HYVTES 2023–2025

Hyvinvointialan yleinen virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Liite 7 Teknistä alaa koskevat määräykset

  Yleiset määräykset

  1 § Soveltamisala ja sovellettavat määräykset

  1 mom.

  Hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän teknisen alan työntekijät ja viranhaltijat kuuluvat tämän teknisen alan liitteen soveltamisalan piiriin.

  2 mom.

  Tätä teknisen alan liitettä sovelletaan hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien palveluksessa oleviin viranhaltijoihin ja kuukausipalkkaisiin työntekijöihin, jotka tekevät teknisen alan tuotanto- ja ylläpitotöiden johtotehtäviä, suunnittelutehtäviä, tutkimustehtäviä, hinnoittelutehtäviä, kustannuslaskentatehtäviä, tarkastus- ja valvontatehtäviä, hankintatehtäviä, materiaalipalvelutehtäviä, työnjohtotehtäviä, ammattimiestehtäviä ja muita teknisen alan tehtäviä. mm. seuraavissa toiminnoissa:

  rakentaminen, rakennustarkastus, energiatuotanto, jätehuolto, vesihuolto, viemärihuolto, keskitetty kiinteistönhoito, kunnossapito, puhtaanapito, ulkoilualueiden hoito, liikuntapaikkojen hoito, ympäristöolojen valvonta, ympäristönhoito, asentaminen, kuljetus, varastotyö, varikkotyö, lvi-työ, materiaalitekninen työ,sairaalatekninen työ, vammaisten työllistämis- ja työllistymistyön toimintayksikön tekninen työ, ja palo- ja pelastustoimi.

  3 mom.

  Jos henkilö tekee sekä tämän teknisen alan liitteen 1 §:ssä että HYVTESin ja/tai SOTE-sopimuksen palkkahinnoittelussa mainittuja tehtäviä, palvelussuhteen ehdot määräytyvät tämän teknisen alan liitteen mukaan, jos tehtävistä yli 50 % on tämän liitteen soveltamisalaan kuuluvia tehtäviä.

  4 mom.

  Hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän teknisen alan työntekijöiden ja viranhaltijoiden palvelussuhteen ehdot määräytyvät tämän liitteen mukaan, minkä lisäksi sovelletaan hyvinvointialan yleistä virka- ja työehtosopimusta (HYVTES) siten kuin jäljempänä on tarkemmin määrätty.

  HYVTESin määräysten noudattaminen  

  5 mom.

  HYVTESin seuraavia määräyksiä noudatetaan sellaisina, kuin ne kulloinkin ovat voimassa, ellei jäljempänä tässä teknisen alan liitteessä tai sen alaliitteissä ole toisin sovittu:

   

   

  HYVTES

   

  I Luku

  Yleinen osa, sovelletaan seuraavia pykäliä:

  2 § Sopimuksen suhde aikaisempiin palvelussuhteen ehtoihin

  3 § Työrauha

  5 § Työnantajan yleiset oikeudet

  6 § Työsuhteen ja siihen perustuvien oikeuksien alkaminen

  7 § Virantoimitus

  8 § Palvelussuhteen jatkuminen keskeytymättä

  9 § Lääkärintodistuksen esittäminen

  10 § Työntekijän tehtävät

  II Luku

  Palkkaus, sovelletaan seuraavia pykäliä:

  1 § Viranhaltijan ja työntekijän oikeus palkkaan

  4 § Osa-aikaisen palkka

  13 § Tulospalkkio

  14 § Kertapalkkio

  18 § Palkanmaksu

  19 § Palkan laskeminen kalenterikuukautta lyhyemmältä ajalta

  20 § Saatavan kuittausoikeus ja palkan takaisinperintä

  21 § Palkka virantoimituksesta pidättämisen ajalta

  III Luku

  Työaika

   

  IV Luku

  Vuosiloma

   

  V Luku

  Virka- ja työvapaat sekä perhevapaat

   

  VI Luku

  Kustannusten ja luontoissuoritusten korvaukset

   

  VII Luku

  Luottamusmiehet

   

  VIII Luku

  Lomauttaminen, osa-aikaistaminen ja palvelussuhteen päättyminen

   

  IX Luku

  Työsuojeluvaltuutetun irtisanomissuoja ja työsuojeluvaltuutetun korvaus

   

  Liite 5

  Vammaisten työllistymistyötä koskevat erityismääräykset

   

  Liite 6

  Matkakustannusten korvaukset

   

  Lisäksi noudatetaan soveltuvin osin HYVTESin allekirjoituspöytäkirjan liitettä (perhevapaauudistusta koskeva liite).


  Pöytäkirjamerkintä (voimassa 1.3.2023–30.4.2025)

  Talonmiesten työaikaa noudattavien talonmiesten työajasta on erityismääräyksiä HYVTESin lisäpöytäkirjassa.


  2 § Paikallinen sopiminen *)

  1 mom.

  Tätä teknisen alan liitettä ei sovelleta siltä osin, kuin sen määräyksistä on poikettu kunta- ja hyvinvointialan pääsopimuksen tarkoittamalla paikallisella sopimuksella.

  2 mom.

  Paikallisella sopimuksella ei kuitenkaan voida sopia alennettavaksi tämän teknisen alan liitteen 4 §:n mukaista tehtäväkohtaista vähimmäispalkkaa eikä 6 §:n mukaista vähimmäispalkkaa. Paikallisella sopimuksella ei saa myöskään poiketa säännöllisen työajan keskimääräisestä pituudesta, vuosiloman pituudesta eikä sairauspoissaolo- ja äitiysvapaaetuuksia koskevista määräyksistä. Tämän teknisen alan liitteen 1 §:n mukaisesta soveltamisalasta voidaan sopia ainoastaan HYVTESin sopijaosapuolten suostumuksella.

  Jos hyvinvointialueen tai hyvinvointiyhtymän ylläpidettäväksi siirretään toisen hyvinvointialueen tai hyvinvointiyhtymän, kunnan tai kuntayhtymän, valtion tai yksityisen yhteisön ylläpitämä laitos tai toimintayksikkö, siirtyvän henkilöstön vuosiloman pituudesta voidaan sopia tämän teknisen alan liitteen 1 §:n 5 momentissa tarkoitetuista HYVTESistä ilmenevistä vuosilomamääräyksistä poikkeavasti.


  Soveltamisohje

  Pääsopimuksen 12 §:n 1 momentin määräyksiä toisin sopimisesta ei noudateta, jos tällä teknisen alan liitteellä tai HYVTESillä on sovittu omin erityismääräyksin paikallisesta sopimisesta. Tällöin noudatetaan näitä erityismääräyksiä.

  Mikäli palo-/pelastustoimeen on tarve paikallisesti sopia esimerkiksi yhdestä yhtenäisestä korvausprosentista, joka poikkeaa työntekijän/viranhaltijan sairauspoissaolo- ja äitiysvapaaetuuksia koskevista määräyksistä työaikalisien osalta ja sen käyttämisestä lisäprosenttina poissaoloajoilta em. poissaoloajoilta maksettaviin palkkoihin, tätä asiaa koskeva esitys on mahdollista tehdä keskustason sopijaosapuolille. KT ja pääsopijajärjestöt voivat perustellusta syystä
  myöntää luvan ko. asiasta paikallisesti sopimiseen.


  Pöytäkirjamerkintä (2 mom. ja soveltamisohje)

  *) Katso perhevapaauudistuksen vaikutuksesta allekirjoituspöytäkirjan liite.


  Pöytäkirjamerkintä (2 §)

  Paikallisia sopimuksia ei tarvitse irtisanoa tai neuvotella sen vuoksi uudestaan, että sovellettava virka- ja työehtosopimus muuttuu HYVTESin voimaantulon 1.3.2023 vuoksi.