

1.1

Ylilääkäri, hallintoylilääkäri, osastonylilääkäri
yliopistollisessa sairaalassa

 

L3SL1100

5 677,81

1.2

Muut ylilääkärit ja apulaisylilääkärit/verrattavassa
asemassa olevat

 

L3SL1200

5 157,39

2

Erikoislääkäri, osastonlääkäri

 

Lääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa
erikoislääkärin oikeutta

 

L3SL3000

4 546,78

Määräystä sovelletaan myös erikoislääkäriin, joka on
erikoistumassa toiselle erikoisalalle, jos hänellä jo
olevasta erikoislääkärin oikeudesta on olennaista
hyötyä hänen nykyisessä virassaan.

 

3.1

Laillistettu lääkäri, joka on toiminut yhteensä vähintään 3 vuotta laillistetun lääkärin virassa/tehtävässä

Sovelletaan KVTES II luvun 12 § työkokemuslisämääräyksiä. Hyväksytyksi palveluksi luetaan kuitenkin vain laillistettuna lääkärinä työskentely.

 

L3SL4103

3 828,76

3.2

Laillistettu lääkäri

 

L3SL4100

3 342,29

4

Lääketieteen opiskelijat

Peruspalkka on hoidettavasta lääkärin virasta/tehtävästä riippumatta

 

L3SL5000

2 492,79

1 b § Palkkahinnoittelu 1.4.2019 lukien

Virkanimike/tehtävä

Peruspalkka €/kk

1
Ylilääkärit/verrattavassa asemassa olevat

Lääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa
erikoislääkärin oikeutta

 

1.1

Ylilääkäri, hallintoylilääkäri, osastonylilääkäri
yliopistollisessa sairaalassa

 

L3SL1100

5 734,59

1.2

Muut ylilääkärit ja apulaisylilääkärit/verrattavassa
asemassa olevat

 

L3SL1200

5 208,96

2

Erikoislääkäri, osastonlääkäri

 

Lääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa
erikoislääkärin oikeutta

 

L3SL3000

4 592,25

Määräystä sovelletaan myös erikoislääkäriin, joka on
erikoistumassa toiselle erikoisalalle, jos hänellä jo
olevasta erikoislääkärin oikeudesta on olennaista
hyötyä hänen nykyisessä virassaan.

 

3.1

Laillistettu lääkäri, joka on toiminut yhteensä vähintään 3 vuotta laillistetun lääkärin virassa/tehtävässä

Sovelletaan KVTES II luvun 12 § työkokemuslisämääräyksiä. Hyväksytyksi palveluksi luetaan kuitenkin vain laillistettuna lääkärinä työskentely.

 

L3SL4103

3 867,05

3.2

Laillistettu lääkäri

 

L3SL4100

3 375,71

4

Lääketieteen opiskelijat

Peruspalkka on hoidettavasta lääkärin virasta/tehtävästä riippumatta

 

L3SL5000

2 517,72


Soveltamisohje

Palkkahinnoittelun soveltamisesta, ks. liitteen 1 1 §:n soveltamisohje 1.

1 Palkkahinnoittelun ulkopuoliset
Sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin virka ja sairaalan johtavan lääkärin päätoiminen virka ovat hinnoittelemattomia virkoja, joiden palkkauksesta päättää työnantaja. Samoin hinnoittelun ulkopuolisia ovat ylilääkäri sivutoimisena johtavana lääkärinä ja tulosvastaavana toimiva ylilääkäri.

2 Ylilääkäri/verrattavassa asemassa oleva
Verrattavassa asemassa olevalla tarkoitetaan lääkäriä, joka on asemansa ja tehtäviensä puolesta ylilääkäriin verrattavissa ja jonka päätehtävänä on johtaminen.


2 § Lääkärintodistus- ja -lausuntopalkkiot

Tätä määräystä ei sovelleta 1 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuihin lääketieteen opiskelijoihin.

Lääkärille maksetaan lääkärintodistuksista ja -lausunnoista, jotka eivät liity potilaan hoitoon, jäljempänä sanotut palkkiot. Alan erikoislääkärille maksetaan palkkio 50 %:lla korotettuna.

 

Lääkärintodistus- ja lausuntopalkkiot

Palkkio/€

1
Lääkärinlausunnot

 

1.1

Suppea lausunto, joka sisältää sairauden, vamman tai invaliditeetin kuvauksen ja siihen nojautuvan perustellun ilmoituksen työkyvyttömyys- tai haitta-asteesta, lääke- tai muun hoidon tarpeesta ja vastaavista seikoista (esim. sairausvakuutuslain mukaisen etuuden hakemiseksi tarpeellinen lomakkeelle B laadittu taikka eläke- tai invalidihuoltohakemukseen liitettävä suppea lausunto, C-lausunto)

 

 

 

 

 

 

14,19

1.2
Perusteellinen lausunto, joka sisältää sairauden, vamman tai invaliditeetin kuvauksen ja siihen nojautuvan perustellun ilmoituksen työkyvyttömyys- tai haitta-asteesta, lääke- tai muun hoidon tarpeesta, korvattavuudesta, hengenvaarallisuusasteesta ja vastaavista seikoista (esim. sairausvakuutuslain mukaisen etuuden hakemiseksi tarpeellinen lomakkeelle B laadittu taikka poliisi-, huolto- tai muille viranomaisille annettava perusteellinen lausunto) tai perusteellinen ja
aikaa vievä eläkehakemukseen liitettävä lausunto

 

 

 

 

 

 

 

 

16,22

1.3
Oikeustoimikelpoisuutta koskeva lausunto (esim. testamentin tekoa, avioliittolupaa tai holhouslain mukaisen päätöksen tekemistä varten)

 

 

24,33

2
Tapaturmavakuutuslain 29 §:ssä tarkoitetulle vakuutuslaitokselle
vakuutetun potilaan tutkimuksen tai hoidon perusteella annettavat
lääkärintodistukset ja -lausunnot niiden laadusta riippuen

 

2.1
Tavallinen lääkärintodistus

 

10,14

2.2
Perusteellinen lääkärintodistus tai -lausunto

 

17,74

2.3
Laaja ja aikaa vievä lääkärintodistus tai -lausunto

 

24,33


Soveltamisohje

Potilaan hoitoon liittyvistä lääkärintodistuksista ja -lausunnoista ei suoriteta palkkiota. Lääkärintodistus tai -lausunto on potilaan hoitoon liittyvä (ei siis palkkioon oikeuttava), kun se annetaan sairaalassa tai poliklinikalla hoidettavana tai tutkittavana olevalle potilaalle

  1. työnantajalta haettavaa sairauslomaa varten
  2. toiseen sairaanhoitolaitokseen pääsemistä varten
  3. sairauden hoidon vuoksi tarpeellisen lääkinnällisen toimenpiteen suorittamista varten (esim. raskauden keskeyttäminen tai steriloiminen).