På svenska
HYVTES
Liite 7 Teknistä alaa koskevat määräykset

Yleiset määräykset

1 § Soveltamisala ja sovellettavat määräykset

1 mom.

Hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän teknisen alan työntekijät ja viranhaltijat kuuluvat tämän teknisen alan liitteen soveltamisalan piiriin.

2 mom.

Tätä teknisen alan liitettä sovelletaan hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien palveluksessa oleviin viranhaltijoihin ja kuukausipalkkaisiin työntekijöihin, jotka tekevät teknisen alan tuotanto- ja ylläpitotöiden johtotehtäviä, suunnittelutehtäviä, tutkimustehtäviä, hinnoittelutehtäviä, kustannuslaskentatehtäviä, tarkastus- ja valvontatehtäviä, hankintatehtäviä, materiaalipalvelutehtäviä, työnjohtotehtäviä, ammattimiestehtäviä ja muita teknisen alan tehtäviä. mm. seuraavissa toiminnoissa:

rakentaminen, rakennustarkastus, energiatuotanto, jätehuolto, vesihuolto, viemärihuolto, keskitetty kiinteistönhoito, kunnossapito, puhtaanapito, ulkoilualueiden hoito, liikuntapaikkojen hoito, ympäristöolojen valvonta, ympäristönhoito, asentaminen, kuljetus, varastotyö, varikkotyö, lvi-työ, materiaalitekninen työ,sairaalatekninen työ, vammaisten työllistämis- ja työllistymistyön toimintayksikön tekninen työ, ja palo- ja pelastustoimi.

3 mom.

Jos henkilö tekee sekä tämän teknisen alan liitteen 1 §:ssä että HYVTESin ja/tai SOTE-sopimuksen palkkahinnoittelussa mainittuja tehtäviä, palvelussuhteen ehdot määräytyvät tämän teknisen alan liitteen mukaan, jos tehtävistä yli 50 % on tämän liitteen soveltamisalaan kuuluvia tehtäviä.

4 mom.

Hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän teknisen alan työntekijöiden ja viranhaltijoiden palvelussuhteen ehdot määräytyvät tämän liitteen mukaan, minkä lisäksi sovelletaan hyvinvointialan yleistä virka- ja työehtosopimusta (HYVTES) siten kuin jäljempänä on tarkemmin määrätty.

HYVTESin määräysten noudattaminen  

5 mom.

HYVTESin seuraavia määräyksiä noudatetaan sellaisina, kuin ne kulloinkin ovat voimassa, ellei jäljempänä tässä teknisen alan liitteessä tai sen alaliitteissä ole toisin sovittu:

 

 

HYVTES

 

I Luku

Yleinen osa, sovelletaan seuraavia pykäliä:

2 § Sopimuksen suhde aikaisempiin palvelussuhteen ehtoihin

3 § Työrauha

5 § Työnantajan yleiset oikeudet

6 § Työsuhteen ja siihen perustuvien oikeuksien alkaminen

7 § Virantoimitus

8 § Palvelussuhteen jatkuminen keskeytymättä

9 § Lääkärintodistuksen esittäminen

10 § Työntekijän tehtävät

II Luku

Palkkaus, sovelletaan seuraavia pykäliä:

1 § Viranhaltijan ja työntekijän oikeus palkkaan

4 § Osa-aikaisen palkka

13 § Tulospalkkio

14 § Kertapalkkio

18 § Palkanmaksu

19 § Palkan laskeminen kalenterikuukautta lyhyemmältä ajalta

20 § Saatavan kuittausoikeus ja palkan takaisinperintä

21 § Palkka virantoimituksesta pidättämisen ajalta

III Luku

Työaika

 

IV Luku

Vuosiloma

 

V Luku

Virka- ja työvapaat sekä perhevapaat

 

VI Luku

Kustannusten ja luontoissuoritusten korvaukset

 

VII Luku

Luottamusmiehet

 

VIII Luku

Lomauttaminen, osa-aikaistaminen ja palvelussuhteen päättyminen

 

IX Luku

Työsuojeluvaltuutetun irtisanomissuoja ja työsuojeluvaltuutetun korvaus

 

Liite 5

Vammaisten työllistymistyötä koskevat erityismääräykset

 

Liite 6

Matkakustannusten korvaukset

 

Lisäksi noudatetaan soveltuvin osin HYVTESin allekirjoituspöytäkirjan liitettä (perhevapaauudistusta koskeva liite).


Pöytäkirjamerkintä (voimassa 1.3.2023–30.4.2025)

Talonmiesten työaikaa noudattavien talonmiesten työajasta on erityismääräyksiä HYVTESin lisäpöytäkirjassa.


2 § Paikallinen sopiminen *)

1 mom.

Tätä teknisen alan liitettä ei sovelleta siltä osin, kuin sen määräyksistä on poikettu kunta- ja hyvinvointialan pääsopimuksen tarkoittamalla paikallisella sopimuksella.

2 mom.

Paikallisella sopimuksella ei kuitenkaan voida sopia alennettavaksi tämän teknisen alan liitteen 4 §:n mukaista tehtäväkohtaista vähimmäispalkkaa eikä 6 §:n mukaista vähimmäispalkkaa. Paikallisella sopimuksella ei saa myöskään poiketa säännöllisen työajan keskimääräisestä pituudesta, vuosiloman pituudesta eikä sairauspoissaolo- ja äitiysvapaaetuuksia koskevista määräyksistä. Tämän teknisen alan liitteen 1 §:n mukaisesta soveltamisalasta voidaan sopia ainoastaan HYVTESin sopijaosapuolten suostumuksella.

Jos hyvinvointialueen tai hyvinvointiyhtymän ylläpidettäväksi siirretään toisen hyvinvointialueen tai hyvinvointiyhtymän, kunnan tai kuntayhtymän, valtion tai yksityisen yhteisön ylläpitämä laitos tai toimintayksikkö, siirtyvän henkilöstön vuosiloman pituudesta voidaan sopia tämän teknisen alan liitteen 1 §:n 5 momentissa tarkoitetuista HYVTESistä ilmenevistä vuosilomamääräyksistä poikkeavasti.


Soveltamisohje

Pääsopimuksen 12 §:n 1 momentin määräyksiä toisin sopimisesta ei noudateta, jos tällä teknisen alan liitteellä tai HYVTESillä on sovittu omin erityismääräyksin paikallisesta sopimisesta. Tällöin noudatetaan näitä erityismääräyksiä.

Mikäli palo-/pelastustoimeen on tarve paikallisesti sopia esimerkiksi yhdestä yhtenäisestä korvausprosentista, joka poikkeaa työntekijän/viranhaltijan sairauspoissaolo- ja äitiysvapaaetuuksia koskevista määräyksistä työaikalisien osalta ja sen käyttämisestä lisäprosenttina poissaoloajoilta em. poissaoloajoilta maksettaviin palkkoihin, tätä asiaa koskeva esitys on mahdollista tehdä keskustason sopijaosapuolille. KT ja pääsopijajärjestöt voivat perustellusta syystä
myöntää luvan ko. asiasta paikallisesti sopimiseen.


Pöytäkirjamerkintä (2 mom. ja soveltamisohje)

*) Katso perhevapaauudistuksen vaikutuksesta allekirjoituspöytäkirjan liite.


Pöytäkirjamerkintä (2 §)

Paikallisia sopimuksia ei tarvitse irtisanoa tai neuvotella sen vuoksi uudestaan, että sovellettava virka- ja työehtosopimus muuttuu HYVTESin voimaantulon 1.3.2023 vuoksi.