På svenska
Yleiskirje
9/2024
Kunnanhallituksille, kuntayhtymille, hyvinvointialueille, hyvinvointiyhtymille sekä KT:n yritysjäsenille

Lääkärien virka- ja työehtosopimuksen (Lääkärisopimus, LS) sopimuskorotukset vuonna 2024

Tässä yleiskirjeessä    
-    muistutetaan ns. kunta- ja hyvinvointialan kehittämisohjelman 2023–2027 1.2.2024 keskitetyn erän sopimusratkaisusta

selostetaan: 
-    ns. perälaudan vaikutukset Lääkärisopimuksen soveltamiseen/määräyksiin,
-    Lääkärisopimuksen paikallinen erä 1.6.2024,
-    ns. kunta- ja hyvinvointialan kehittämisohjelman 2023–2027 mukainen 1.6.2024 toteutettava paikallinen erä,
-    Lääkärisopimuksen yleiskorotus 1.6.2024 ja
-    Lääkärisopimuksen palkkausjärjestelmän kehittämistä, palkkauksen kehittämistä ja palkkojen yhteensovittamista koskeva virka- ja työehtosopimuksen mukainen 1.10.2024 toteutettava paikallinen erä.

Ohjeet vuoden 2025 osalta annetaan myöhemmin.

Tämä yleiskirje on laadittu yhdessä pääsopijajärjestö JUKO ry:n kanssa ja sopijaosapuolet ovat sen sisällöstä yksimielisiä.

1 Kunta- ja hyvinvointialan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä koskevan kehittämisohjelman 2023–2027 mukainen keskitetty erä (1.2.2024) liitteissä 1–4 ja liitteessä 5

Liitteet 1–4

Kunta- ja hyvinvointialan kehittämisohjelman (virka- ja työehtosopimus kunta- ja hyvinvointialan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä koskevasta kehittämisohjelmasta 2023–2027) mukainen 0,4 prosentin keskitetty erä jaetaan 1.2.2024 lukien.

Keskitetty erä on käytetty liitekohtaisesti. Osa keskitetystä erästä käytetään valtakunnallisesti jaettaviin kustannuksiin ja osa jaetaan paikallisena eränä. Valtakunnalliset neuvotteluosapuolet haluavat tukea 1.6.2023 voimaan tullutta palkkausjärjestelmäuudistusta (uraporrasjärjestelmä) ja mm. hoidon jatkuvuutta jaettavalla erällä. 

Asiasta tarkemmin yleiskirjeessä 27/2023.

Liite 5 (eläinlääkärit)

Liitteen 5 osalta keskitetty erä on käytetty Lääkärisopimuksen liite 5 hinnoittelutunnukseen L5EL3000 (kokopäivätoiminen hygieenikko ja valvontaa suorittava eläinlääkäri) kuuluvien tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin. 

Asiasta tarkemmin yleiskirjeessä 5/2024.

2 Ns. perälaudan vaikutukset Lääkärien virka- ja työehtosopimuksen (LS) allekirjoituspöytäkirjan soveltamiseen/määräyksiin

KT, JAU ry, JUKO ry ja SOTE ry saavuttivat vuonna 2023 neuvottelutuloksen työ- ja virkaehtosopimusten allekirjoituspöytäkirjojen perälautatarkastelusta liittyen vuoden 2023 ja 2024 sopimuskorotuksiin.

Lääkärisopimuksessa vuoden 2024 osalta perälaudan lisäys yleiskorotukseen (0,77 %) aikaistettiin ajankohtaan 1.10.2023. Näin ollen 1.6.2024 yleiskorotus on allekirjoituspöytäkirjan mukainen (ks. liitekohtainen yleiskorotus kohdasta 4).

Allekirjoituspöytäkirjassa sovittuihin 1.6.2024 paikallisiin järjestelyeriin lisätään perälautatarkastelun vuoksi 0,33 prosenttia.

3 Paikalliset järjestelyerät 1.6.2024 lukien

3.1 Lääkärisopimuksen paikallinen järjestelyerä liitteissä 1–5

Paikallinen järjestelyerä 1.6.2024 perustuu kahteen Lääkärisopimuksen allekirjoituspöytäkirjan mukaiseen kohtaan.

Paikallinen järjestelyerä 1.6.2024 lukien

Allekirjoituspöytäkirja

Paikallisen järjestelyerän suuruus

3.1.1 Lääkärisopimus
liitteet 1–5 

 

 

  • A-kohta Paikallisen järjestelyerän suuruus alun perin

4 § 2 mom. (liitteet 1–4)
6 § (liite 5) 

0,4 prosenttia

  • B-kohta Lisäys paikalliseen järjestelyerään (verrokkialojen vaikutus)

4 § 3 mom.

0,33 prosenttia

Paikallisen järjestelyerän suuruus yhteensä

 

0,73 prosenttia

Paikallinen järjestelyerä on yhteensä 0,73 (0,4 + 0,33) prosenttia Lääkärien virka- ja työehtosopimuksen kunkin liitteen piirissä olevien palkkasummasta.

Jos 3.1.1 A-kohdan mukaisesta paikallisen erän (0,4 %) jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, jaosta päättää työnantaja.

Jos 3.1.1 B-kohdan mukaisesta paikallisen erän (0,33 %) jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, puolet jaetaan paikallisena yleiskorotuksena (0,17 %) ja toisesta puolesta (0,16 %) päättää työnantaja. Katso kohta 4 Yleiskorotus 1.6.2024 lukien.

Paikallisten järjestelyerien suuruus lasketaan tämän sopimuksen kunkin liitteen piiriin kuuluvien palkkasummasta mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta. Palkkasummaan lasketaan mukaan kaikki liitteen piiriin kuuluville maksetut palkat lukuun ottamatta sellaisia poikkeuksellisia palkkaeriä kuten lomarahoja ja tulospalkkiota.

KT:n yleiskirjeessä 2/2023 on annettu ohjeita ja esimerkkejä 1.6.2023 paikallisen järjestelyerän laskemisesta. Yleiskirjeen esimerkkejä voidaan soveltaa myös 1.6.2024 tilanteessa.

Paikallisten järjestelyerien kohdentaminen (A-kohta ja B-kohta)

Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat henkilöstön saatavuuden turvaaminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta ja tuottavuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen. Samalla huolehditaan siitä, että johto- ja esihenkilöasemassa sekä muiden palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa tai verrokkiryhmien palkkaan nähden.

Paikallista järjestelyerää käytetään uraporraspalkkojen tai tehtäväkohtaisten palkkojen (liite 5) sekä tehtävälisien korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

Paikallisen järjestelyerän täytäntöönpano ja neuvottelumenettely

Paikallisen työnantajan edustajat ja pääsopijajärjestön edustajat neuvottelevat paikallisten järjestelyerien käyttämisestä. Laskentaperiaatteet käydään läpi ensimmäisessä neuvottelussa (katso tarkemmin KT:n yleiskirje 2/2023). Neuvotteluissa on tarkoitus antaa henkilöstölle tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen A- ja B-kohtien paikallisesta järjestelyerästä kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia.

Neuvotteluista laaditaan pöytäkirja, josta käy ilmi osapuolten näkemykset mahdollisine perusteluineen.

3.2 Paikallinen järjestelyerä 1.6.2024 lukien kunta- ja hyvinvointialan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä koskevan kehittämisohjelman 2023–2027 mukaan (0,6 %)

Kehittämisohjelmaa on selostettu KT:n yleiskirjeessä 15/2022.

Kehittämisohjelman lähtökohtana on palkkauksen ja palkkausjärjestelmien kehittäminen.

Kesäkuussa 2024 jaettavan kehittämisohjelman mukaisen paikallisen järjestelyerän suuruus on 0,6 prosenttia Lääkärisopimuksen palkkasummasta.

Kehittämisohjelman tavoitteena on parantaa kunta- ja hyvinvointialan työpaikkojen kilpailukykyä, henkilöstön saatavuutta, työelämän laatua ja palvelutuotannon tuloksellisuutta. Lääkärisopimukseen 1.6.2023 voimaan tulleen uraporrasjärjestelmän kehittäminen jatkuu ko. erän turvin liitteissä 1–4. Erää voi käyttää esimerkiksi portaiden välisen välyksen kasvattamiseen tai tehtävälisien kehittämiseen. Lisää voi käyttää myös henkilökohtaisiin lisiin. Liitteessä 5 kehittämisohjelmaerää käytetään esimerkiksi työvoiman saatavuudesta liittyviin perusteisiin, tehtäväkohtaiseen palkkaan ja henkilökohtaiseen lisään.

Järjestelyerän täytäntöönpanon osalta käytössä ovat samat menettelytavat kuin yleensäkin järjestelyeristä neuvoteltaessa. Kehittämisohjelman Lääkärisopimuksen paikallisten järjestelyerien osalta erä neuvotellaan ao. pääsopijajärjestön edustajien kanssa pyrkien mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen. Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää järjestelyerän käytöstä tarkemmin kehittämisohjelmassa ilmenevin kohdennuksin ja rajoituksin.

Lääkärisopimuksen paikallista järjestelyerää koskevat edellä olevat neuvottelulausekkeet ovat voimassa myös neuvoteltaessa kehittämisohjelman paikallisesta järjestelyerästä. Sama koskee myös selvityksen antamista.

3.3 Paikallinen järjestelyerä 1.10.2024 lukien Lääkärisopimuksen liite 1–4 palkkausjärjestelmän kehittämistä, palkkauksen kehittämistä ja palkkojen yhteensovittamista koskevan virka- ja työehtosopimuksen mukaan (2,5 %)

Virka- ja työehtosopimuksessa on sovittu Lääkärisopimuksen (LS) palkkausjärjestelmän kehittämisestä, palkkauksen kehittämisestä sekä palkkojen yhteensovittamisesta hyvinvointialalla. Sopimuksen mukaisesti paikallisen järjestelyerän suuruus on 2,5 %. 

Ko. sopimusta selostetaan KT:n yleiskirjeessä 1/2023.

Paikallisen työnantajan ja JUKOn edustajat neuvottelevat erän kohdentamisesta. Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää erän käytöstä.

3.4. Paikallisten järjestelyerien neuvottelemisesta ja selvityksen antaminen järjestelyerien käytöstä

Paikallisen työnantajan edustajat ja pääsopijajärjestön edustajat neuvottelevat erien kohdentamisesta. Erät jaetaan voimassa olevien palkkausjärjestelmän eli uraporrasjärjestelmän mukaisesti. Laskentaperiaatteet käydään läpi ensimmäisessä neuvottelussa (katso tarkemmin KT:n yleiskirje 2/2023). Neuvotteluissa on tarkoitus antaa henkilöstölle tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia. Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää erien käytöstä.

Neuvotteluista laaditaan pöytäkirja, josta käy ilmi osapuolten näkemykset mahdollisine perusteluineen.

Kaikkia tässä yleiskirjeessä lueteltuja paikallisia eriä koskee allekirjoituspöytäkirjassa mainittu kirjallisen selvityksen antaminen.

Työnantajan on annettava pääsopijajärjestön edustajille kirjallinen selvitys ilman aiheetonta viivytystä siitä, miten paikallinen erä on jaettu. Selvityksestä tulee käydä ilmi järjestelyerän piirissä olevien viranhaltijoiden/työntekijöiden palkkasumma. Selvityksestä on käytävä ilmi järjestelyerän suuruus euromääräisenä sekä järjestelyerän kohdentuminen ja järjestelyerien käytön kustannusvaikutus. Selvityksessä on annettava tiedot erikseen jokaisesta paikallisesta järjestelyerästä. Tärkeintä on, että pääsopijajärjestön edustajat voivat tietojen perusteella varmistua, että paikallisten järjestelyerien kustannusvaikutukset täyttyvät ja miten järjestelyerät ovat kohdentuneet.

Yleiskirjeen 3.1 kohdan mukaisesta paikallisesta annettavassa selvityksessä on erotettava kummassakin tapauksessa toisistaan A-kohdan mukainen paikallinen järjestelyerä (0,4 %) ja B-kohdan mukainen paikallinen järjestelyerä (0,33 %).

4 Yleiskorotus 1.6.2024 lukien

Yleiskorotus 1.6.2024 perustuu Lääkärisopimuksen seuraavaan allekirjoituspöytäkirjan mukaiseen kohtaan:

Liite

Allekirjoituspöytäkirja

Yleiskorotuksen suuruus *)

Liite 1

4 § 1 mom.

1,5 prosenttia

Liite 2 

4 § 1 mom.

1,92 prosenttia

Liite 3 

4 § 1 mom.

1,5 prosenttia

Liite 4

4 § 1 mom.

1,5 prosenttia

Liite 5

6 § 

1,5 prosenttia

 

*) Jos aiemmin kohdassa 3.1.1 selostetun B-kohdan mukaisesta paikallisen erän (0,33 %) jakamisesta ei päästä paikallisesti yksimielisyyteen, puolet jaetaan yleiskorotuksena (0,17 %) ja toisesta puolesta (0,16 %) päättää työnantaja. Tällöin paikallisesti toteutettava yleiskorotus on yhteensä 1,67 prosenttia (liitteet 1 sekä 3–5) ja 2,09 prosenttia (liite 2).

Viranhaltijan/työntekijän uraporraspalkkaa, tehtäväkohtaista palkkaa (liite 5) tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.6.2024 lukien taulukossa esitetyillä yleiskorotuksilla. Palkkausluvun 9 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan samalla prosentilla. Myös tehtävälisät ja suoritekompensaatiot korottuvat yleiskorotuksella. 

Liitteiden 1–4 korotetut uraporraspalkat ja liitteen 5 hinnoitteluiden alarajat 1.6.2024 alkaen ovat yleiskirjeen liitteenä 1. 

5 Euromääräisten palkkioiden ja korvausten tarkistaminen

Liite 1

Paikallisen suoritepalkkausjärjestelmän mukaisia euromääräisiä palkkioita korotetaan 1.6.2024 lukien 1,5 prosentilla. Tämä on syytä huomioida, jos suoritteiden euromääristä vasta neuvotellaan. Myös Lääkärisopimuksen palkkausluvun 16 §:n mukaiset suoritekompensaatiot korottuvat vastaavasti.

Liite 2

Liitteen 2 toimenpide- ja käyntipalkkioihin tai suoritekompensaatioihin ei tule korotuksia 1.6.2024.

Liite 3

Lääkärintodistus- ja lausuntopalkkioita korotetaan 1.6.2024 lukien 1,5 prosentilla.

Liite 4

Säännöllisen työajan ja kliinisen lisätyön toimenpidepalkkioita sekä kliinisen lisätyön käyntipalkkioita korotetaan 1.6.2024 lukien 1,5 prosentilla. Myös Lääkärisopimuksen palkkausluvun 16 §:n mukaiset suoritekompensaatiot korottuvat vastaavasti.  

Liite 5

Eläinlääkäreiden euromääräisiä päivystyskorvauksia korotetaan 1.6.2024 lukien 1,5 prosentilla. Uudet päivystyskorvaukset ovat 1.6.2024 alkaen:
•    10,13 € perjantaista klo 16.00 alkaen maanantaihin klo 8.00 saakka sekä arkipyhää tai joulu- ja juhannusaattoa edeltävästä arkipäivästä klo 16.00 alkaen ensiksi seuraavaan arkipäivään klo 8.00 saakka (ns. pyhäpäivystys).
•    5,93 € muuna aikana (ns. arkipäivystys).

Eläinlääkäritaksan euromääräisiä palkkioita korotetaan 1.6.2024 lukien 2,23 prosentilla.

6 Yleiskorotuksen ja järjestelyerän laskentajärjestys

Koska yleiskorotus, paikallinen järjestelyerä sekä kehittämisohjelmaerä tulevat voimaan samasta ajankohdasta 1.6.2024 lukien, on kaikki korotukset laskettava erikseen palkkoihin. Laskenta tehdään palkkasummasta, joka ei sisällä samaan aikaan tulevia korotuksia. Katso KT:n yleiskirje 2/2023.

Alla olevassa esimerkkitaulukossa on kuvattu samaan ajankohtaan tulevien korotusten keskinäistä toteuttamisjärjestystä uraporraspalkkaan.

Esimerkkitaulukko (liite 1): Yleiskorotuksen (1,5 %), järjestelyerän (0,73 % (0,4 % + 0,33 %)) ja kehittämisohjelmaerän (0,6 %) kohdentaminen uraporraspalkkaan

Uraporraspalkka ennen korotuksia 6 500 €/kk.

4. kohdan mukainen yleiskorotus

3.1 kohdan mukainen järjestely-erä  

3.2 kohdan mukainen kehittämis-ohjelmaerä

Oikein

Väärin

Huomaa!

 

 

 

  

Korotusta ei saa laskea toisella korotuksella korotettuun palkkaan, muuten kustannus ylittyy. Ks. KT:n yleiskirje 2/2023.

1,5 %

  1,5 prosenttia 
6 500 €:sta  = 97,50 €
 6 500 € + 1,5 %  = 6 597,50 €
     

 

 0,73 % *)
(0,4 + 0,33)

 

0,73 prosenttia
6 500 €:sta = 47,45 € 

6 597,50 € + 0,73 %  = 6 645,66 €

 

 

 

 

 

 

 

0,6 %

0,6 prosenttia 
6 500 €:sta  = 39,00 €

 6 645,66 € + 0,6 %  = 6 685,53 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 500 € + 97,50 € + 47,45 € + 39,00 €
= 6 683,95

 = 6 685,53

 

 

 

 

 

*) Jos 0,33 %:n järjestelyerästä on yksimielisyys. Katso kohta 4 Yleiskorotus 1.6.2024 lukien.

7 Tarkistettujen palkkojen maksaminen

Edellä selostettujen paikallisten järjestelyerien ja yleiskorotusten osalta noudatetaan seuraavia periaatteita.

Tarkistetut palkat, palkkiot ja lisät maksetaan ensimmäisen kerran viimeistään kahden kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tarkistuksen voimaantulosta. Niillä suurilla työnantajilla, joissa laskentateknisistä syistä ei palkkioiden ja lisien osalta voida noudattaa edellä mainittuja ajankohtia, maksetaan asianomaiset ensimmäiset tarkistuserät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään neljän kuukauden kuluessa voimaantulosta.

Mikäli korotukset myöhästyvät edellä mainituista ajankohdista, saatava on viivästyskoron alainen.

Työajan perusteella maksettavat tarkistetut korotukset maksetaan tarkistusten voimaantuloajankohdasta lukien tai sen jälkeen ensiksi alkavan työaikajakson alusta lukien.


KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Toimitusjohtaja Markku Jalonen

Neuvottelujohtaja Henrika Nybondas-Kangas


Liitteet:
Liite 1 Uraporraspalkat liitteissä 1–4 ja liitteen 5 palkkahinnoittelun alarajat 1.6.2024 
Liite 2 Erikoissairaanhoidon lääkärien lääkärintodistus- ja lausuntopalkkiot 1.6.2024 
Liite 3 Erikoissairaanhoidon hammaslääkärien toimenpidepalkkiot ja käyntipalkkiot 1.6.2024 
Liite 4 Eläinlääkäritaksa 1.6.2024 
 

Jenni Aaltonen

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2116
Matkapuhelin:
+358 44 336 9670
Sähköposti:
Jenni.Aaltonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Virpi Taavitsainen

johtava työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2185
Matkapuhelin:
+358 50 570 3882
Sähköposti:
Virpi.Taavitsainen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Mirja-Maija Tossavainen

johtava työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2117
Matkapuhelin:
+358 50 527 6019
Sähköposti:
Mirja-Maija.Tossavainen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Tanja Vierula

työmarkkinatutkija
Puhelin:
+358 9 771 2035
Matkapuhelin:
+358 50 433 0662
Sähköposti:
Tanja.Vierula@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT